Familie: Hoogkamp

De naam pracke/ Pracken is terug te voeren naar 1442 en kwam in de 16e en 17e eeuw in de contreien van Diever veelvuldig voor, wat door het huismerk Anno 1578 duidelijk tot uitdrukking komt. Het huismerk bestaande uit drie verkorte en versmalde palen, waarvan de middelste iets langer is dan de beide anderen. In het hoofd onderling verbonden. Kleuren: vermoedelijk zwart op zilver.

Er bestaat nog een oorkonde getekend door: Gerardus Pracke Commissaris in Diever Dinxspull van de deken van Drenthe. met daar onder een papieren ruit opgedrukt zegel van de Commissaris. Randschrift; S(igillum) Gerardus Pracke. d.d. 7 feb. 1578.

De familie Pracken is van oorsprong een Drents landbouwersgeslacht, afkomstig uit de omgeving van Ruinerwold, waar tot op heden het stamerf 'de Prackerye' wordt aangetroffen.

Goorspraak 1578, erfenis van vader Geert Pracken, (ca. 1510 - 1577) die op pinkstermaandag 1577 te Franeker doodgeslagen is door Willem Roelofs. Hendrick zou een zoon kunnen zijn van Johannes (Johan of Jan genoemd) Pracken (ca. 1534 - ca. 1600). Johannes is een zoon van Geert. Helaas ontbreekt hiervoor de benodigde boeken en geschriften om dit te kunnen bewijzen.




Parenteel van Hendrik Jans Pracken

II Jan Hendrixs Pracken is geboren omstreeks 1590, zoon van Hendrik Jans Pracken (zie I). Jan is overleden omstreeks 1668, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Jan: eerste vermelding in de Bezaaide landen 1612 (leggeloo), gezin 5 pers. te Eemster in 1630, Impost Gemaal. Aangeslagen voor 2 gulden
Beroep:


landbouwer te Eemster en Leggeloo

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Harmen Jans Pracken. Volgt III-a.
2 Hendrik Jans Pracken, geboren omstreeks 1615. Volgt III-b.
IV-d Hindrick Pracken is geboren omstreeks 1632, zoon van Hendrik Jans Pracken (zie III-b) en Egbertien Breustinge. Hindrick is overleden omstreeks 1715, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Hindrick: Etstoel; 7 nov. 1692. Hindrick Pracken wil de rest van het geld van broer Wigbolt van de bij executie verkochte vaderlijke en moederlijke goederen na het overlijden van hun moeder 10 12 jaar geleden.
Beroep:


landbouwer te Leggelo in 1672 (woonde 1676 te Vinkega. Gebruiker van plaatsen 9 en 10 te Vinkega in 1698)

Hindrick trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vr 1673 met Wigertjen Geerts. Wigertjen is overleden vr zondag 10-10-1723.
Notitie bij Wigertjen: Wigertjen Geerts, deed in 1722 vanwege ouderdom afstand van de voogdij over haar kindskind Marrigjen Alberts.
Kinderen van Hindrick en Wigertjen:
2 Hendrik Hendriks Pracken. Volgt V-b.
3 Luitjen hendriks Pracken. Volgt V-c.
4 Pracke Hendriks Pracken. Volgt V-d.
5 Geert Hendriks Pracken. Volgt V-e.
6 Jan Hendrik Pracken, geboren omstreeks 1683 in Steggerda. Volgt V-f.
V-c Luitjen hendriks Pracken, dochter van Hindrick Pracken (zie IV-d) en Wigertjen Geerts. Luitjen is overleden vr 1723.
Notitie bij Luitjen: zij was eigenaresse van nr.36 Steggerda
Luitjen trouwde met Albert Jans. Albert is overleden vr 1723.
VI-b Wigertjen Hendriks Pracken, dochter van Hendrik Hendriks Pracken (zie V-b) en N.N N.N. Wigertjen trouwde omstreeks 1735 in Vinkega met Pieter Geerts. Zie VI-e voor persoonsgegevens van Pieter.
VI-c Jantjen is geboren omstreeks 1702, dochter van Pracke Hendriks Pracken (zie V-d) en Jantien Berents. Jantjen is overleden na 1744 in Steggerda, minstens 42 jaar oud. Jantjen trouwde met Hendrik Peters.
VI-e Pieter Geerts, zoon van Geert Hendriks Pracken (zie V-e) en Grietjen Pieters. Pieter is overleden in 1765. Pieter trouwde omstreeks 1735 in Vinkega met Wigertjen Hendriks Pracken. Zie VI-b voor persoonsgegevens van Wigertjen.
Kinderen van Pieter en Wigertjen: zie VI-b.
VI-f Jan Geerts Prakken is geboren omstreeks 1711, zoon van Geert Hendriks Pracken (zie V-e) en Grietjen Pieters. Jan is overleden omstreeks 1756 in Steggerda, ongeveer 45 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1735 met Meintje Jans Veenhouwer, 31 of 32 jaar oud. Meintje is geboren op zondag 23-09-1703 in Oosterwolde, dochter van Jan Roelofs Veenhouwer. Meintje is overleden in 1776 in Steggerda, 72 of 73 jaar oud. Meintje is weduwe van Jan Hannekes (ovl. vr 1735), met wie zij trouwde vr 1729.
VI-g Lummigjen Jans, dochter van Jan Hendrik Pracken (zie V-f) en Cleisje Cleis. Lummigjen is overleden omstreeks 1748. Lummigjen trouwde vr 1736 in Steggerda met Jochum Geerts. Jochum is overleden omstreeks 1748.
VII-a Grietjen Arends Hoogkamp, dochter van Arend Geerts Hoogkamp (zie VI-d) en Antje Jans Veenhouwer. Zij is gedoopt op zondag 14-01-1759 in Steggerda. Grietjen is overleden op maandag 06-11-1837 in Steggerda, 78 jaar oud.
Notitie bij Grietjen: Ook zij gebruikte de achternaam ’Hoogkamp’ terwijl de andere familieleden de naam ’Prakken’ bleven gebruiken.
Grietjen:
(1) trouwde, 14 of 15 jaar oud, in 1774 met Klaas Tjammes, 49 of 50 jaar oud. Klaas is geboren in 1724. Klaas is overleden in 1805 in Steggerda, 80 of 81 jaar oud. Klaas is weduwnaar van Pijttje Rieuwerts (1747-vr 1774), met wie hij trouwde op zondag 20-12-1767 in Lippenhuizen.
Notitie bij Klaas: Hoewel Klaas met de achternaam ’harder’ en ’Lantinga’ voorkomt, voeren zijn kinderen uit het eerste huwelijk de achternaam ’Herder’ en’ Harder’ en de kinderen uit het tweede huwelijk ’Lantinga’.

Hoe een arme boer te Vinkega in 1784 aan land kwam
en een huis kon bouwen.

Klaas Tjammes, stamvader van het Weststellingwerfse geslacht Lantinga,
blijkt volgens de Reelcohieren uit 1805 eigenaar te zijn van “een huisjen
en land” te Vinkega, gelegen onder de zuidelijke helft van de zate op
Stemkohier nr. 10. De gebruiker is Albert Klaasen en de jaarlijkse huur
bedraagt fl. 32,-. Klaas woonde toen zelf inmiddels in Steggerda alwaar hij
later dat jaar is overleden. In 1804 staat hij in de Speciekohieren nog als
boer vermeld op de betreffende locatie in Vinkega (1 schoorsteen,
2 koeien, 1 gezaaid land, 1 paard). Na zijn huwelijk in 1767 met Pietertje
Rieuwerts uit Oldeberkoop vertrok hij vanuit zijn geboorteplaats Jubbega
naar Steggerda en woonde daarna in Vinkega en Nijeholtpade om vervolgens
in 1784 naar Vinkega terug te keren. In 1785 staat in de Speciekohieren
vermeld dat hij daar toen in een nieuw huis woonde: “een huis
op een koudstee gebouwd in 1784” (1 schoorsteen, 1 koe, gezaaid
land, 1 paard). Voor wat betreft zijn boerenbestaan had hij het toen dus
verre van breed. Na het overlijden van zijn eerste vrouw is hij op ongeveer
50-jarige leeftijd in 1774 hertrouwd met de toen 15-jarige Grietje Arends
uit Steggerda. Zij nam in 1811 de achternaam Hoogkamp aan, maar haar
grootvader Geert Hendriks maakte nog gebruik van zijn Drentse achternaam
Prakken (het Prackencamp te Leggelo). Bij de geboorte van zijn
laatste kind in 1798 was Klaas Tjammes zo’n 75 jaar oud. Hij stond zijn
mannetje ook op een andere manier want in het Nedergerecht van Schoterland
komt de volgende akte voor:

Recesboek Schoterland 1760 (SCO inv. nr. 40, fol. 196): rechtzaak tegen
Claas Tjammes, gesterkt met zijn vader Tjamme Jans, omdat hij Wytse
Sybes, zoon van huisman Sybe Wytses te Schurega, op 31 oktober 1760
“heeft geslagen en in een greppel in het water heeft gestoten” (eis boete
van 30 goudguldens).

Hoe konden Klaas Tjammes en Grietje Arends in 1784 zomaar ineens
een stuk land in eigendom verkregen hebben en daar een nieuw huis
laten bouwen?
Hypotheekboek Weststellingwerf 1802 (WSW inv. nr. 162, fol. 28): Klaas
Tjammes te Vinkega schuld aan de Heer Joost Gerardus Gasinjet
(notaris) te Wolvega 43 car gld wegens voor mij betaalde materialen en
timmerloon aan de mede Quintum Lourens Sijbrands en Harm Beerents
gebout op seeker stuk daken of ondergrond gelegen tot Vinkega in de
uitgang van nr. 10 sodanig en in dier voegens als mij ’t selve van Wemmichjen
Adolfs gesterkt met haar man Douwe Annes de Vries den 15 juli
1784 is gedonnateerd en door mij word bewoond en gebruikt streckende
van de bovendwarsvaart tot aan de vierde parten ten oosten Jan Hendriks
Stellinck en ten westen Lourens Sijbrands cum soc. aannemende en belovende
voorschreven drie en veertig car gld an mijne voornoemde crediteur
te betalen a dato dezes over een jaar met daarteboven 2,- interesse.

Wemmichjen Adolfs kwam uit een familie van boterkopers in de Kuinre en
was een kleindochter van Hiltje Hendriks Prakken, een zuster van de
hierboven genoemde grootvader Geert Hendriks Prakken van de tweede
vrouw van Klaas Tjammes. Deze familierelatie kon vrij eenvoudig met
behulp van een aantal aktes uit het Weststellingwerfse Nedergerecht
vastgesteld worden omdat de meeste inventarissen uit de 17de eeuw van
een goede index zijn voorzien. Vermeldenswaard is tevens dat de moeder
van Wemmichjen Adolfs aan Klaas Tjammes in 1772 de pacht opzegde
van een stemdragende zate te Steggerda:
Recesboek Weststellingwerf, Denuntiatiedag gehouden aan de Blesse
den 18 Januarij 1772 (WSW inv. nr. 31, fol. 36): Hendrik Jellen en de weduwe
Adolf Jurrians cum omnibus eischen in vrijdom sodane huis en land
als Claas Tjammes in ’t gebruik heeft om te verlaten op petri, den 12 Maij
en Jacobi 1772 volgens ’s lands wet....
Beroep:


Boer in Jubbega-Schurega, later in Steggerda

VII-b Jan Arents Hoogkamp is geboren op dinsdag 21-04-1767 in Steggerda, zoon van Arend Geerts Hoogkamp (zie VI-d) en Antje Jans Veenhouwer. Jan is overleden op donderdag 13-06-1861 in Steggerda, 94 jaar oud.
Notitie bij Jan: In 1811 kocht Jan een huis (boerderij) met enkele stukken grond.

nam op 30 jan. 1812 de naam "Hoogkamp" aan als familienaam.

het lijkt er op dat Jan in 1815 nog niet goed in de slappe was zat want dan neemt hij een obligatie (lening) van 250 gulden.
In 1829 is het tij gekeerd hij dan verkoopt roerende goederen ter waarde van 1196 gulden aan de broer van zijn vrouw. Ook verhuurt hij in dat jaar 8 percelen bouwland voor 1 jaar, huursom 98 gulden.
In dat zelfde jaar verkoopt hij ’graan op wortel’ opbrengst 451 gulden.
In 1830 koop hij een perceel land te Steggerda voor 175 gulden

Hoogkamp bij Oldetrijne
In de Floreencohieren van 1858 staat dat de Hoogkamp Iigt van de sloot
of over de Oudeweg 72. In de Floreencohieren van 1700 wordt bij de hoeve nr. 3
gesproken van Hoogkamp, vgl. ’weidtland, de Hoogkamp’. (Oty A 164-165). Gebruikers zijn dan Sybrant en Claes Jans. De Hoogkamp lag net in het verlengde van de Lindedijk, dat loodrecht op de Linde loopt. (tussen de Buterweg en Binderweg)

op 15 oct. 1855 maakt hij zijn testament op. zie akte nr. 59
op 25 juni 1861 wordt de inventaris opgemaakt. zie akte nr. 3
Beroep:


boer, landbouwer

Jan trouwde, 29 jaar oud, op zondag 18-12-1796 in Steggerda met Froukje Hendrikx Bosch, 22 jaar oud. Froukje is geboren op zondag 13-02-1774 in Steggerda, dochter van Hendrik Jans Bosch. Froukje is overleden op woensdag 22-08-1855 in Steggerda, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Froukje: Memories kantoor Oldeberkoop, overl. jaar 1855
Gemeente Ooststellingwerf

Overledene : Froukje Hendriks Bos
Overleden op: 22 augustus 1855
Wonende te : Steggerda
Tekst:
vrouw van Jan Arends Hoogkamp (erft vruchtgebruik); moeder van Hendrik, boer
Sonnega, Jan, idem, Roelof, idem, wijlen Roelofje (vrouw van Anne Pieters
Koopman, mr.schoenmaker; moeder van minderjarige Jan, Pieter, Froukje en Antje
Annes Koopman) en Hanneke Jans Hoogkamp, van boerenbedrijf.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Notitie bij Froukje: vrouw van Jan Arends Hoogkamp (erft vruchtgebruik), moeder van Hendrik, boer
Sonnega, Jan, idem, Roelof, idem, wijlen Roelofje (vrouw van Anne Pieters
Koopman, mr.schoenmaker; moeder van minderjarige Jan, Pieter, Froukje en Antje
Annes Koopman) en Hanneke Jans Hoogkamp, van boerenbedrijf.
Kinderen van Jan en Froukje:
2 Hendrik Jans Hoogkamp, geboren op dinsdag 31-12-1799 in Steggerda. Volgt VIII-b.
3 Jan Jans Hoogkamp, geboren op zaterdag 13-02-1802 in Steggerda. Jan is overleden op dinsdag 25-02-1890 in Steggerda, 88 jaar oud.
Notitie bij Jan: 1863 Oldeberkoop, notaris J. C. Metzlar
Inv. nr. 108036 repertoire nr. 86 d.d. 23 mei 1863
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Jan Jans Hoogkamp, Boer te Steggerda als schuldeiser
- Anne Hendriks Punter, Boer te Steggerda als schuldenaar

De erfgenamen van ’Jan Arents’ deden de boerderij van de hand.
Het meest waarschijnlijke was dat ’Jan en Hanneke’ de andere erfgenamen hebben uitgekocht want zij bleven op de boerderij wonen.

Jan Jans was voor 1/5 eigenaar, zo ook:
Roelof Jans en Hanneke Jans.
Het andere deel is voor de rest van de erfgenamen, sommigen voor 1/20 deel en anderen voor 1/40 deel.

Verkocht werden:
Zathe en landen met huizinge en schuur
weide en bouwlanden, boschgronden en hooilanden en heidevelden.
groot, 33 bunder, 69 roeden en 57 ellen.
Alles gelegen bij Steggerda.

Perceel 1:
Een boerenhuis met schuur no: 20
erf en brink en tuin en weidegrond.
Strekkende ten noorden uit de halve sloot, tegen het vierde perceel, scheidende ten eersten in de greppel tegen het tweede perceel en ten westen in de halve sloot tegen den eigendom van Frans Henk..
Kadaster sectie E nummer 547 en 548.
Groot 67 roeden en 27 ellen. Belast met hek en dam naar de straatweg
Opbrengst: fl. 13.653
Koper: Vrens Hoeve landbouwer te Rouveen (1861)

Een arbeidershuizinge met bouwgrond en heideveld no: 35

Totaal waren er 21 percelen.

1861
Betreft de verkoop van hout, opbrengst fl. 1058
- Jan Jans Hoogkamp te Steggerda, verkoper

in 1862 maakte Jan zijn testament tegelijk met Hanneke, (nu wordt zij boer genoemd) zij zijn elkaars erfgenamen.
Jan bleef ongehuwd.
5 Roelofje Jans Hoogkamp, geboren op zaterdag 03-06-1809 in Steggerda. Volgt VIII-d.
VIII-a Arend Jans Hoogkamp is geboren op vrijdag 21-04-1797 in Steggerda, zoon van Jan Arents Hoogkamp (zie VII-b) en Froukje Hendrikx Bosch. Arend is overleden op vrijdag 04-09-1846 in Steggerda, 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arend: Memories kantoor Oldeberkoop, overl. jaar 1846
Gemeente Ooststellingwerf

Overledene : Arend Jans Hoogkamp
Overleden op: 4 september 1846
Wonende te : Steggerda
Tekst:
49 jr (geboren 21/4/1797); timmerman; gehuwd; geen kinderen; zoon van Jan
Arents Hoogkamp, boer en Froukje Hendriks Bos; broer van Roelof, idem, Hendrik,
idem Sonnega, Jan, idem, Hanneke en wijlen NN Jans Hoogkamp (vrouw van Anne
Pieters Koopman, mr.schoenmaker; moeder van minderjarige Jan, Antje, Pieter en
Froukje Annes Koopman). Saldo fl. 604,40.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Notitie bij Arend: Lidmatenboek Weststellingwerf,
Arend Jans Hoogkamp
- Op 24 augustus 1822 belijdenis
Beroep:


timmerman

Arend trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 18-10-1820 in Weststellingwerf met Hiltjen Gjalts de Vries, 48 jaar oud. Hiltjen is geboren op zondag 15-03-1772 in Oudeschoot, dochter van Gjalt Ates de Vries en Hendrikje Sipkes. Hiltjen is overleden op vrijdag 19-07-1850 in Steggerda, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hiltjen: Dagregister kantoor Oldeberkoop, overl. jaar 1850
Gemeente Ooststellingwerf

Overledene : Hiltje Gjalts de Vries
Overleden op: 19 juli 1850
Wonende te : Steggerda
Tekst:
moeder van Barteld, boer, Hendrikje (vrouw van Hendrik Jans Hoogkamp, idem
Sonnega) en Jan Alberts de Boer, mr.timmerman Blesse o/Blesdijke.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Hiltjen is weduwe van
Albert Bartelds de Boer (ovl. 1816), met wie zij trouwde op zondag 28-05-1797 in Peperga.
Notitie bij Hiltjen: Betreft de verkoop van meubels, hout, gereedschap en vee, opbrengst fl. 1166
- Hiltje Gialts de Vries te Steggerda, weduwe van Arent Hoogkamp, verkoper
VIII-b Hendrik Jans Hoogkamp is geboren op dinsdag 31-12-1799 in Steggerda, zoon van Jan Arents Hoogkamp (zie VII-b) en Froukje Hendrikx Bosch. Hendrik is overleden op zondag 31-03-1861 in Sonnega, 61 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: deed op - 14 maart 1826 belijdenis te Sonnega.

Kocht in mei 1848 een veestapel voor 1170 gulden

woonde in Sonnega nr: 28
Beroep:


boerenknecht, boer

Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 02-05-1823 in Weststellingwerf met Hendrikje Alberts de Boer, 19 jaar oud. Hendrikje is geboren op maandag 11-07-1803 in Peperga, dochter van Albert Bartelds de Boer en Hiltjen Gjalts de Vries. Hendrikje is overleden op vrijdag 03-07-1874 in Schoterland, 70 jaar oud.
VIII-c Roelof Jans Hoogkamp is geboren op maandag 14-04-1806 in Steggerda, zoon van Jan Arents Hoogkamp (zie VII-b) en Froukje Hendrikx Bosch. Roelof is overleden op maandag 08-01-1883 in Steggerda, 76 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Betreft de verkoop van vee en land opbrengst fl. 350, huursom fl. 113
- Roelof Jans Hoogkamp, veehoudet te Steggerda, verkoper en verhuurder
- ( zoon ) Jan Roelofs Hoogkamp, veehoudet te Steggerda, koper; en anderen
Beroep:


arbeider

Roelof trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 22-05-1840 in Steggerda met Tjeerdjen Klazes Elzinga, 27 jaar oud. Tjeerdjen is geboren op maandag 03-05-1813 in Steggerda, dochter van Klaas Hendriks Elzinga en Neeltje Jannes van Els. Tjeerdjen is overleden op woensdag 15-05-1872 in Steggerda, 59 jaar oud.
Kinderen van Roelof en Tjeerdjen:
2 Neeltje Roelofs Hoogkamp, geboren op zaterdag 04-03-1843 in Steggerda. Volgt IX-f.
3 Jan Roelofs Hoogkamp, geboren op woensdag 26-02-1845 in Steggerda. Volgt IX-g.
4 Roelofje Hoogkamp, geboren op zaterdag 28-08-1847 in Steggerda. Volgt IX-h.
IX-a Albert Hendriks Hoogkamp is geboren op maandag 25-04-1825 in Sonnega, zoon van Hendrik Jans Hoogkamp (zie VIII-b) en Hendrikje Alberts de Boer. Albert is overleden op woensdag 27-09-1848 in Sonnega, 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albert: (geboren Sonnega 25/4/1825); timmerman; man van Froukje Jochems
Nieuwenhout; vader van minderjarige Jochem Alberts de Boer!. Later had hij de achternaam ’Hoogkamp"
Notitie bij Albert: Lidmatenboek Weststellingwerf, 1846
Man: Albert Hendriks Hoogkamp
Vrouw: Froukje Jochems Nieuwenhout
- Op 30 augustus 1846 ingekomen van Steggerda
Beroep:


timmerman

Albert trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 06-03-1845 in Weststellingwerf met Froukje Jochems Nieuwenhout, 21 jaar oud. Froukje is geboren op vrijdag 12-09-1823 in Blankenham, dochter van Jochem Jans Nieuwenhout en Jantje Wybes Nijholt. Froukje is overleden op zondag 03-01-1892 in Weststellingwerf, 68 jaar oud. Froukje trouwde voorheen op woensdag 13-01-1841 in Weststellingwerf met Gjalt Alberts de Boer (1814-1856). Froukje trouwde later op vrijdag 14-02-1851 in Weststellingwerf met Jan Alberts de Boer (geb. 1815).
Notitie bij Froukje: Lidmatenboek Herv. Gemeente Steggerda en Vinkega
Man: Albert Hendriks Hoogkamp
Vrouw: Vroukje Jochems Nieuwenhout
- Op 12 april 1846 hij belijdenis
- Op 11 augustus 1846 vertrokken naar Oldetrijne

Lidmatenboek Herv. Gemeente Oldelamer en Oldetrijne
Man: Albert Hendriks Hoogkamp
Vrouw: Froukje Jochems Nieuwenhout
- Op 30 augustus 1846 ingekomen van Steggerda

Vroukje Jochems Nieuwenhout
- Op 22 mei 1850 ingekomen van Oldelamer
- Op 8 november 1851 vertrokken naar Blesse

Betreft de verkoop van een huis met stede en grond te Oldetrijne, koopsom fl. 455
- Froukje Jochems Nieuwenhout te Oldetrijne, weduwe van Albert Hendriks Hoogkamp,
verkoper, tevens als moeder van en voogd over Jochem Alberts Hoogkamp.

Betreft de scheiding van roerende en onroerende goederen, waarde fl. 27.997
- Froukje Jochems Nieuwenhout te De Blesse, weduwe van Jan Alberts de Boer als
moeder van en voogd over Jantje, Albert, Joltje en Barteld Jans de Boer
- Klaas Pieters Oosten, veehouder te Spanga, gehuwd met Geertje Jans de Boer
- Albert Wijkstra, bakker te Den Ham, gehuwd met Hiltje Jans de Boer
- Gerrit Jans de Boer, timmerman te De Blesse als toeziend voogd
- Jochum Alberts Hoogkamp, veehouder te Noordwolde
- april 1872
IX-e Vroukje Hoogkamp is geboren op zondag 04-04-1841 in Steggerda, dochter van Roelof Jans Hoogkamp (zie VIII-c) en Tjeerdjen Klazes Elzinga. Vroukje is overleden op zaterdag 26-11-1898 in Steggerda, 57 jaar oud. Vroukje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22-06-1867 in Weststellingwerf met Gerrit Joosten Bovenkamp, 37 jaar oud. Zie X-f voor persoonsgegevens van Gerrit.
IX-k Sybrand Jans Prakken is geboren op vrijdag 25-10-1793 in Vinkega, zoon van Jan Geerts Prakken (zie VIII-e) en Janke Sybrens. Sybrand is overleden op donderdag 07-02-1856 in Hoogeveen, 62 jaar oud.
Notitie bij Sybrand: wonende te Appelscha en Hoogeveen
Beroep:


broodbakker (in 1843 was hij veenbaas)

Sybrand:
IX-o Klaas Jans Prakken is geboren op zondag 15-11-1812 in Noordwolde, zoon van Jan Geerts Prakken (zie VIII-e) en Janke Sybrens. Klaas is overleden op maandag 16-08-1858 in Ooststellingwerf, 45 jaar oud.
Beroep:


timmerman

Klaas trouwde, 23 jaar oud, op zondag 05-06-1836 in Ooststellingwerf met Martje Jacobs Klooster, 23 jaar oud. Martje is geboren op donderdag 06-05-1813 in Donkerbroek, dochter van Jacob Foppes Klooster en Roelofjen Jochems Broeksma. Martje is overleden na 1873, minstens 60 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Martje:
2 Roelofje Klazes Prakken, geboren op maandag 11-11-1839 in Donkerbroek. Volgt X-r.
3 Jacob Klases Prakken, geboren op zaterdag 28-05-1842 in Donkerbroek. Volgt X-s.
4 Janke Klazes Prakken, geboren op woensdag 24-07-1844 in Donkerbroek. Volgt X-t.
5 Jelle Klazes Prakken, geboren op vrijdag 12-03-1847 in Donkerbroek. Volgt X-u.
X-c Roelof Jans Hoogkamp is geboren op maandag 05-05-1879 in Steggerda, zoon van Jan Roelofs Hoogkamp (zie IX-g) en Aafje de Boer. Roelof is overleden op maandag 11-12-1961 in Joure, 82 jaar oud. Hij is begraven in Broek noord.
Notitie bij Roelof: op 6 nov. 1916 kocht Roelof een huis en veestalling en tuin onder Broek. zie akte nr. 55
Beroep:


landbouwer, boer, veehouder (eerst wonende te Eesveen.)

Nationale Militie:


vrijgesteld

Roelof:
Kinderen van Roelof en Antje:
2 Roelof Hoogkamp, geboren op dinsdag 07-07-1908 in Eesveen. Volgt XI-f.
3 Aafje Hoogkamp, geboren op zondag 15-05-1910 in Eesveen. Volgt XI-g.
4 Grietje Hoogkamp, geboren op vrijdag 02-02-1912 in Eesveen. Volgt XI-h.
5 Jantje Hoogkamp, geboren op maandag 16-02-1914. Volgt XI-i.
6 Jan Hoogkamp, geboren op dinsdag 14-09-1915. Volgt XI-j.
7 Geuvert Hoogkamp, geboren op zaterdag 17-02-1917 in Broek. Volgt XI-k.
Kinderen van Roelof en Johanna:
8 Lucas Hoogkamp, geboren op zondag 30-03-1924. Volgt XI-l.
9 Antje Hoogkamp, geboren op donderdag 08-10-1925. Volgt XI-m.
10 Neeltje Hoogkamp, geboren op zondag 15-05-1927. Volgt XI-n.
11 Tjeerdje Hoogkamp, geboren op donderdag 06-03-1930. Volgt XI-o.
X-d Tjeerd Hoogkamp is geboren op dinsdag 31-03-1885 in Steggerda, zoon van Jan Roelofs Hoogkamp (zie IX-g) en Aafje de Boer. Tjeerd is overleden op dinsdag 06-01-1953 in Bunschoten, 67 jaar oud.
Beroep:


directeur zuivelfabriek Eemlandia te Bunschoten (Tjeerd kreeg op 19 jarige leeftijd de functie van directeur en heeft deze functie tot zijn dood uitgeoefend.

directeur melkfabriek veroordeeld. Amersfoort, 20 febr.- de heer T. Hoogkamp, directeur van de melkfabriek eemlandia te bunschoten, is door den kantonrechter veroordeeld tot f.100.-subs 50. d. wegens het afleveren van melk met een te laag vries punt, hetgeen beteekent dat er te veel waterdeelen in de melk zijn bevonden. de eisch luidde f.1000.- subs 100 dagen.)


Tjeerd trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14-08-1909 in Bunschoten met Lubbertje Los, 25 jaar oud. Lubbertje is geboren op maandag 03-03-1884 in Bunschoten, dochter van Rikkert Los en Maria Heinen. Lubbertje is overleden op dinsdag 23-11-1965 in Bunschoten, 81 jaar oud.
Kinderen van Tjeerd en Lubbertje:
2 Jan Hoogkamp, geboren op donderdag 09-11-1911 in Bunschoten. Volgt XI-q.
3 Maria Hoogkamp, geboren op zondag 22-11-1914 in Bunschoten. Volgt XI-r.
4 Geuvert Hoogkamp, geboren op donderdag 14-03-1918 in Bunschoten. Volgt XI-s.
5 Aafje Hoogkamp, geboren op maandag 22-08-1921 in Bunschoten. Volgt XI-t.
6 Jantje Hoogkamp, geboren op dinsdag 16-11-1926 in Bunschoten. Volgt XI-u.
X-e Jantje Hoogkamp is geboren op vrijdag 10-06-1887 in Steggerda, dochter van Jan Roelofs Hoogkamp (zie IX-g) en Aafje de Boer.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Jantje kan ook geboren zijn op 10 juni 1887 te Steggerda. Als dat zo is dat is er nog een Jantje die overleden moet zijn voor 1887. Op de ovelijdensakte van Jantje staat namelijk dat zij 34 jaar oud is.
Jantje is overleden op woensdag 26-04-1922 in Leeuwarden, 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantje: ze woonde te Broek
Beroep:


dienstmeid te Hemelum

Jantje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 26-05-1911 met Pieter Jelsma, 24 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 07-06-1886 in Broek, zoon van Hendrik Jelsma en Baukje Pieters van der Meulen.
Beroep:


veehouder (goingarijp)

X-f Gerrit Joosten Bovenkamp is geboren op woensdag 03-03-1830 in Noordwolde, zoon van Joost Gerrits Bovenkamp en Annigje Jans Prakken (zie IX-i). Gerrit is overleden op maandag 15-02-1904 in Weststellingwerf, 73 jaar oud. Gerrit trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 22-06-1867 in Weststellingwerf met Vroukje Hoogkamp, 26 jaar oud. Zie IX-e voor persoonsgegevens van Vroukje.
X-h Roelofje Geerts Prakken is geboren op zaterdag 03-10-1835 in Steggerda, dochter van Geert Jans Prakken (zie IX-j) en Aaltje Hendriks Mast. Roelofje is overleden op maandag 17-12-1906 in Weststellingwerf, 71 jaar oud. Roelofje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 24-08-1860 in Weststellingwerf met Roelof Jans de Vries, 14 of 15 jaar oud. Roelof is geboren in 1845 in Vinkega, zoon van Jan Roelofs de Vries en Grietje Jans Schreur.
X-o Jantje Jans Prakken is geboren op vrijdag 06-12-1839 in Donkerbroek, dochter van Jan Jans Prakken (zie IX-l) en Tjaltje Kiers Kiers. Jantje is overleden op zaterdag 10-11-1900 in Amsterdam, 60 jaar oud.
Beroep:


dienstmeid

Jantje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 29-12-1864 in meppel met Tiemen ter Heide, 38 jaar oud. Tiemen is geboren op donderdag 26-10-1826 in meppel, zoon van Roelof ter Heide en Marchien Steenkuil. Tiemen is overleden op vrijdag 18-03-1898 in Amsterdam, 71 jaar oud. Tiemen is weduwnaar van Roelofje Jans Prakken (1828-1861), met wie hij trouwde op vrijdag 07-05-1852 in Smilde, zie X-m.
XI-e Jan Hoogkamp is geboren op maandag 25-03-1907 in Eesveen, zoon van Roelof Jans Hoogkamp (zie X-c) en Antje Voetberg. Jan is overleden op donderdag 29-11-1990 in Zurich, 83 jaar oud.
Beroep:


boer, veehouder (Stukken betreffende de ruiling door het waterschap met J. Hoogkamp te Zurich van niet nader aangeduide percelen grond, 1973, 1974.)

Jan trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 26-06-1940 in Wonseradeel met Jantje Postma, 41 jaar oud. Jantje is geboren op maandag 26-06-1899 in Zurich, dochter van Obe Postma en Tjitske Kolthof. Jantje is overleden op donderdag 14-03-1991 in Bolsward, 91 jaar oud. Jantje trouwde voorheen op zaterdag 28-05-1921 in Wonseradeel met Douwe de Boer (1895-1957).
XI-f Roelof Hoogkamp is geboren op dinsdag 07-07-1908 in Eesveen, zoon van Roelof Jans Hoogkamp (zie X-c) en Antje Voetberg. Roelof is overleden op woensdag 18-11-1981 in Zwolle, 73 jaar oud. Hij is begraven in Broek. Roelof trouwde met Janke Adema. Janke is geboren op zondag 15-05-1910 in Oudega (Sm), dochter van Gerrit Sijbrens Adema en Grietje Tietes van der Wal. Janke is overleden op dinsdag 28-01-2003 in Joure, 92 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 01-02-2003 in Broek.
Kinderen van Roelof en Janke:
2 Roelof Hoogkamp, geboren op donderdag 16-04-1936 in Oldeouer. Volgt XII-i.
5 Gerrit Hoogkamp, geboren op vrijdag 29-11-1940 in Snikzwaag. Volgt XII-k.
6 Jan Hoogkamp, geboren op vrijdag 10-04-1942. Volgt XII-l.
7 Hiltje Hoogkamp, geboren op zaterdag 17-04-1943. Volgt XII-m.
8 Aafje Johanna Hoogkamp, geboren op maandag 25-12-1944. Volgt XII-n.
9 Judikje Hoogkamp, geboren op zaterdag 01-12-1945. Volgt XII-o.
10 Geuvert Hoogkamp, geboren op woensdag 25-12-1946 in Snikzwaag. Volgt XII-p.
11 Sijbren Hoogkamp, geboren op maandag 13-09-1948 in Noordbroek. Volgt XII-q.
12 Jantje Trijntsje Hoogkamp, geboren op woensdag 19-10-1949. Volgt XII-r.
13 Tietes Hoogkamp, geboren op zondag 24-12-1950 in Broek. Volgt XII-s.
16 Trijntje Janke Hoogkamp, geboren op dinsdag 27-07-1954. Volgt XII-u.
XI-k Geuvert Hoogkamp is geboren op zaterdag 17-02-1917 in Broek, zoon van Roelof Jans Hoogkamp (zie X-c) en Antje Voetberg. Geuvert is overleden op zondag 06-12-1987, 70 jaar oud. Geuvert trouwde met Meintje Lammerts. Meintje is geboren op donderdag 06-04-1916. Meintje is overleden op zaterdag 13-06-1987, 71 jaar oud.
Kinderen van Geuvert en Meintje:
2 Antie Hoogkamp, geboren op donderdag 27-02-1947. Volgt XII-y.
3 Cornelisje Hoogkamp, geboren op vrijdag 09-07-1948. Volgt XII-z.
4 Roelofje Hoogkamp, geboren op donderdag 31-07-1952. Volgt XII-aa.
5 Geert Alberts Hoogkamp, geboren op woensdag 16-12-1953. Volgt XII-ab.
6 Roelof Hoogkamp, geboren op maandag 09-01-1956. Volgt XII-ac.
7 Hiltje Hoogkamp, geboren op donderdag 13-06-1957. Volgt XII-ad.
XI-l Lucas Hoogkamp is geboren op zondag 30-03-1924, zoon van Roelof Jans Hoogkamp (zie X-c) en Johanna van der Laan. Lucas is overleden op donderdag 22-03-2012 in Drachten, 87 jaar oud. Lucas trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 12-05-1949 met Hendrikje van Stralen, 27 jaar oud. Hendrikje is geboren op zaterdag 08-10-1921. Hendrikje is overleden op woensdag 27-08-2008, 86 jaar oud.
Kinderen van Lucas en Hendrikje:
2 Atze Hendrik Hoogkamp, geboren op vrijdag 11-01-1952. Volgt XII-af.
3 Johanna Tjeerdje Hoogkamp, geboren op vrijdag 24-09-1954. Volgt XII-ag.
4 Harmke Jantine Hoogkamp, geboren op zaterdag 14-04-1956. Volgt XII-ah.
5 Jelte Hoogkamp, geboren op zaterdag 25-01-1958. Volgt XII-ai.
6 Hendrik Cornelis Hoogkamp, geboren op donderdag 04-10-1962. Volgt XII-aj.
XI-p Rikkert Arnoldus Hoogkamp is geboren op woensdag 10-11-1909 in Bunschoten, zoon van Tjeerd Hoogkamp (zie X-d) en Lubbertje Los. Rikkert is overleden op woensdag 04-12-1996, 87 jaar oud.
Beroep:


dominee

Rikkert trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 07-05-1941 met Fenna Wolting, 33 jaar oud. Fenna is geboren op donderdag 07-05-1908 in Zwinderen. Fenna is overleden op maandag 15-01-1990, 81 jaar oud.
Kinderen van Rikkert en Fenna:
2 Lubbertha Tjeerdina (Betty) Hoogkamp, geboren op zondag 21-05-1944 in Elim. Volgt XII-al.
3 Jannie Catriena (Marjan) Hoogkamp, geboren op maandag 03-03-1947 in Holten. Volgt XII-am.
4 Tjeerdina Lubbertha Hoogkamp, geboren op zaterdag 05-11-1949 in Holten. Volgt XII-an.
XI-q Jan Hoogkamp is geboren op donderdag 09-11-1911 in Bunschoten, zoon van Tjeerd Hoogkamp (zie X-d) en Lubbertje Los. Jan is overleden op donderdag 10-10-1991, 79 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 14-12-1938 met Grietje van Diermen, 25 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 21-09-1913. Grietje is overleden op zaterdag 29-03-1997, 83 jaar oud.
Kinderen van Jan en Grietje:
2 Hendrikje Hoogkamp, geboren op vrijdag 15-01-1943. Volgt XII-ap.
3 Maria Jannette Hoogkamp, geboren op vrijdag 24-05-1946. Volgt XII-aq.
4 Tjeertje Hoogkamp, geboren op donderdag 10-05-1951. Volgt XII-ar.
XI-w Geert Prakken is geboren op dinsdag 30-08-1864 in Peperga, zoon van Jan Geerts Prakken (zie X-g) en Wemke Hendriks Bron. Geert is overleden op zaterdag 04-03-1944 in Wolvega, 79 jaar oud.
Beroep:


veehouder, veekoopman

Geert trouwde, 30 jaar oud, op maandag 11-03-1895 in Weststellingwerf met Jentje Woudsma, 21 jaar oud. Jentje is geboren op donderdag 15-05-1873 in Nijeholtwolde, dochter van Hendrik Hendriks Woudsma en Geeske Wijnsma. Jentje is overleden op donderdag 29-01-1948 in Wolvega, 74 jaar oud.
Kinderen van Geert en Jentje:
2 Wemke Hendriks Prakken, geboren op donderdag 21-04-1898 in Peperga. Volgt XII-at.
3 Jan Prakken, geboren op dinsdag 20-05-1902 in Blesdijke. Volgt XII-au.
4 Hendrik Prakken, geboren op dinsdag 23-05-1905 in Peperga. Volgt XII-av.
XI-y Hendrik Prakken is geboren op donderdag 26-11-1874 in Peperga, zoon van Jan Geerts Prakken (zie X-g) en Wemke Hendriks Bron. Hendrik is overleden op zondag 04-12-1966 in Enschede, 92 jaar oud.
Beroep:


Rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen

Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 31-10-1908 in Weststellingwerf met Trijntje Dragtsma, 29 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 26-05-1879 in Weststellingwerf, dochter van Jan Tjeerds Dragtsma en Reintje Lubberts Lankman. Trijntje is overleden op zaterdag 20-02-1960 in Enschede, 80 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Trijntje:
2 Reinier Willem Prakken, geboren op vrijdag 13-09-1912 in Lonneker. Volgt XII-ax.
3 Willem Reinier Prakken, geboren op zondag 30-09-1917 in Lonneker. Volgt XII-ay.
XI-ae Geertje Prakken is geboren op maandag 01-12-1902 in Munnekeburen, dochter van Hendrik Geerts Prakken (zie X-i) en Hijlkje de Wagt. Geertje is overleden op zondag 08-11-1987 in Weststellingwerf, 84 jaar oud. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 02-09-1926 in Haskerland met Geert de With, 27 jaar oud. Geert is geboren op maandag 13-03-1899 in Haskerland, zoon van Pieter de With en Geertje Regts.
XII-a Johan Anne Hoogkamp is geboren op donderdag 28-07-1898 in ’s-Gravenhage, zoon van Albert Jochems Hoogkamp (zie XI-a) en Jette de Groot.
Beroep:


Gemeentesecretaris Lochem, Lemsterland, Drachten, Leeuwarden, burgemeester Veendam 1939-1963. (Den Heer J.A. Hoogkamp te Veendam, was in functie op 10 mei 1940 en is gedurende de oorlog in functie gebleven; zijn houding in de tijd van de bezetting was buitengewoon slap. Hij heeft trouw alles gedaan wat hem door de Duitsers gevraagd is, al moet worden gezegd, dat hij zo nu en dan wel getracht heeft de te nemen maatregelen af te wenden of te verzachten. Hij was zeer "bevriend" met de Officieren en beroemde zich daarop. (Tek. Hoogkamp: T.Bakker).

Burgemeester Hoogkamp is na de oorlog geschorst geweest. Een maatregel die veel burgemeesters overkwam. Dat de Veendammer burgemeester Hoogkamp weer opnieuw in functie is gekomen wordt door vele burgers niet begrepen. Het druist in tegen het milde rapport van Binnenlandse Zaken. Mogelijk dat zijn partijvrienden hem weer in het zadel hebben geholpen. (De elite heeft het wel gered en de mindere man die niets hadden gedaan werd in het kamp gezet).
Wat de Joden betreft heeft hij wel geraffineerd gehandeld. Dat hij bij zijn pensionering nog een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen viel niet in goede aarde. De heer B. Eenjes, hij woonde in het gemeentehuis en had een Engelse boordschutter verborgen. Bij zijn pensionering heeft de heer Eenjes zijn onderscheiding geweigerd, omdat hij niet dezelfde onderscheiding wilde die Hoogkamp ook had gekregen.


De Duitsers hebben aan hem een goede burgemeester gehad. Zo ook de N.S.B. ers. Ze hebben zich wel uitgelaten, dat Burgemeester Hoogkamp niet door een N.S.B.-boer behoefde te worden vervangen. Hij wilde wel doen wat er van hem gevraagd werd, zo zeiden zij, en van een N.S.B.-boer moet je dat nog afwachten.

Toen wij in het begin van de oorlog de illegale actie begonnen, is door de heer Hoogkamp geweigerd daaraan mee te doen. De laatste maanden droeg hij bij in de steun aan onderduikers.

Hij liet zich meermalen scherp uit over de ’ophitserij’ van de Engelse zender en trok de betrouwbaarheid van de gegeven berichten in twijfel. Daarentegen las hij de Deutschen Zeitung en hechte te veel geloof aan de juistheid van de inhoud.

Hij heeft niet de moed gehad om de Duitsers iets te weigeren. Hij had niet de moed, evenals zijn ambtgenoot de heer De Wit uit de gemeente Wildervank, ontslag te vragen en heen te gaan. Hij heeft wel een poging gedaan om ontslagen te worden (bij de heer Frederiks en de van de heer Frederiks bekende wijze), maar heeft niet doorgezet toen de heer Frederiks daartegen bezwaar maakte.

Hij was zeer gebelgd op de ambtenaren, toen die meededen aan de bekende Meistaking. Hij was aanwezig bij het afscheid van de heer Linthorst Homan en hij woonde enkele dagen later de installatie bij van een verrader, die op de heer Homan’s stoel ging zitten.

In september 1944 was hij van plan onder te duiken. Toen de opmars van het Geallieerde leger bij Arnhem werd gestuit, zakte de heer Hoogkamp de moed in de schoenen en dook niet onder.

Zijn voornemen om de paardenvordering, die hem juist was opgedragen, te weigeren, werd niet ten uitvoer gebracht. Hij publiceerde op 11 september 1944; "Alle paarden van 4-13 jaar moeten worden voorgebracht".

Toen de Joden uit de overheidsdienst moesten worden ontslagen, achtte de heer E.J. Duintjer Hzn, de tijd gekomen om als wethouder heen te gaan. De heer Hoogkamp is de toezegging gedaan, dat de financile gevolgen van zijn bedanken, door anderen zouden worden gedragen. De heer Hoogkamp had de moed niet.

De heer Hoogkamp deed van zijn belangstelling bij de opening van een Oogstschool van de Nederlandse Volksdienst. Hij verspreide, op verzoek, propaganda lectuur van de Nederlandse Volksdienst onder het personeel der gemeente en hij heeft steeds geofferd voor Winterhulp, hij stelde verwarmde lokalen in de winter beschikbaar, voorzag voor de Nederlandse Volksdienst van kantoorruimte en verleende de dienst subsidie.

Hij heeft het gemeentepersoneel opgeroepen voor een z.g. bedrijfsappel van het N.A.F. en dit bedrijfappel met zijn tegenwoordigheid vereerd.

Hij heeft de bordjes "Voor Joden Verboden" laten ophangen en heeft de Joden laten ophalen.

Hij heeft N.S.B. ers benoemd, terwijl op grond van de Nederlandse wet het lidmaatschap van de N.S.B. verboden is voor personeel in overheidsdienst, hij was met de bepaling op de hoogte, maar moest, zo zei hij, deze mensen wel te benoemen als hij geen moeilijkheden wilde hebben.

Mede van hem ging een publicatie over het schoonhouden van wegen uit, met de Duitse bedreiging; "Wordt hieraan geen gevolg gegeven. dan zullen represaille maatregelen worden genomen zoals het in brand steken van huizen, enz." (Zie de Noord- Ooster van 9 sept. 1944). (Helaas is de krant bij het Veenkoloniaal Museum zodanig beschadigd en er ontbreekt een bladzijde uit. Had men toch iets te verbergen?) tb

De heer Hoogkamp heeft gemeente personeel opgegeven voor arbeidsinzet en inwoners opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Duitse Weermacht. Enkele dagen voor de bevrijding heeft hij evacus opgeroepen voor werkzaamheden, onder bedreiging, bij niet opkomen, de namen te zullen doorgeven aan de Duitse instanties.

En als u dan mij vraagt om een oplossing, dan raad ik aan de heer Hoogkamp te ontslaan en in diens plaats te benoemen de heer E.J.Duitjer Hzn, wethouder der gemeente.

De plaatselijke commandant, de heer Ottevanger, vindt dit rapport veel te gematigd, maar kan zich overigens met de inhoud geheel verenigen.

Ik meen naar beste weten en in grote oprechtheid aan deze, voor mij zo moeilijke opdracht, te hebben voldaan.

Veendam, 18 april 1945.

De Commandant van het district,

H. Dekker. (In 1946 benoemd tot burgemeester van Brummen).)


Johan trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 31-05-1922 in Schoterland met Elizabeth Jantina Talsma, 25 jaar oud. Elizabeth is geboren op donderdag 11-03-1897 in Wolvega, dochter van Ouwe Hennes Talsma en Geertje Posma.
XII-c Siena Jantina Hoogkamp is geboren op maandag 13-08-1923 in Heerenveen, dochter van Albert Jochems Hoogkamp (zie XI-a) en Jacoba de Haan. Siena is overleden op woensdag 07-05-2008 in Enschede, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Siena: crematie was in Heerenveen.
Siena trouwde met Joop Peters. Joop is overleden in <2008.
XII-au Jan Prakken is geboren op dinsdag 20-05-1902 in Blesdijke, zoon van Geert Prakken (zie XI-w) en Jentje Woudsma. Jan is overleden op donderdag 19-06-1986 in Weststellingwerf, 84 jaar oud. Jan trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 22-05-1936 in Weststellingwerf met Annigje de Vries, 29 jaar oud. Annigje is geboren op vrijdag 22-02-1907 in Weststellingwerf.
XII-ba Jantje Prakken is geboren op zondag 06-07-1941 in Sneek, dochter van Jacob Prakken (zie XI-ad) en Geertje Bergsma. Jantje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 16-12-1971 met A. de Vries.
XII-bb Jacob Prakken is geboren op dinsdag 22-08-1944 in Sneek, zoon van Jacob Prakken (zie XI-ad) en Geertje Bergsma. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 25-10-1974 met A.N.M. de Vries.
XIII-d Janke Hoogkamp is geboren op dinsdag 02-05-1972 in Idaard, dochter van Geuvert Hoogkamp (zie XII-g) en Jikke Riedstra.
Beroep:


heeft een klussenbedrijf en autorijschoolhouder

Janke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27-06-1996 met Wiebren Wind, 27 jaar oud. Wiebren is geboren op dinsdag 04-03-1969 in Sneek.
XIII-m Sandra Hoogkamp is geboren op donderdag 25-02-1971, dochter van Geuvert Hoogkamp (zie XII-p) en Cornelia Hendriksma. Sandra trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 03-10-1996 met Meesters.