Familie: Boot
Waterpoort Sneek

 

Parenteel van Cornelis Boot

I Cornelis Boot is geboren omstreeks 1505. Cornelis is overleden.
Kind van Cornelis uit onbekende relatie: Misschien?
1 Jan Cornelis Boot, geboren omstreeks 1535. Volgt II.
II Jan Cornelis Boot is geboren omstreeks 1535, zoon van Cornelis Boot (zie I). Jan is overleden.
Kind van Jan uit onbekende relatie: Waarschijnlijk?
1 Jacob Jansz Boot. Volgt III.
III Jacob Jansz Boot, zoon van Jan Cornelis Boot (zie II).
Kinderen van Jacob uit onbekende relatie:
1 Cornelis Jacobs Boodts, geboren omstreeks 1575. Volgt IV-a.
2 Willem Jacobs Boodts, geboren omstreeks 1580. Volgt IV-b.
IV-a Cornelis Jacobs Boodts is geboren omstreeks 1575, zoon van Jacob Jansz Boot (zie III). Cornelis is overleden.
Adres:
Peperstraat   [bron: kohier hoofdgeld 1622 Gouda]
Beroep:
vanaf 1617     Bootsman
Cornelis trouwde met Gryetgen Jans.
Kinderen van Cornelis en Gryetgen:
1 Jacob Cornelis Boot, geboren in 1600. Volgt V-a.
2 Andries Cornelisz Boot, geboren in 1616. Volgt V-b.
3 Jan Cornelis Both, geboren in 1620. Volgt V-c.
IV-b Willem Jacobs Boodts is geboren omstreeks 1580, zoon van Jacob Jansz Boot (zie III). Willem is overleden vr 1634, ten hoogste 54 jaar oud.
Notitie bij Willem: Crimineel vonnisboek GOUDA -- ac 2 inv.nr. 177 05-02-1607 blz. 218-218v Dader: Willem
Jacobsz Boots, schipper Delict: Fraude. Hij heeft turf die hij van overheidswege naar Sluis moest
vervoeren gedeeltelijk achtergehouden en later verkocht. Willem dient een verzoek tot verweer in
"dat hij ’t selve niet fraudulenter hadde gedaen". Onder de akte: "De gedaechde heeft
ghepresenteert de voors. cautie juratoir te presenteren, die den eyscher seyde alsnoch niette
begheren, actum ut supra". kamerboek politiemeesters Gouda 1620 inventarisnummer 274 bladzijde
19v datum 06-04-1620 inhoud Eiser: Jacob Pietersz (kuiper), Willem Jacobsz Boots en Symon Jansz
als voogden van de weeskinderen van wijlen Cornelis Heyndricxsz Schep Gedaagde: Jacob Dircxsz
(pottenbakker) als gekozen voogd van de weduwe van Cornelis Heyndricxsz Zaak: Nopende de erfenis
van Corn. Hendricsz bron ac2
Adressen:
Westhaven   [bron: kohier hoofdgeld 1622 Gouda]
vanaf 1632     Korte Noodgodsstraat zz -- huisnummer onbek
Beroep:
schipper
Willem trouwde met Lijsbeth Bouwens. Lijsbeth is overleden vr 1636.
Kinderen van Willem en Lijsbeth:
1 Hillegont Boodts.
2 Jan Willemsz Boodts. Volgt V-d.
V-a Jacob Cornelis Boot is geboren in 1600, zoon van Cornelis Jacobs Boodts (zie IV-a) en Gryetgen Jans. Jacob is overleden.
Beroep:
vanaf 10-04-1626     Grootschipper   [bron: grootschippers Gouda 1626, bron ac78 , inventarisnummer 41]
Jacob trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1625 met Maria Raasen.
Kinderen van Jacob en Maria:
1 Cornelis Jacobs Boot. Hij is gedoopt op zondag 06-12-1626 in Gouda,ZH,NLD. Cornelis is overleden vr 1638, ten hoogste 12 jaar oud.
2 Jan Boot, gedoopt op zondag 20-01-1630 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VI-a.
3 Maritje Boot. Zij is gedoopt op dinsdag 27-01-1632 in Gouda,ZH,NLD. Maritje is overleden.
4 Salamon Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 29-10-1632 in Gouda,ZH,NLD. Salamon is overleden.
5 Raes Jacobsz de Boodts, geboren omstreeks 1634 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VI-b.
6 Cornelis Jacobs Boot, gedoopt op maandag 19-04-1638 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VI-c.
7 Jacob Boot. Hij is gedoopt op zondag 02-06-1641 in Gouda,ZH,NLD. Jacob is overleden.
V-b Andries Cornelisz Boot is geboren in 1616, zoon van Cornelis Jacobs Boodts (zie IV-a) en Gryetgen Jans. Andries is overleden.
Notitie bij Andries: heeft een schuldvordering laten maken op 17-4-1667 (notariele akten 41111/165) en op 5-5-1677
(notariele akten 478/85) en een overeenkomst op19-9-1674 (notarieleakten 475/63)
Beroep:
passementwerker
Andries trouwde met Aaltje Cornelissen.
Kinderen van Andries en Aaltje:
1 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op zondag 16-02-1642 in Gouda,ZH,NLD. Cornelis is overleden.
2 Ariaantje Boot, gedoopt op zondag 14-02-1644 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VI-d.
3 Marija Boot, gedoopt op dinsdag 15-06-1649 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VI-e.
4 Annichjen Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 10-07-1654 in Gouda,ZH,NLD. Annichjen is overleden.
V-c Jan Cornelis Both is geboren in 1620, zoon van Cornelis Jacobs Boodts (zie IV-a) en Gryetgen Jans. Jan is overleden, 75 of 76 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 08-05-1696 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij overlijden van Jan: Job-Cornelisz Bot, begraven in de week van 12 mei in een eigen graf ( E). Betaalde grafrechten 5
gulden en 12 stuivers, overluijd met 2 klocken: 2 gulden en 11 stuivers. "jaarrekening
St-Janskerk 1696 (KM 363,8v en9r)"
Notitie bij Jan: Jan-Cornelisz Boot werd lidmaat van de St.Janskerk op 15 sept. 1655 gelijktijdig met zijn
huijsvrouw Lybeth Jans. Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 285 - 26-07-1651 blz. 55
Eiser: Jan Cornelisz Both Gedaagde: Claes Claesz Haeck Zaak: Zegt Jan Cornelisz dat de gedaagde
een hekelmeid gehuurd heeft waarvan hem nog f 18.2.- komt en dat hij Claes’ vrouw gewaarschuwd
heeft dathem dat toekomt. Verzoekt betaling of tenminste dat hij borg zal worden volgens de
verordening van de politiekamer. De gedaagde is tevreden te betalen zoveel de meid verdienen zal
zolang zij bij hem dient en dat de meid daarmee ook tevreden is. De eiser is met de gedane
presentatie niet tevreden, maar zo gedaagde voor de somma borg wil blijven, is tevreden te
vertouwen tot mei a.s. of bij weigering, persisteert dan bij de verordening Vonnis: Aangehouden
tot vrijdag a.s. en dat de meid met de vrouw mede zal verschijnen. Bodegraven -- toegang
transportregisters 1668-1782 (B065) Inventarisnummer: 2 Folio: 90 Volgnummer: 143 Datum:
24-5-1680 Type akte: hypotheek Locatie: Noordzijderpolder Transportant of hypotheekgever:
weeskinderen van Henderick Loij en Jannigje van der Neut Acceptant of hypotheeknemer: Jan
Cornelisz Bodt, te Gouda Object: boerderij met 13 m 3 h land Belendingen: (a) de landscheiding
(n) (b) de Rijn (z) (c) erven Gerrit Pietersz van der Giessen (o) (d) Dirck Pietersz Swanenbeeck
(w) Koopsom / bedrag hypotheek: 500 NB: Voor de transportanten treden hun voogden Willem Jansz
Versloot en Frans Cornelisz van der Neut op.
Adres:
Vogelsangh, Gouda,ZH,NLD
Beroep:
lontmaker
Jan trouwde, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 19-06-1642 in Gouda,ZH,NLD met Lijsbeth Jans van Zand.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbeth: Schepenen (trouwboek)
Kinderen van Jan en Lijsbeth:
1 Arij Jansz Boodt, geboren in 1644. Volgt VI-f.
2 Johannes Boot. Hij is gedoopt op dinsdag 25-09-1646 in Gouda,ZH,NLD. Johannes is overleden.
3 Geertruijt Both. Zij is gedoopt op dinsdag 11-02-1648 in Gouda,ZH,NLD. Geertruijt is overleden.
4 Hillegont Both, geboren omstreeks 1650. Volgt VI-g.
5 Margriet Boot, geboren op zondag 14-09-1653 in Gouda,ZH,NLD. Margriet is overleden.
6 Leydya Boot, geboren op vrijdag 08-02-1658 in Gouda,ZH,NLD. Leydya is overleden.
V-d Jan Willemsz Boodts, zoon van Willem Jacobs Boodts (zie IV-b) en Lijsbeth Bouwens. Jan is overleden vr 1648.
Notitie bij overlijden van Jan: ---- ---------------------------------------------------------------------------- 14-06-1648
Regest: Jan Willemsz de Boots, schipper en wonend te Gouda, testeert. Hij laat na aan zijn vrouw
Weijntgen Cornelisdr. een bedrag van 500 gulden, het bed, een zilveren beker, al haar kleding,
zilver en goud. Verdereerfgenamen ontvangen zijn kleding. Zijn weduwe zal mede behouden het
inkomen en gebruik van een huis en erf in de Korte Naetgooffsteeg te Gouda.
Notitie bij Jan: enige zoon van Willem Jacobsz Boots, schipper.
Beroep:
schipper
Jan trouwde met Weyntgen Cornelis Broos. Weyntgen is overleden vr 1658.
VI-a Jan Boot, zoon van Jacob Cornelis Boot (zie V-a) en Maria Raasen. Hij is gedoopt op zondag 20-01-1630 in Gouda,ZH,NLD. Jan is overleden vr 1680, ten hoogste 50 jaar oud. Jan trouwde met Neeltje Jacobs.
Notitie bij Neeltje: kamerboek politiemeesters Gouda 1680 inventarisnummer 295 bladzijde 45 datum 04-12-1680 inhoud
Eiser: Anthony Timmers Gedaagde: Neeltie Jacobs, weduwe van Jan den Boots Zaak: Eist betaling van
ƒ 15.10.- over geleverd pick en teer Vonnis: Conform de eis, te betalen met ƒ 1 per maand en
veroordelen haarmede in de kosten.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Grijetye de Boodts. Zij is gedoopt op vrijdag 23-07-1660 in Gouda,ZH,NLD. Grijetye is overleden.
2 Marijchyen Boot. Zij is gedoopt op zaterdag 23-12-1662 in Gouda,ZH,NLD. Marijchyen is overleden.
VI-b Raes Jacobsz de Boodts is geboren omstreeks 1634 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Jacob Cornelis Boot (zie V-a) en Maria Raasen. Raes is overleden. Raes trouwde met Lijsbeth Jossen. Lijsbeth is geboren omstreeks 1636. Lijsbeth is overleden.
Kinderen van Raes en Lijsbeth:
1 Grijetgen Boodts. Zij is gedoopt op dinsdag 30-01-1657 in Gouda,ZH,NLD [bron: doopboek St. -Janskerk 1657]. Grijetgen is overleden.
2 Raes Boodts. Hij is gedoopt op vrijdag 20-09-1658 in Gouda,ZH,NLD. Raes is overleden.
3 Simon Boodts. Hij is gedoopt op zondag 25-03-1663 in Gouda,ZH,NLD. Simon is overleden.
4 Sara den Boodts. Zij is gedoopt op zondag 02-06-1675 in Gouda,ZH,NLD. Sara is overleden.
VI-c Cornelis Jacobs Boot, zoon van Jacob Cornelis Boot (zie V-a) en Maria Raasen. Hij is gedoopt op maandag 19-04-1638 in Gouda,ZH,NLD. Cornelis is overleden. Cornelis trouwde met Neeltje Maertens.
Kind van Cornelis en Neeltje:
1 Trintje Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 04-01-1669 in Gouda,ZH,NLD [bron: doopboek Rem. kerk]. Trintje is overleden.
VI-d Ariaantje Boot, dochter van Andries Cornelisz Boot (zie V-b) en Aaltje Cornelissen. Zij is gedoopt op zondag 14-02-1644 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Ariaantje: Gedoopt in de R.K. statie Minnebroeders, peet is Petronella van Doeveren.
Ariaantje is overleden in 1719, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Ariaantje: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 300 23-05-1692 blz. 19v Eiser: Fredrick
Rochius namens Wouter Huybertsz Gedaagde: Ariaentje Boot als gemachtigde van Jan Ravensbergh haar
man Zaak: Eist Rochius betaling van f 19.10.- die Wouter Huybertsz pretendeert te moeten hebben
van Ravensbergh over de wolle van 13 schapen tot f 1.10.- voor ieder schaap. Geeft Ariaentje te
kennen Wouter te kunnen betalen met 6 stuivers voor ieder schaap. Zegt zij van Wouter nog f
10.10.- tegoed te hebben hetgeen Rochius beweert niet schuldig te zijn Vonnis: Wouter Huybertsz
moet i.p.v. de f 19.10.- de somma van f 10 trekken en dat Jan van Ravensbergh i.p.v. de f 10.10.-
de somma van f 5 zal trekken zodat Ravensbergh nog f 5 zal moeten toegeven waarmee de kwestieis
afgehandeld
Ariaantje trouwde met Jan Ravensberg. Jan is overleden vr 1712.
Notitie bij Jan: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 293 12-02-1677 blz. 6 Eiser: Dirck Herberts
Gedaagde: Jan van Ravensbergh Zaak: Eis doende als fol.5v, 10/2. Vonnis: Veroordelen de gedaagde
de geiste f 5.15.- te betalen en veroordelen hem mede in de kosten. Kamerboek politiemeesters
GOUDA -- ac 2 inv.nr. 294 27-02-1679 blz. 41v Eiser: Jan van Ravensbergh Gedaagde: Aaron
Blom Zaak: Eist betaling van f 7 over de huur van Chegen* en paarden. De gedaagde bekent de
schuld en is tevreden hetzelfde te betalen, mist kortende f 3.17.- welke hij meer heeft moeten
betalen voor een wagen als hij aanhem -eiser- van een wagen gegeven zou hebben (* mv. van sjees =
wagens) Vonnis: Conform de eis en ontzeggen hem zijn tegeneis van f 3.17.- Kamerboek
politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 294 30-06-1679 blz. 62 Eiser: Anthony van Sticht
Gedaagde: Jan van Ravensbergh Zaak: Eist betaling van f 5.8.- welke gedaagde wegens het horengeld
van Marritie Dircx teveel ontvangen heeft Vonnis: Beslissen dat Jan Ravensbergh aan Anthony f
3.8.- zal betalen, waarmee de kwestie afgedaan zal zijn Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2
inv.nr. 303 20-08-1700 blz. 43 Eiser: Annigje Bouwens, weduwe van Dirck Vermij Gedaagde:
Jan Ravensbergh Zaak: Eist betaling van f 14 over geleverde winkelwaren Vonnis: Conform de eis,
te betalen met 6 stuivers per week. Veroordelende gedaagde mede in de kosten.
VI-e Marija Boot, dochter van Andries Cornelisz Boot (zie V-b) en Aaltje Cornelissen. Zij is gedoopt op dinsdag 15-06-1649 in Gouda,ZH,NLD. Marija is overleden.
Notitie bij Marija: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 300 21-04-1692 blz. 13 Eiser: Maria Bot,
weduwe van Andries Verveen Gedaagde: Arien Vis Zaak: Eist betaling van f 25 over geleverde potten
Vonnis: Conform de eis, te betalen met 10 stuivers per week mits borg stellend en betaling van de
kosten. Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 301 24-06-1695 blz. 87 Eiser: Maria
Both, weduwe van Andries Verveen Gedaagde: Pieter Hendrsz Bijeman Zaak: Eist betaling van f 17
over het bakken van pijpen Vonnis: Veroordelen de gedaagde volgens confessie van schuld de f 17
te betalen en dat met f 3 binnen een maand en voorts alle weken 6 stuivers Veroordelen hem mede
in de kosten. Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 301 29-06-1695 blz. 88v
Eiser: Maria Both, weduwe van Andries Verveen Gedaagde: Corn. van den Bergh Zaak: Eist betaling
van f 2.3.- over het bakken van potten Vonnis: Conform de eis, te betalen met 4 stuivers per week
mits borg stellend binnen 8 dagen. Veroordelen hem mede in de kosten.
Marija trouwde met Anthonie Verveen. Anthonie is overleden vr 1692.
Notitie bij Anthonie: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 295 26-11-1681 blz. 89v Eiser: Erasmus Bick
Gedaagde: Anthony Verveen Zaak: Eis doende als fol.88v, 21/11. De gedaagde bekent de schuld
Vonnis: Condmenren de gedaagde f 6.12.- aan de eiser te betalen en dat met een stoop rinsche
genever (jenever) op rekening en voorts met 6 stuivers per week en veroordelen hem mede in de
kosten.
VI-f Arij Jansz Boodt is geboren in 1644, zoon van Jan Cornelis Both (zie V-c) en Lijsbeth Jans van Zand. Arij is overleden, 71 of 72 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 28-04-1716 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij overlijden van Arij: Pro Deo begraven, volgens het aangiftebiljet. De aangifte werd verricht door Grietje Jans Louff.
Omdat zij niet kon schrijven, zette zij een kruisje, dat werd gewaarmerkt door de waarnemend
secretaris van de stad, G. Pijper: ’t merk gestelt bij Grietie Jans Louff.
Notitie bij Arij: ( Quohier van de aenteyckeninge van de familien binnen de Stad Goude gedaen in den jare1674 )
Fam.geld 1674 bij gebrek aan onderzoek is het onduidelijk wat voor belasting met dit Kohier (
register van in een belastingaangeslagen personen ) beoogd werd, de meeste aanslagen varieren van
8 penningen tot 2 stuivers.
Beroep:
pijpmakersknecht
Arij trouwde met Aaltie Erasmus Schorel.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Aaltie: Arij Jansz Boodt woonde bij zijn huwelijk met Aaltje Erasmus Schorel opde Blijkersgracht buiten de
Potterspoort te Gouda.
Aaltie is geboren in 1646 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Jeremias Wierds Schorel en Grietgen Claes. Aaltie is overleden.
Notitie bij Aaltie: Inschrijving weeshuis Aaltje Erasmus. ’Op den 7en jannaury 1649 is alhier in’t weeshuijs gecomen
ende gebracht een meysgen genaemd Aeltgen Jerasmus oudt omtrent drye jaren daer vader was van
Jeremias Wierds ende moeder Grietgen Claes van Amsterdam beijde poorter ende poorterse dezer
Stede. soo ...... Wierten de Meye ende Sammelgen Jans, ende Claesgen Jansdr, de oudt meyden van
’t voorschreven kint verclaerde.’ Aeltjen-Erasmus Schorel j.d. wonende in het weeshuijs werd
lidmaat vande St. Janskerk op 1 Maart 1668.
Kinderen van Arij en Aaltie:
1 ?Pieter Ariensz.
2 Jan Ariensz Boot, gedoopt op vrijdag 28-02-1670 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VII-a.
3 Erassemus Ariensz Boot, gedoopt op maandag 19-04-1677 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VII-b.
VI-g Hillegont Both is geboren omstreeks 1650, dochter van Jan Cornelis Both (zie V-c) en Lijsbeth Jans van Zand. Hillegont is overleden. Hillegont trouwde met Gover Duybel.
Kind van Hillegont en Gover:
1 Cristyna. Zij is gedoopt op woensdag 09-12-1671 in Gouda,ZH,NLD. Cristyna is overleden.
VII-a Jan Ariensz Boot, zoon van Arij Jansz Boodt (zie VI-f) en Aaltie Erasmus Schorel. Hij is gedoopt op vrijdag 28-02-1670 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bij de doop van Jan-Ariensz staat de vader vermeld onder de naam Arij Jansz Bodt.
Jan is overleden, 88 jaar oud. Hij is begraven op maandag 01-05-1758 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Boot, begraven in de week van 8 mei in een (gehuurd) kerkgraf (K). Betaalde grafrechten: 12
gulden. Overluijd met 2 middelklokken: 2 guldenen11 stuivers. (jaarrekening St-Janskerk 1758 (KM
423, 8v en 9r))
Notitie bij Jan: Op 1 november 1709 verscheen Jan Boot, weduwnaar van Marritie Leenderts van den Broek voor de
weesmeesters van Gouda. Voogden over zijn kinderen Leendert (11 jr.), Ary (8 jr.) en Ruth Jansz
Boot (7 jr.) waren Aldert Pruymenboom en Erasmus Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg voor elk
van dekinderen een gulden, elf stuivers, en acht penningen. Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac
2 inv.nr. 302 12-12-1698 blz. 55v Eiser: Michiel Froonhuysen Gedaagde: Jan Ariensz Boot
Zaak: Eist betaling van f 3.16.- over meester- en scheerloon Vonnis: Conform de eis, te betalen
op 1 februaroi a.s. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten. Kamerboek politiemeesters GOUDA --
ac 2 inv.nr. 303 24-03-1700 blz. 11v Eiser: Symon Jansz de Vos Gedaagde: Jan Ariensz Boot
Zaak: Eist betaling van f 11 over een kwartaal huishuur Vonnis: Conform de eis, te betalen op mei
a.s. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.
Jan:
(1) trouwde met Marittie Leenderts van den Broeck.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Marittie: Jan woonde bij zijn huwelijk met Marritie Leenderts in de Komijnsteeg teGouda
Marittie is een dochter van Leendert Aerts van den Brock en Annychy Baltus. Zij is gedoopt op donderdag 15-10-1671 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Marittie: (Haar doopnaam was Emmychye van den Brock.)
Notitie bij Marittie: Marritie Leenderts is waarschijnlijk eerder getr. geweest met Jan Harmens op 26 maart 1687 in de
R.K. kerk, (in de Keizerstraat.) statie van deJezuieten te Gouda, Jan Harmens is begraven op 10
april 1694 te Gouda. Zij hadden een kind genaamd Dirck ged. in de zelfde R.K. kerk op 19
febr.1690 getuige en peetmoeder Annetie Leenderts. Annetie Leenderts Huysvr. van Arij Commers
woonende op de tiendeweg te Gouda werd lid van de Hervormde gemeente (St.Janskerk) op 2 juli 1694.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zondag 24-11-1709 in Gouda,ZH,NLD met Grietje Gerrits. Grietje trouwde voorheen met Johannes Pieters.
Kinderen van Jan en Marittie:
1 N.N..
2 N.N..
3 Leendert Jansz Boot, gedoopt op woensdag 16-04-1698 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VIII-a.
4 Krijn Boot. Zij is gedoopt op zondag 29-08-1700 in Gouda,ZH,NLD [bron: doopboek St.-Janskerk Gouda 1700].
Notitie bij de geboorte van Krijn: De vader wordt Jan Cornelis Bood genoemd.
Krijn is overleden.
5 Arij Boot, geboren in 1701. Volgt VIII-b.
6 Baltus Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 30-06-1702. Baltus is overleden.
7 Ruth Boot, geboren in 1703. Volgt VIII-c.
VII-b Erassemus Ariensz Boot, zoon van Arij Jansz Boodt (zie VI-f) en Aaltie Erasmus Schorel. Hij is gedoopt op maandag 19-04-1677 in Gouda,ZH,NLD [bron: doopboek St.-Janskerk Gouda 1677].
Notitie bij de geboorte van Erassemus: De vader staat vermeld onder de naam van Arij-jansz Boet.
Erassemus is overleden, 81 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 09-02-1759 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij overlijden van Erassemus: Overleden in ’t Oudemannenhuijs te Gouda. ’Het oudemannenhuijs heeft dienst gedaan van voor 1555
tot 1977, toen de laatste bewoner met pijn in het hart het huis moest verlaten. Het werd Willem
Vroesenhuys genoemd’
Erassemus:
(1) trouwde met Pietertje Pieters Frisee.
Notitie bij het huwelijk van Erassemus en Pietertje: Bij zijn huwelijk in 1701 woonde hij in de Komijnsteeg.
Pietertje is overleden vr 1725 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij Pietertje: Deze kinderen zijn gedoopt in de Remonstrantse Kerk te Gouda.
(2) ging in ondertrouw, 48 jaar oud, op zondag 22-04-1725 in Gouda,ZH,NLD met Maria Pot. Maria trouwde voorheen met Noach van Oosterhout.
Kinderen van Erassemus en Pietertje:
1 N.N..
2 N.N..
3 Arie Erasmusse Boot, geboren in Gouda,ZH,NLD. Volgt VIII-d.
4 Pieter Erasmus Boot, geboren in 1702 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VIII-e.
5 Aletta Boot, gedoopt op zondag 01-11-1705 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VIII-f.
6 Maria Boot. Zij is gedoopt op maandag 29-08-1707 in Gouda,ZH,NLD. Maria is overleden.
7 Johannis Boot. Hij is gedoopt op zondag 08-09-1709 in Gouda,ZH,NLD. Johannis is overleden.
8 Willemtye Boot. Hij is gedoopt op zondag 13-12-1711 in Gouda,ZH,NLD. Willemtye is overleden.
9 Andries Boot. Hij is gedoopt op zondag 22-04-1714 in Gouda,ZH,NLD. Andries is overleden.
10 Janniatie Boot. Zij is gedoopt op woensdag 04-11-1716 in Gouda,ZH,NLD. Janniatie is overleden.
Kind van Erassemus en Maria:
11 Jacobus Boot, gedoopt op woensdag 30-04-1727 in Gouda,ZH,NLD. Volgt VIII-g.
VIII-a Leendert Jansz Boot, zoon van Jan Ariensz Boot (zie VII-a) en Marittie Leenderts van den Broeck. Hij is gedoopt op woensdag 16-04-1698 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Doopgetuige: Annetie Leenderts (tante van Moederkant)
Leendert is overleden, 56 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 28-12-1754 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij overlijden van Leendert: Pro Deo begraven: Op de achterkant van het "Biliet van aengevinge" staatde plaats vermeld waar
werd begraven: het Oude Dooden (volwassenen) en Kinderen Kerkhof 1755. Het kerkhof lag rondom de
St Janskerk.
Notitie bij Leendert: Leendert woonde bij zijn huwelijk in 1721 op de oost zijde van de Raamte Gouda. Op 20 december
1737 verscheen Leendert Boot, weduwnaar van Catharina de Bruyn voor de weesmeesters van Gouda.
Voogden over zijn kinderen Jan (15jr.) en Aagje Boot (5jr.) waren Pieter Fransz de Bruyn en Jan
Boot. Het moederlijke erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen drie gulden en drie stuivers. Ook
bij zijn huwelijk met Maria de Graaf woonde hijop de Raam.
Beroep:
pijpmaker
Leendert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zondag 05-01-1721 in Gouda,ZH,NLD met Catharina Pieters de Bruijn, ongeveer 26 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1695, dochter van Pieter Frans de Bruijn en Pietertje Pieters van Roon.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zondag 05-01-1738 in Gouda,ZH,NLD met Maria de Graaf. Maria trouwde voorheen met Jan Stevensz van den Bergh.
Kinderen van Leendert en Catharina:
1 Jan Boot, gedoopt op zondag 24-05-1722 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-a.
2 Wilhelmus Johannus Boot. Hij is gedoopt op woensdag 24-05-1724 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Doopgetuige: Grietje Gerrits Koeck
3 Abigail Boot. Zij is gedoopt op woensdag 03-01-1725 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Abigail: Doopgetuige: Aaghje van Buren
Abigail is overleden.
4 Maria Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 07-03-1727 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuige: Kaatje Moriljon
5 Maria Boot. Zij is gedoopt op zondag 07-05-1730 in Gouda,ZH,NLD.
6 Aaghje Boot, gedoopt op woensdag 16-07-1732 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-b.
7 Leendert Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 27-08-1734 in Gouda,ZH,NLD. Leendert is overleden vr 1737, ten hoogste 3 jaar oud.
VIII-b Arij Boot is geboren in 1701, zoon van Jan Ariensz Boot (zie VII-a) en Marittie Leenderts van den Broeck. Arij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op woensdag 28-11-1725 met Catharina Morlion. Catharina trouwde voorheen met Job Tuijnman.
VIII-c Ruth Boot is geboren in 1703, zoon van Jan Ariensz Boot (zie VII-a) en Marittie Leenderts van den Broeck. Ruth:
(1) trouwde met Geertruij van Oosten. Geertruij is een dochter van Harmen Adriaanz van Oosten en Eva Voorhout. Zij is gedoopt op vrijdag 18-07-1698 in Gouda,ZH,NLD. Geertruij is overleden.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op donderdag 23-07-1733 in Gouda,ZH,NLD met Lysbet Vos, 27 jaar oud. Lysbet is een dochter van Teunis Krijnen Vos en Geertruijt Hendricks. Zij is gedoopt op woensdag 27-01-1706 in Gouda,ZH,NLD. Lysbet is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25-09-1778 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij overlijden van Lysbet: Lysbet woonde op de groeneweg, hier is ze ook overleden.
Kind van Ruth en Geertruij:
1 Margrittie Boot, gedoopt op woensdag 19-12-1731 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-c.
Kinderen van Ruth en Lysbet:
2 N.N..
3 Teunis Boot. Hij is gedoopt op donderdag 03-06-1734 in Gouda,ZH,NLD. Teunis is overleden.
4 Teunis Boot. Hij is gedoopt op woensdag 03-08-1735 in Gouda,ZH,NLD. Teunis is overleden.
5 Teunis Boot. Hij is gedoopt op zondag 15-12-1737 in Gouda,ZH,NLD. Teunis is overleden.
6 Teunis Boot, gedoopt op vrijdag 19-02-1740 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-d.
7 Grietje Boot. Zij is gedoopt op woensdag 13-12-1741 in Gouda,ZH,NLD. Grietje is overleden.
8 Johannes Boot, gedoopt op donderdag 16-04-1744 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-e.
9 Geertruit Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 26-05-1747 in Gouda,ZH,NLD. Geertruit is overleden.
VIII-d Arie Erasmusse Boot is geboren in Gouda,ZH,NLD, zoon van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-b) en Pietertje Pieters Frisee. Hij is gedoopt op vrijdag 12-08-1701. Arie is overleden.
Notitie bij Arie: Arie woonde bij zijn huwelijk met Lambertje van der Veer in het St.Teunis Klooster te Gouda.
Arie trouwde met Lambertje Jans van der Veer.
Kinderen van Arie en Lambertje:
1 Marrigje Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 04-08-1724 in Gouda,ZH,NLD. Marrigje is overleden.
2 Elizabeth Boot. Zij is gedoopt op zondag 11-08-1726 in Gouda,ZH,NLD. Elizabeth is overleden.
3 Erasmus Boot. Hij is gedoopt op zaterdag 18-03-1730 in Gouda,ZH,NLD. Erasmus is overleden.
VIII-e Pieter Erasmus Boot is geboren in 1702 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-b) en Pietertje Pieters Frisee. Pieter trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zondag 04-03-1725 in Gouda,ZH,NLD met Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Maria: Ze woonden in het St. Anthonio Klooster te Gouda. (Een St .Anthonio Klooster heeft in Gouda nooit
bestaan, dit is een steeg.) Het St. Anthonio Klooster loopt van de St. Anthoniestr. tussen de nr:
12 en 14 naar de nieuwe markt. (in de alfabetische lijst van straten en hofjes van het adresboek
van Gouda 1909, wordt dit poortje vermeld als St. Anthonio Klooster.)In 1768 wordt de naam
Anthonijsteeg gebruikt. De volksnaam Kloosterpoortje houd verband met het nabij gelegen Klooster
van Agnes, de naam poortje van Zoet met de Kapper A.J.Feit Zoet die op de hoek ervan begin 1900
zijn bedrijf er uitoefende.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Pieteronella Boot, gedoopt op woensdag 13-06-1725 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-f.
2 Jerasmus Boot. Hij is gedoopt op zondag 17-08-1727 in Gouda,ZH,NLD. Jerasmus is overleden.
3 Anderies Boot. Hij is gedoopt op woensdag 26-01-1729 in Gouda,ZH,NLD. Anderies is overleden.
4 Jan Boot, geboren op zondag 13-08-1730 in Gouda,ZH,NLD. Jan is overleden.
5 Aletta Boot, geboren op woensdag 18-02-1733 in Gouda,ZH,NLD. Aletta is overleden.
6 Jan Boot, geboren op zaterdag 13-08-1735 in Gouda,ZH,NLD. Jan is overleden.
7 Leendert Boot, geboren op zondag 08-12-1737 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-g.
8 Marrigje Boot. Zij is gedoopt op woensdag 06-04-1740 in Gouda,ZH,NLD. Marrigje is overleden.
9 Arij Boot, geboren op woensdag 06-03-1743 in Gouda,ZH,NLD. Arij is overleden.
10 Pieter Boot. Hij is gedoopt op zondag 28-02-1745 in Gouda,ZH,NLD. Pieter is overleden.
11 Pieter Boot, gedoopt op vrijdag 26-12-1749 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-h.
VIII-f Aletta Boot, dochter van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-b) en Pietertje Pieters Frisee. Zij is gedoopt op zondag 01-11-1705 in Gouda,ZH,NLD. Aletta is overleden op woensdag 20-05-1789 in Gouda,ZH,NLD, 83 jaar oud. Aletta trouwde met Jan Simonsje Kunst.
Kinderen van Aletta en Jan:
1 Pieterje Kunst, geboren op zondag 29-07-1731 in Gouda,ZH,NLD. Pieterje is overleden.
2 Jannitje Kunst, geboren op woensdag 19-08-1733 in Gouda,ZH,NLD. Jannitje is overleden.
VIII-g Jacobus Boot, zoon van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-b) en Maria Pot. Hij is gedoopt op woensdag 30-04-1727 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Op de doopakte van Jacobus staat de moeder vermeld met de naam Maria Glaude Pot
Jacobus is overleden. Jacobus trouwde, 19 jaar oud, op zondag 07-08-1746 in Gouda,ZH,NLD met Marrighie van der Bent, 19 jaar oud. Marrighie is een dochter van Leendert Theunis van der Ben en Geertje Cornelis van der Valk. Zij is gedoopt op donderdag 26-12-1726 in Gouda,ZH,NLD. Marrighie is overleden omstreeks 1784, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Marrighie:
1 Margie Boot. Zij is gedoopt op woensdag 25-01-1747 in Gouda,ZH,NLD. Margie is overleden.
2 Leendert Boot, geboren in Gouda,ZH,NLD. Hij is gedoopt op vrijdag 09-05-1749. Leendert is overleden.
3 Janna Boot. Zij is gedoopt op woensdag 23-09-1750 in Gouda,ZH,NLD. Janna is overleden.
4 Neeltje Boot, gedoopt op maandag 03-01-1752 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-i.
5 Geertruij Boot. Zij is gedoopt op zondag 23-06-1754 in Gouda,ZH,NLD. Geertruij is overleden.
6 Jeras Boot. Hij is gedoopt op zondag 23-06-1754 in Gouda,ZH,NLD. Jeras is overleden.
7 Jerasmus Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 27-08-1756 in Gouda,ZH,NLD. Jerasmus is overleden.
8 Noach Boot. Hij is gedoopt op zondag 27-05-1759 in Gouda,ZH,NLD. Noach is overleden.
9 Geertrui Boot. Zij is gedoopt op woensdag 03-02-1762 in Gouda,ZH,NLD. Geertrui is overleden.
10 Willem Boot, geboren op dinsdag 25-12-1764 in Gouda,ZH,NLD. Volgt IX-j.
11 Anna Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 08-05-1767 in Gouda,ZH,NLD. Anna is overleden.
IX-a Jan Boot, zoon van Leendert Jansz Boot (zie VIII-a) en Catharina Pieters de Bruijn. Hij is gedoopt op zondag 24-05-1722 in Gouda,ZH,NLD. Jan is overleden omstreeks 1770, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Boot is met vrouw en kind op 16 juni 1762 vertrokken naar Benschop
Jan trouwde, 38 jaar oud, op zondag 01-06-1760 met Grietje Souffree.
Kind van Jan en Grietje:
1 Kaatje Boot, gedoopt op zondag 09-08-1761 in Gouda,ZH,NLD. Volgt X-a.
IX-b Aaghje Boot, dochter van Leendert Jansz Boot (zie VIII-a) en Catharina Pieters de Bruijn. Zij is gedoopt op woensdag 16-07-1732 in Gouda,ZH,NLD. Aaghje is overleden. Aaghje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 02-05-1756 in Gouda,ZH,NLD met Gerrit Cornellise Verweij.
IX-c Margrittie Boot, dochter van Ruth Boot (zie VIII-c) en Geertruij van Oosten. Zij is gedoopt op woensdag 19-12-1731 in Gouda,ZH,NLD. Margrittie is overleden. Margrittie trouwde met Josua Vermeul.
IX-d Teunis Boot, zoon van Ruth Boot (zie VIII-c) en Lysbet Vos. Hij is gedoopt op vrijdag 19-02-1740 in Gouda,ZH,NLD. Teunis is overleden. Teunis trouwde, 43 jaar oud, op zondag 24-08-1783 met Cornelia Dortland, 28 jaar oud. Cornelia is een dochter van Jeronimus Dortland en Cornelia Alikas. Zij is gedoopt op zondag 26-01-1755 in Gouda,ZH,NLD. Cornelia is overleden.
Kind van Teunis en Cornelia:
1 Cornelis Boot, gedoopt op vrijdag 07-11-1783 in Gouda,ZH,NLD. Volgt X-b.
IX-e Johannes Boot, zoon van Ruth Boot (zie VIII-c) en Lysbet Vos. Hij is gedoopt op donderdag 16-04-1744 in Gouda,ZH,NLD. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op maandag 04-11-1765 in Gouda,ZH,NLD met Lijsje Looman. Lijsje is overleden op woensdag 03-10-1781 in Gouda,ZH,NLD.
Kinderen van Johannes en Lijsje:
1 Ruth Geerit Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 18-04-1766 in Gouda,ZH,NLD. Ruth is overleden, 18 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 07-07-1784 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij overlijden van Ruth: Gestorven in het Aalmoezeniershuis.
2 Gerardus Boot. Hij is gedoopt op woensdag 13-04-1768 in Gouda,ZH,NLD. Gerardus is overleden, 27 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 19-05-1795 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij overlijden van Gerardus: Gestorven in het Aalmoezeniershuis te Gouda.
3 Elizabeth Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 15-09-1769 in Gouda,ZH,NLD. Elizabeth is overleden.
4 Elizabeth Boot. Zij is gedoopt op woensdag 03-07-1771 in Gouda,ZH,NLD. Elizabeth is overleden.
5 Johanna Boot, gedoopt op zondag 06-02-1774 in Gouda,ZH,NLD. Volgt X-c.
IX-f Pieteronella Boot, dochter van Pieter Erasmus Boot (zie VIII-e) en Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson). Zij is gedoopt op woensdag 13-06-1725 in Gouda,ZH,NLD. Pieteronella is overleden. Pieteronella trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 29-05-1753 in Gouda,ZH,NLD met Gerrit van Ommen, 23 jaar oud. Gerrit is een zoon van Klaas van Ommen en Pieternella Lievens de Heer. Hij is gedoopt op zondag 28-05-1730 in Gouda,ZH,NLD. Gerrit is overleden.
IX-g Leendert Boot is geboren op zondag 08-12-1737 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Pieter Erasmus Boot (zie VIII-e) en Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson). Leendert trouwde, 29 jaar oud, op zondag 26-07-1767 in Gouda,ZH,NLD met Neeltje de Vries, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Neeltje: De fam. woonde op de hoek van de: Wagterstraat te Gouda.
Neeltje is een dochter van Jasper de Vries en Pietertje Valkenburg. Zij is gedoopt op zondag 19-07-1744 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij Neeltje: Adres : Hoek Wagterstraat Gouda
Kinderen van Leendert en Neeltje:
1 Maria Boot, gedoopt op vrijdag 04-12-1767 in Gouda,ZH,NLD. Volgt X-d.
2 Petronella Boot. Zij is gedoopt op zondag 19-03-1769 in Gouda,ZH,NLD. Petronella is overleden.
3 Neeltje Boot, gedoopt op zondag 20-05-1770 in Gouda,ZH,NLD. Volgt X-e.
4 Antje Boot, gedoopt op woensdag 04-12-1771 in Gouda,ZH,NLD. Volgt X-f.
5 Jasper Boot, gedoopt op zondag 05-12-1773 in Gouda,ZH,NLD. Volgt X-g.
6 Dirkje Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 10-05-1776 in Gouda,ZH,NLD. Dirkje is overleden.
7 Pieter Boot. Hij is gedoopt op woensdag 15-04-1778 in Gouda,ZH,NLD.
8 Leendert Boot. Hij is gedoopt op zondag 19-12-1779 in Gouda,ZH,NLD.
9 Dirk Boot. Hij is gedoopt op woensdag 28-11-1781 in Gouda,ZH,NLD. Dirk is overleden.
10 Leendert Boot, gedoopt op zondag 01-05-1785 in Gouda,ZH,NLD. Volgt X-h.
IX-h Pieter Boot, zoon van Pieter Erasmus Boot (zie VIII-e) en Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson). Hij is gedoopt op vrijdag 26-12-1749 in Gouda,ZH,NLD. Pieter is overleden.
Beroep:
mandenmaker
Pieter trouwde met Petronella van Doeveren. Petronella is een dochter van Adrianus Jillisz van Doeveren en Aeltje Jans de Bruin. Zij is gedoopt op dinsdag 07-12-1751 in Gouda,ZH,NLD.
Kind van Pieter en Petronella:
1 Petrus Boot, gedoopt op zondag 14-01-1770 in Gouda,ZH,NLD. Volgt X-i.
IX-i Neeltje Boot, dochter van Jacobus Boot (zie VIII-g) en Marrighie van der Bent. Zij is gedoopt op maandag 03-01-1752 in Gouda,ZH,NLD. Neeltje is overleden. Neeltje trouwde met Henricus van Wijngaarden.
IX-j Willem Boot is geboren op dinsdag 25-12-1764 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Jacobus Boot (zie VIII-g) en Marrighie van der Bent. Willem is overleden op maandag 27-04-1818 in Gouda,ZH,NLD, 53 jaar oud. Willem trouwde, 31 jaar oud, op zondag 20-11-1796 in Gouda,ZH,NLD met Lena de Roos, 29 jaar oud. Lena is een dochter van Klaas de Roos en Geertruy Houtam. Zij is gedoopt op zondag 08-11-1767 in Gouda,ZH,NLD. Lena is overleden.
Kinderen van Willem en Lena:
1 Jacobus Boot. Hij is gedoopt op maandag 19-08-1799 in Gouda,ZH,NLD. Jacobus is overleden.
2 Klaas Boot. Hij is gedoopt op zondag 22-04-1804 in Gouda,ZH,NLD. Klaas is overleden.
3 Willem Boot. Hij is gedoopt op zondag 01-09-1805 in Gouda,ZH,NLD. Willem is overleden.
X-a Kaatje Boot, dochter van Jan Boot (zie IX-a) en Grietje Souffree. Zij is gedoopt op zondag 09-08-1761 in Gouda,ZH,NLD. Kaatje is overleden omstreeks 1816, ongeveer 55 jaar oud. Kaatje trouwde met Abraham van der Kint. Abraham is een zoon van Pieter van der Kint en Niesje Ligthart. Hij is gedoopt op woensdag 08-11-1758. Abraham is overleden vr 1817 in Gouda,ZH,NLD, ten hoogste 59 jaar oud.
Kind van Kaatje en Abraham:
1 Grietje van der Kint, gedoopt op woensdag 15-08-1792 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-a.
X-b Cornelis Boot, zoon van Teunis Boot (zie IX-d) en Cornelia Dortland. Hij is gedoopt op vrijdag 07-11-1783 in Gouda,ZH,NLD. Cornelis is overleden.
Beroep:
pijpmakersknecht, Pottenbakker
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op zondag 24-11-1811 in Gouda,ZH,NLD met Maria Verhoef. Maria is een dochter van Cornelis Verhoef en Jannetje Hartman.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Teunis Cornelis Boot, geboren op maandag 08-05-1815 in Gouda,ZH,NLD. Teunis is overleden.
2 Cornelis Boot, geboren op maandag 30-07-1821 in Gouda,ZH,NLD. Cornelis is overleden op dinsdag 18-03-1823 in Gouda,ZH,NLD, 1 jaar oud.
3 Franciscus Boot, geboren op donderdag 04-06-1835 in Gouda,ZH,NLD. Franciscus is overleden op zaterdag 29-08-1835 in Gouda,ZH,NLD, 2 maanden oud.
X-c Johanna Boot, dochter van Johannes Boot (zie IX-e) en Lijsje Looman. Zij is gedoopt op zondag 06-02-1774 in Gouda,ZH,NLD. Johanna is overleden op zondag 28-05-1797 in Gouda,ZH,NLD, 23 jaar oud.
Kind van Johanna uit onbekende relatie:
1 Cornelia Wilhelmina Boot. Zij is gedoopt op zondag 13-08-1797 in Gouda,ZH,NLD. Cornelia is overleden.
X-d Maria Boot, dochter van Leendert Boot (zie IX-g) en Neeltje de Vries. Zij is gedoopt op vrijdag 04-12-1767 in Gouda,ZH,NLD. Maria is overleden vr 1846, ten hoogste 79 jaar oud.
Beroep:
hekelster
Maria trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18-07-1793 in Gouda,ZH,NLD met Pieter de Jong. Pieter is een zoon van Jacobus de Jong en Sannigje Niewveen. Pieter is overleden op dinsdag 14-10-1834 in Gouda,ZH,NLD.
Beroep:
touwslagersknecht, baandersknecht
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Jacobus de Jong. Hij is gedoopt op vrijdag 20-06-1794 in Gouda,ZH,NLD. Jacobus is overleden.
2 Leendert de Jong. Hij is gedoopt op woensdag 13-01-1796 in Gouda,ZH,NLD. Leendert is overleden.
3 Maria de Jong. Zij is gedoopt op vrijdag 02-03-1798 in Gouda,ZH,NLD. Maria is overleden.
4 Maarten de Jong. Hij is gedoopt op woensdag 05-06-1799 in Gouda,ZH,NLD. Maarten is overleden.
Beroep:
schepenjager
5 Susanne de Jong, gedoopt op zondag 20-06-1802 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-b.
6 Johanna de Jong, gedoopt op woensdag 21-03-1810 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-c.
X-e Neeltje Boot, dochter van Leendert Boot (zie IX-g) en Neeltje de Vries. Zij is gedoopt op zondag 20-05-1770 in Gouda,ZH,NLD. Neeltje is overleden vr 1836, ten hoogste 66 jaar oud.
Beroep:
pijpmaakster
Neeltje trouwde in Gouda,ZH,NLD met Cornelis Bot. Cornelis is een zoon van Jacob Bot en Sara Soet. Hij is gedoopt op woensdag 21-11-1764. Cornelis is overleden op zondag 05-07-1812 in Gouda,ZH,NLD, 47 jaar oud.
Beroep:
pijpmakersknecht
Kinderen van Neeltje en Cornelis:
1 Sara Bot. Zij is gedoopt op woensdag 07-03-1798 in Gouda,ZH,NLD. Sara is overleden.
2 Maria Bot, gedoopt op woensdag 30-10-1799 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-d.
3 Sara Bot, gedoopt op zondag 23-05-1802 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-e.
4 Ari Bot. Hij is gedoopt op woensdag 29-08-1804 in Gouda,ZH,NLD. Ari is overleden.
5 Jacoba Bot. Zij is gedoopt op maandag 15-12-1806 in Gouda,ZH,NLD. Jacoba is overleden.
6 Pieternella Both, gedoopt op zondag 05-11-1809 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-f.
X-f Antje Boot, dochter van Leendert Boot (zie IX-g) en Neeltje de Vries. Zij is gedoopt op woensdag 04-12-1771 in Gouda,ZH,NLD. Antje is overleden op maandag 09-01-1837 in Gouda,ZH,NLD, 65 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 04-08-1793 in Gouda,ZH,NLD met Anthony Steenwinkel. Anthony is overleden vr 1829.
Kinderen van Antje en Anthony:
1 Jannigje Steenwinkel, gedoopt op vrijdag 04-10-1793 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-g.
2 Kornelia Steenwinkel. Zij is gedoopt op vrijdag 25-02-1803 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Kornelia: de moeder Johanna Boot.
Kornelia is overleden.
3 Thona Steenwinkel, gedoopt op zondag 10-03-1805 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-h.
4 Leendert Steenwinkel. Hij is gedoopt op woensdag 18-11-1807 in Gouda,ZH,NLD. Leendert is overleden.
5 Neeltje Steenwinkel, geboren op woensdag 16-11-1814. Volgt XI-i.
X-g Jasper Boot, zoon van Leendert Boot (zie IX-g) en Neeltje de Vries. Hij is gedoopt op zondag 05-12-1773 in Gouda,ZH,NLD. Jasper is overleden op donderdag 22-11-1838 in Sneek,FR,NLD, 64 jaar oud.
Notitie bij Jasper: Op 15 Mei 1826 is de fam. Boot bijgeschreven in de burgelijke stand van Sneek, en kwamen te wonen
in wijk 4 no: 364-5c. Zijn beroep op dat momentwas Spinnersknecht later werd hij Bindgarenspinner.
Beroep:
baandersknecht
Jasper trouwde met Heyndrica Sloos.
Notitie bij het huwelijk van Jasper en Heyndrica: De familie woonde onder de boompjes aan het einde van de Wagterstraat teGouda.
Heyndrica is een dochter van Frans Sloos en Dirkje Versluys. Zij is gedoopt op woensdag 30-09-1778 in Gouda,ZH,NLD. Heyndrica is overleden op woensdag 08-11-1837 in Sneek,FR,NLD, 59 jaar oud.
Kinderen van Jasper en Heyndrica:
1 Leendert Boot, geboren op woensdag 19-09-1810 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-j.
2 Dirkje Boot, geboren op maandag 10-10-1814 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: de vader tekend met: Jasper Bloot.
Dirkje is overleden op woensdag 21-07-1830 in Sneek,FR,NLD, 15 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Het begraven van Dirkje koste de gemeente Sneek f 1,--, "alleen voor hetopenen en sluiten van het
graf, ze lag begraven op het oude kerkhof no:69".
X-h Leendert Boot, zoon van Leendert Boot (zie IX-g) en Neeltje de Vries. Hij is gedoopt op zondag 01-05-1785 in Gouda,ZH,NLD. Leendert is overleden.
Beroep:
koperslager
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op zondag 10-05-1807 met Sophie Koolmees. Sophie is geboren in Moordrecht,ZH,NLD, dochter van Ewoud Koolmees.
Kinderen van Leendert en Sophie:
1 Leendert Boot. Hij is gedoopt op zondag 06-09-1807 in Gouda,ZH,NLD. Leendert is overleden.
2 Pieternel Boot. Zij is gedoopt op zondag 16-04-1809 in Gouda,ZH,NLD. Pieternel is overleden.
3 Eeuwout Boot. Hij is gedoopt op zondag 30-12-1810 in Gouda,ZH,NLD. Eeuwout is overleden.
4 Jan Boot, geboren op zondag 16-02-1812 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Jan: de vader ondertekent met: Boodt.
Jan is overleden op dinsdag 17-03-1812 in Gouda,ZH,NLD, 1 maand oud.
5 Jasper Boot, geboren op zondag 16-02-1812 in Gouda,ZH,NLD. Jasper is overleden op donderdag 12-03-1812 in Gouda,ZH,NLD, 25 dagen oud.
6 Leendert Boot, geboren op woensdag 01-12-1813 in Gouda,ZH,NLD. Leendert is overleden op dinsdag 11-01-1814 in Gouda,ZH,NLD, 1 maand oud.
X-i Petrus Boot, zoon van Pieter Boot (zie IX-h) en Petronella van Doeveren. Hij is gedoopt op zondag 14-01-1770 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Doopgetuige: Dijna/de Jongh/
Petrus is overleden op maandag 05-08-1833 in Gouda,ZH,NLD, 63 jaar oud.
Beroep:
mandenmakersknecht
Petrus trouwde met Geertruij Sonsbeek. Geertruij is een dochter van Johannes Sondsbeek en Judith de Vink. Zij is gedoopt op zondag 28-06-1767 in Gouda,ZH,NLD. Geertruij is overleden.
Beroep:
hekelster
Kinderen van Petrus en Geertruij:
1 Pieternella Boot, gedoopt op vrijdag 27-01-1792 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-k.
2 Janna Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 31-01-1794 in Gouda,ZH,NLD. Janna is overleden.
3 Jana Boot, geboren op donderdag 25-08-1796 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-l.
4 Alida Boot. Zij is gedoopt op woensdag 28-11-1798 in Gouda,ZH,NLD. Alida is overleden op woensdag 11-11-1818 in Gouda,ZH,NLD, 19 jaar oud.
Beroep:
naaister
5 Pieter Boot, gedoopt op zondag 27-12-1801 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-m.
6 Geertruij Boot, gedoopt op vrijdag 19-07-1805 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XI-n.
7 Johanna Boot. Zij is gedoopt op woensdag 22-02-1809 in Gouda,ZH,NLD. Johanna is overleden op dinsdag 21-01-1868, 58 jaar oud.
XI-a Grietje van der Kint, dochter van Abraham van der Kint en Kaatje Boot (zie X-a). Zij is gedoopt op woensdag 15-08-1792 in Gouda,ZH,NLD. Grietje is overleden.
Beroep:
naaister
Grietje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 04-09-1817 in Gouda,ZH,NLD met Jacob Prinselo. Jacob is een zoon van Wouter Prinselo en Johanna van der Vlerk. Jacob is overleden omstreeks 1831 in Utrecht,UT,NLD.
Beroep:
Schutter
(2) trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1833 in Gouda,ZH,NLD met Kornelis van Stralen, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Kornelis: Getuige: Franciscus de Kets Houtman (kleinzoon van de Burgemr.)
Kornelis is geboren omstreeks 1768 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Jacob van Stralen en Catharina Maree. Kornelis is overleden. Kornelis trouwde voorheen met Henneke Woerkens.
Beroep:
Kleingarenfabrikant
XI-b Susanne de Jong, dochter van Pieter de Jong en Maria Boot (zie X-d). Zij is gedoopt op zondag 20-06-1802 in Gouda,ZH,NLD. Susanne is overleden. Susanne trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 13-03-1833 in Gouda,ZH,NLD met Jan van Leeuwen, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1802 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Dirk van Leeuwen en Adriana Visser. Jan is overleden.
Beroep:
arbeider
XI-c Johanna de Jong, dochter van Pieter de Jong en Maria Boot (zie X-d). Zij is gedoopt op woensdag 21-03-1810 in Gouda,ZH,NLD. Johanna is overleden.
Beroep:
hekelster
Johanna trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 04-11-1846 in Gouda,ZH,NLD met Pieter van der Draay, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1819 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Jan van der Draay en Cornelia Schoonhoven. Pieter is overleden.
Beroep:
sjouwerman
XI-d Maria Bot, dochter van Cornelis Bot en Neeltje Boot (zie X-e). Zij is gedoopt op woensdag 30-10-1799 in Gouda,ZH,NLD. Maria is overleden. Maria trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 21-12-1836 in Gouda,ZH,NLD met Hendrik van der Valk, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1810 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Pieter van der Valk en Elizabeth Rijnhart. Hendrik is overleden.
Beroep:
kleimolenaarsknecht
XI-e Sara Bot, dochter van Cornelis Bot en Neeltje Boot (zie X-e). Zij is gedoopt op zondag 23-05-1802 in Gouda,ZH,NLD. Sara is overleden. Sara trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1826 in Gouda,ZH,NLD met Aldert Koppendrayer, ongeveer 33 jaar oud. Aldert is geboren omstreeks 1793 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Pieter Koppendrayer en Maria Wiljemet. Aldert is overleden. Aldert trouwde voorheen met Henrica van Rijst.
Beroep:
pijpmakersknecht
XI-f Pieternella Both, dochter van Cornelis Bot en Neeltje Boot (zie X-e). Zij is gedoopt op zondag 05-11-1809 in Gouda,ZH,NLD. Pieternella is overleden. Pieternella:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 03-08-1842 in Gouda,ZH,NLD met Johannes Hendrik Zonneveld, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1818 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Job Zonneveld en Anthonetta Loryus. Johannes is overleden.
Beroep:
Smidsknecht
(2) trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 06-12-1848 in Gouda,ZH,NLD met Pieter van Eijk, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1825 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Krijn van Eijk en Johanna de Jong. Pieter is overleden.
Beroep:
tuinier
XI-g Jannigje Steenwinkel, dochter van Anthony Steenwinkel en Antje Boot (zie X-f). Zij is gedoopt op vrijdag 04-10-1793 in Gouda,ZH,NLD. Jannigje is overleden. Jannigje trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1817 in Gouda,ZH,NLD met Klaas Broekhuizen, 26 of 27 jaar oud. Klaas is geboren in 1790 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Jacob Broekhuizen en Maria Verseijde. Klaas is overleden.
XI-h Thona Steenwinkel, dochter van Anthony Steenwinkel en Antje Boot (zie X-f). Zij is gedoopt op zondag 10-03-1805 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Thona: de moeder vermeld met de naam Anna Booth
Thona is overleden. Thona trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1829 in Gouda,ZH,NLD met Reinier Zijlemans, 23 of 24 jaar oud. Reinier is geboren in 1805 in Moordrecht,ZH,NLD, zoon van Joannes Zijlemans en Helena Beekman. Reinier is overleden.
Beroep:
baandersknecht
XI-i Neeltje Steenwinkel is geboren op woensdag 16-11-1814, dochter van Anthony Steenwinkel en Antje Boot (zie X-f). Zij is gedoopt in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: De moeder vermeld met de naam Johanna Boot
Neeltje is overleden.
Beroep:
werkster
Neeltje trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1849 in Gouda,ZH,NLD met Johannes van Vleuten, 34 of 35 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 19-02-1814 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Cornelis van Vleuten en Sophia Krook. Johannes is overleden.
Beroep:
touwslager
XI-j Leendert Boot is geboren op woensdag 19-09-1810 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Jasper Boot (zie X-g) en Heyndrica Sloos. Leendert is overleden op maandag 30-03-1863 in Sneek,FR,NLD, 52 jaar oud.
Notitie bij Leendert: Leendert was op z’n 12 jaar zakkendrager van beroep, te Gouda.
Leendert trouwde, 19 jaar oud, op zondag 12-09-1830 in Sneek,FR,NLD met Aaltje Hendriks Nagel, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Aaltje: Bij hun trouwen hebben zij een certificaat van onvermogen, en staan hierop vermeld als:
Leendert-Jasper Boot Garenspinner en Aaltje-Heindrica Nagel Groentenverkoopster, Aaltje kan
schrijven.
Aaltje is geboren op vrijdag 28-09-1810 in Sneek,FR,NLD, dochter van Hendrik Nagel en Lysbert Paulus van der Veer. Aaltje is overleden op vrijdag 28-12-1877 in Sneek,FR,NLD, 67 jaar oud.
Kinderen van Leendert en Aaltje:
1 Henderika Boot, geboren op vrijdag 20-05-1831 in Sneek,FR,NLD. Volgt XII-a.
2 Johanna Boot, geboren op dinsdag 03-09-1833 in Sneek,FR,NLD. Volgt XII-b.
3 Jasper Boot, geboren op vrijdag 13-05-1836 in Sneek,FR,NLD. Volgt XII-c.
4 Lysbert Boot, geboren op maandag 20-08-1838 in Sneek,FR,NLD. Lysbert is overleden op maandag 02-09-1839 in Sneek,FR,NLD, 1 jaar oud.
5 Durk Boot, geboren op vrijdag 28-08-1840 in Sneek,FR,NLD. Volgt XII-d.
6 Elizabeth Boot, geboren op zaterdag 15-07-1843 in Sneek,FR,NLD. Elizabeth is overleden op zaterdag 29-11-1845 in Sneek,FR,NLD, 2 jaar oud.
7 Elizabeth Boot, geboren op maandag 23-03-1846 in Sneek,FR,NLD. Volgt XII-e.
8 Hendrik Boot, geboren op zondag 25-02-1849 in Sneek,FR,NLD. Hendrik is overleden op donderdag 12-06-1851 in Sneek,FR,NLD, 2 jaar oud.
XI-k Pieternella Boot, dochter van Petrus Boot (zie X-i) en Geertruij Sonsbeek. Zij is gedoopt op vrijdag 27-01-1792 in Gouda,ZH,NLD. Pieternella is overleden.
Beroep:
pijpmaakster, Turftonster
Pieternella trouwde, 18 jaar oud, op zondag 27-05-1810 in Gouda,ZH,NLD met Johannes van der Valk, ongeveer 21 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1789. Johannes is overleden.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Pieternella en Johannes:
1 Pieternella van der Valk. Volgt XII-f.
2 Anna Carolina Henryetta van der Valk, geboren op zaterdag 02-05-1812 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XII-g.
3 Leendert van der Valk, geboren in 1819. Leendert is overleden.
Beroep:
baanspinner
4 Johannes van der Valk, geboren omstreeks 1821 in Gouda,ZH,NLD. Johannes is overleden.
Beroep:
schoenmaker
XI-l Jana Boot is geboren op donderdag 25-08-1796 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Petrus Boot (zie X-i) en Geertruij Sonsbeek. Jana is overleden op vrijdag 21-02-1868 in Gouda,ZH,NLD, 71 jaar oud. Jana trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23-12-1819 in Zwolle met Jacobus Schumer, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op woensdag 15-01-1794 in Zwolle, zoon van Lucas Schumer en Wilhelmina Commies. Jacobus is overleden op dinsdag 30-06-1874 in Gouda,ZH,NLD, 80 jaar oud.
Beroep:
kleermakersknecht
Kinderen van Jana en Jacobus:
1 Wilhelmina Carolina Schumer, geboren omstreeks 1825 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XII-h.
2 Pieter Schumer, geboren op dinsdag 02-05-1826 in Gouda,ZH,NLD. Pieter is overleden.
Beroep:
stoker in de loodwitfabriek
3 Frederika Schumer, geboren op woensdag 02-02-1831 in Gouda,ZH,NLD. Frederika is overleden.
4 Jacobus Schumer, geboren op woensdag 28-05-1834. Jacobus is overleden.
Beroep:
bediende bank van lening, beambte armkamer
XI-m Pieter Boot, zoon van Petrus Boot (zie X-i) en Geertruij Sonsbeek. Hij is gedoopt op zondag 27-12-1801 in Gouda,ZH,NLD. Pieter is overleden op woensdag 15-02-1871 in Gouda,ZH,NLD, 69 jaar oud.
Beroep:
baandersknecht
Pieter trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 18-12-1822 in Gouda,ZH,NLD met Sophia Hartjesveld, 16 jaar oud. Sophia is geboren op maandag 01-09-1806, dochter van Jacobi Hartjesveld en Johanna van der Kleijn. Sophia is overleden.
Beroep:
naaister
Kinderen van Pieter en Sophia:
1 Pieter Boot, geboren op woensdag 12-03-1823 in Gouda,ZH,NLD. Pieter is overleden.
Beroep:
sjouwerman
2 Johanna Boot, geboren op maandag 05-04-1824 in Gouda,ZH,NLD. Johanna is overleden op maandag 08-02-1836 in Gouda,ZH,NLD, 11 jaar oud.
3 Pieter Boot, geboren op zondag 21-01-1827 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XII-i.
4 Leendert Boot, geboren op dinsdag 11-10-1831. Leendert is overleden op woensdag 23-01-1833 in Gouda,ZH,NLD, 1 jaar oud.
5 Leendert Boot, geboren op zaterdag 23-11-1833 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XII-j.
6 Johanna Frederika Boot, geboren op zaterdag 15-04-1837. Johanna is overleden op woensdag 20-02-1839 in Gouda,ZH,NLD, 1 jaar oud.
7 Johanna Boot, geboren op woensdag 15-01-1840 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XII-k.
8 Jacobus Frederik Boot, geboren op dinsdag 14-06-1842 in Gouda,ZH,NLD. Jacobus is overleden.
9 Johannes Bartholomeus Boot, geboren op donderdag 08-07-1847 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XII-l.
XI-n Geertruij Boot, dochter van Petrus Boot (zie X-i) en Geertruij Sonsbeek. Zij is gedoopt op vrijdag 19-07-1805 in Gouda,ZH,NLD. Geertruij is overleden.
Beroep:
werkster, hekelster
Geertruij trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 16-11-1825 in Gouda,ZH,NLD met Frans van Riemsbergen, 21 of 22 jaar oud. Frans is geboren in 1803 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Pieter van Riemsbergen en Alida van der Draai. Frans is overleden.
Beroep:
pottenbakkersknecht
Kind van Geertruij en Frans:
1 Alida Maria van Riemsbergen, geboren omstreeks 1835 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XII-m.
XII-a Henderika Boot is geboren op vrijdag 20-05-1831 in Sneek,FR,NLD, dochter van Leendert Boot (zie XI-j) en Aaltje Hendriks Nagel.
Notitie bij de geboorte van Henderika: Op de geboorte-acte staat de moeder vermeld met de naam: Alida-Hendriks Nagel.
Henderika is overleden op dinsdag 16-03-1926 in Ijlst,FR,NLD, 94 jaar oud. Henderika trouwde, 28 jaar oud, op zondag 05-06-1859 in Ijlst,FR,NLD met Jetze Post, 35 jaar oud. Jetze is geboren op maandag 06-10-1823, zoon van Sijmen Rientses Post en Martzen Pieters Wierema. Jetze is overleden op zaterdag 03-08-1901 in Ijlst,FR,NLD, 77 jaar oud. Jetze trouwde voorheen op donderdag 14-09-1843 in Ijlst,FR,NLD met Tintje Eiles Boersma.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Henderika en Jetze:
1 Aaltje Post, geboren op maandag 11-03-1861 in Ijlst,FR,NLD. Volgt XIII-a.
2 Rients Post, geboren op donderdag 21-05-1863 in Ijlst,FR,NLD. Volgt XIII-b.
3 Leendert Post, geboren op donderdag 28-09-1865 in Ijlst,FR,NLD. Volgt XIII-c.
4 Sijbe Post, geboren op maandag 27-12-1869 in Ijlst,FR,NLD. Volgt XIII-d.
5 Johannes Post, geboren op dinsdag 19-12-1871 in Ijlst,FR,NLD. Johannes is overleden op woensdag 17-10-1883 in Sneek,FR,NLD, 11 jaar oud.
XII-b Johanna Boot is geboren op dinsdag 03-09-1833 in Sneek,FR,NLD, dochter van Leendert Boot (zie XI-j) en Aaltje Hendriks Nagel. Johanna is overleden. Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 08-05-1859 in Sneek,FR,NLD met Eelke Sipkes, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Eelke: ( Eelke Sipkes ) "dit kind is door Klaaske Sipkes voor haren zoon erkendbij het voltrokken
huwelijk van Eelke en Johanna".
Eelke is geboren op woensdag 10-10-1838 in Sneek,FR,NLD, zoon van Klaaske Sipkes. Eelke is overleden op dinsdag 24-12-1889 in Sneek,FR,NLD, 51 jaar oud.
Beroep:
steenhouwersknecht
(2) trouwde, 73 jaar oud, op zaterdag 09-03-1907 in Apeldoorn,GE,NLD met Johannes Bos. Johannes is een zoon van Jan Bos en Helena van der Pol. Johannes trouwde voorheen met Jannigjen Wildeman.
Kinderen van Johanna en Eelke:
1 Leendert Sipkes, geboren op zondag 13-11-1859 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-e.
2 Jentje Sipkes, geboren op zaterdag 11-01-1862 in Sneek,FR,NLD. Jentje is overleden.
3 Henderikus Sipkes, geboren op dinsdag 12-04-1864 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-f.
4 Klaaske Sipkes, geboren op zaterdag 14-07-1866 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-g.
5 Trijntje Sipkes, geboren op maandag 18-07-1870 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-h.
6 Aaltje Sipkes, geboren op dinsdag 26-01-1875 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-i.
XII-c Jasper Boot is geboren op vrijdag 13-05-1836 in Sneek,FR,NLD, zoon van Leendert Boot (zie XI-j) en Aaltje Hendriks Nagel. Jasper is overleden op zondag 24-05-1931 in Sneek,FR,NLD, 95 jaar oud.
Beroep:
garenspinner, sjouwer(1861), visscher (1876), spoorwegmaker (1882)
Jasper trouwde, 26 jaar oud, op zondag 25-05-1862 in Sneek,FR,NLD met Attje Westerbaan, 23 jaar oud. Attje is geboren op donderdag 04-10-1838 in Sneek,FR,NLD, dochter van Cornelis Jacob Westerbaan en Rinske Groenendal. Attje is overleden op donderdag 21-01-1932 in Sneek,FR,NLD, 93 jaar oud.
Notitie bij Attje: Jasper en Atsje zijn op 23 Juni 1929 opgenomen in het armhuis te Sneek,en zijn daar ook overleden.
Kinderen van Jasper en Attje:
1 Aaltje Boot, geboren op vrijdag 08-11-1861 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-j.
2 Leendert Boot, geboren op zaterdag 31-10-1863 in Sneek,FR,NLD. Leendert is overleden op vrijdag 22-10-1886 in Sneek,FR,NLD, 22 jaar oud.
3 Rinskje Boot, geboren op donderdag 25-01-1866 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-k.
4 Geertje Boot, geboren op zaterdag 23-01-1869 in Sneek,FR,NLD. Geertje is overleden op woensdag 12-07-1882 in Sneek,FR,NLD, 13 jaar oud.
5 Henderika Boot, geboren op dinsdag 09-05-1871 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-l.
6 Johanna Boot, geboren op maandag 28-07-1873 in Sneek,FR,NLD. Johanna is overleden op donderdag 02-09-1880 in Sneek,FR,NLD, 7 jaar oud.
7 Kornelis Boot, geboren op dinsdag 29-08-1876 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-m.
8 Attje Boot, geboren op zaterdag 14-12-1878 in Sneek,FR,NLD. Attje is overleden op maandag 23-06-1879 in Sneek,FR,NLD, 6 maanden oud.
9 Jetze Boot, geboren op vrijdag 14-05-1880 in Sneek,FR,NLD. Jetze is overleden op donderdag 29-03-1951 in Sneek,FR,NLD, 70 jaar oud.
Notitie bij Jetze: Jetze is op 9 Juli 1935 in het armhuis geweest maar voor hoelang is nietbekend. Van 26 April 1893
tot 12 Nov. 1894 was Jetze werkzaam als Scheepstimmerman bij G. Barkmeijer Scheepstimmerwerf
buiten de kom, Woudvaard 296 te Sneek. Jetze heeft bij Antje Bergsma een kind verwekt genaamt
Popke Zwaagman.
Adressen:
Hoorn
Sneek (Fri)
Beroep:
loswerkman, veedrijver
XII-d Durk Boot is geboren op vrijdag 28-08-1840 in Sneek,FR,NLD, zoon van Leendert Boot (zie XI-j) en Aaltje Hendriks Nagel. Durk is overleden op donderdag 14-11-1907 in Sneek,FR,NLD, 67 jaar oud.
Notitie bij Durk: Uit het inschrijfregister van Sneek van het jaar 1859: "dat hem bij lichting is ten deel gevallen
no. 74 en dat hij vervolgens door de militieraad uit hoofde van broederdienst, in 1859, 1860,
1861 en telkens voor eenjaar en in 1862 op grond van art. 190 der Wet van dienst is
vrijgesteld,gegeven te Leeuwarden 30 Mei 1864".
Beroep:
sjouwerman, touwslager
Durk trouwde, 23 jaar oud, op zondag 19-06-1864 in Sneek,FR,NLD met Aaltje Kappenburg, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Durk en Aaltje: Aaltje heeft een certificaat van onvermogen zodat zij niets behoefden tebetalen tot betrekking van
hun huwelijk. (Huwelijkse bijlagen, afgegevente Sneek, den 27 Mei 1864.)
Aaltje is geboren op maandag 18-11-1844 in Groningen,GR,NLD, dochter van Auke Tammes Kappenburg en Geertruida Lapolder. Aaltje is overleden op dinsdag 26-09-1911 in Sneek,FR,NLD, 66 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: gewettigd
Kinderen van Durk en Aaltje:
1 Auke Boot, geboren op dinsdag 23-05-1865 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-n.
2 Geertruida Boot, geboren op zondag 16-06-1867 in Sneek,FR,NLD. Geertruida is overleden.
3 Aaltje Boot, geboren op zaterdag 01-01-1870 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-o.
4 Leentje Boot, geboren op zaterdag 27-07-1872 in Sneek,FR,NLD. Leentje is overleden op vrijdag 11-07-1873 in Sneek,FR,NLD, 11 maanden oud.
5 Elizabeth Boot, geboren op vrijdag 27-03-1874 in Sneek,FR,NLD. Elizabeth is overleden.
6 Jasper Boot, geboren op maandag 10-07-1876 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-p.
7 Leendert Boot, geboren op zaterdag 14-12-1878 in Sneek,FR,NLD. Leendert is overleden op dinsdag 15-04-1879 in Sneek,FR,NLD, 4 maanden oud.
8 Johanna Boot, geboren op dinsdag 30-03-1880 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-q.
9 Leendert Boot, geboren op vrijdag 15-09-1882 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-r.
10 Cornelis Boot, geboren op maandag 01-06-1885 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-s.
XII-e Elizabeth Boot is geboren op maandag 23-03-1846 in Sneek,FR,NLD, dochter van Leendert Boot (zie XI-j) en Aaltje Hendriks Nagel. Elizabeth is overleden op dinsdag 24-12-1918 in Sneek,FR,NLD, 72 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op zondag 14-08-1870 in Sneek,FR,NLD met Harmen Schuil, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Harmen: Paulus Schuil niet aanwezig op het huwlijk van zoon Harmen daar hij toenin dienst zat als Militair.
Harmen is geboren op zaterdag 23-11-1844 in Sneek,FR,NLD, zoon van Paulus Annes Schuil en Eke Modderman. Harmen is overleden op woensdag 17-11-1909 in Sneek,FR,NLD, 64 jaar oud.
Beroep:
huisverwersknecht
Kinderen van Elizabeth en Harmen:
1 Eeke Schuil, geboren op donderdag 01-02-1872 in Sneek,FR,NLD. Eeke is overleden op maandag 08-01-1945 in Sneek,FR,NLD, 72 jaar oud.
Notitie bij Eeke: ongehuwd
Beroep:
werkvrouw
2 Aaltje Schuil, geboren op donderdag 07-05-1874 in Sneek,FR,NLD. Aaltje is overleden.
Notitie bij Aaltje: Op 16-12-1895 vertrokken naar A-dam.
3 Paulus Schuil, geboren op dinsdag 20-02-1877 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-t.
4 Henderika Schuil, geboren op dinsdag 03-09-1878 in Sneek,FR,NLD. Henderika is overleden.
5 Willem Schuil, geboren op zaterdag 05-11-1881 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-u.
6 Leendert Schuil, geboren op donderdag 01-05-1884 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-v.
7 Harmen Schuil, geboren op dinsdag 07-12-1886 in Sneek,FR,NLD. Harmen is overleden.
8 Johanna Schuil, geboren op woensdag 28-08-1889 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIII-w.
XII-f Pieternella van der Valk, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot (zie XI-k).
Beroep:
dienstbode
Pieternella trouwde in 1835 in Gouda,ZH,NLD met Hendrik Gerardus Taat, 21 of 22 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 31-08-1813 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Dirk Gerardus Taat en Adriana van Os. Hendrik is overleden.
Beroep:
baandersknecht
XII-g Anna Carolina Henryetta van der Valk is geboren op zaterdag 02-05-1812 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot (zie XI-k). Anna is overleden.
Beroep:
dienstbode, winkelierste
Anna:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1835 in Gouda,ZH,NLD met Markus Joachim van Loon, 23 of 24 jaar oud. Markus is geboren in 1811 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Willem van Loon en Maria Dorothea Fredriksen. Markus is overleden.
Beroep:
baandersknecht
(2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 19-09-1849 in Gouda,ZH,NLD met Teunis Spieringshoek, 30 jaar oud. Teunis is geboren op vrijdag 16-04-1819 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Cornelis Spieringshoek en Johanna van der Kleij. Teunis is overleden.
Beroep:
pijpmaker
XII-h Wilhelmina Carolina Schumer is geboren omstreeks 1825 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Jacobus Schumer en Jana Boot (zie XI-l). Wilhelmina is overleden op woensdag 13-05-1908 in Delft,ZH,NLD, ongeveer 83 jaar oud. Wilhelmina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1852 in Gouda,ZH,NLD met Pieter Spierenburg, 28 of 29 jaar oud. Pieter is geboren op vrijdag 08-08-1823 in Rotterdam,ZH,NLD, zoon van Pieter Spierenburg en Geertje Ligterink. Pieter is overleden.
Beroep:
kantoorbediende
XII-i Pieter Boot is geboren op zondag 21-01-1827 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Pieter Boot (zie XI-m) en Sophia Hartjesveld. Pieter is overleden op woensdag 19-08-1863 in Gouda,ZH,NLD, 36 jaar oud. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 11-06-1856 in Gouda,ZH,NLD met Geertruida van der Kemp, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Geertruida: Bij het huwelijk wordt zoon Pieter (02-09-1854, akte 406) gewettigd.
Geertruida is geboren op woensdag 24-05-1826 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Hendrik van der Kemp en Geertrui Schoon. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde later op woensdag 26-10-1864 in Gouda,ZH,NLD met Johan Dirk Everling (1820-1880). Geertruida trouwde later op woensdag 05-10-1881 in Gouda,ZH,NLD met Andries Jacobus Verkaaik (geb. 1834). Geertruida trouwde later op woensdag 21-11-1883 in Gouda,ZH,NLD met Hendrikus Jacobus Franken (geb. 1843).
Beroep:
winkelierster (1883)
Kinderen van Pieter en Geertruida:
1 Leendert Johannes Boot, geboren op dinsdag 04-10-1859 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XIII-x.
2 Geertruy Boot, geboren op zaterdag 27-04-1861 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XIII-y.
3 Pieter Boot, geboren op dinsdag 14-10-1862 in Gouda,ZH,NLD. Pieter is overleden op donderdag 05-11-1863 in Gouda,ZH,NLD, 1 jaar oud.
4 Pieternella Boot, geboren op zondag 17-01-1864 in Gouda,ZH,NLD. Pieternella is overleden.
XII-j Leendert Boot is geboren op zaterdag 23-11-1833 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Pieter Boot (zie XI-m) en Sophia Hartjesveld.
Notitie bij de geboorte van Leendert: (RK)
Leendert is overleden op maandag 27-05-1918 in Den Haag, 84 jaar oud.
Beroep:
pakhuisknecht
Leendert trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 03-08-1859 in Gouda,ZH,NLD met Christina Dullemeijer, 25 jaar oud. Christina is geboren op zaterdag 28-09-1833, dochter van Johannes Dullemeijer en Elisabeth van Leeuwen.
Notitie bij de geboorte van Christina: (RK)
Christina is overleden op woensdag 27-01-1892 in Gouda,ZH,NLD, 58 jaar oud. Christina trouwde voorheen met Arie den Held.
Kinderen van Leendert en Christina:
1 Johanna Boot, geboren op dinsdag 28-08-1860 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Johanna: (RK)
Johanna is overleden.
2 Johannes Petrus Boot, geboren op donderdag 18-12-1862. Volgt XIII-z.
3 Lucia Boot, geboren op zondag 20-08-1865 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Lucia: (RK)
Lucia is overleden op zondag 09-06-1867 in Gouda,ZH,NLD, 1 jaar oud.
4 Petrus Boot, geboren op zaterdag 21-12-1867 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Petrus: (RK)
Petrus is overleden op woensdag 15-12-1869 in Gouda,ZH,NLD, 1 jaar oud.
5 Christina Boot, geboren op vrijdag 31-12-1869 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Christina: (RK)
Christina is overleden op zaterdag 29-04-1871 in Gouda,ZH,NLD, 1 jaar oud.
6 Leonardus Boot, geboren op woensdag 03-04-1872 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XIII-aa.
7 Elisabeth Boot, geboren op donderdag 20-08-1874 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XIII-ab.
8 Wilhelmina Boot, geboren op zondag 15-07-1877 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: (RK)
Wilhelmina is overleden.
XII-k Johanna Boot is geboren op woensdag 15-01-1840 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Pieter Boot (zie XI-m) en Sophia Hartjesveld. Johanna is overleden.
Beroep:
werkster
Johanna trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 29-08-1860 in Gouda,ZH,NLD met Bastiaan Snel, 23 jaar oud. Bastiaan is geboren op woensdag 29-03-1837 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Bastiaan Snel en Adriana Bonheur. Bastiaan is overleden.
Beroep:
stoker
XII-l Johannes Bartholomeus Boot is geboren op donderdag 08-07-1847 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Pieter Boot (zie XI-m) en Sophia Hartjesveld. Johannes is overleden.
Beroep:
visser
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27-09-1871 in Gouda,ZH,NLD met Dina Donk, 22 jaar oud. Dina is geboren op zondag 12-11-1848, dochter van Jan Donk en Neeltje Streng. Dina is overleden.
Beroep:
fabriekswerker
Kinderen van Johannes en Dina:
1 Cornelia Boot, geboren op woensdag 26-04-1871 in Gouda,ZH,NLD. Cornelia is overleden op maandag 28-07-1873 in Gouda,ZH,NLD, 2 jaar oud.
2 Johannes Boot, geboren op vrijdag 04-12-1874 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XIII-ac.
3 Lucia Boot, geboren op zaterdag 14-04-1877 in Gouda,ZH,NLD. Lucia is overleden.
4 Cornelia Boot, geboren op donderdag 22-01-1880 in Gouda,ZH,NLD. Cornelia is overleden.
5 Leendert Boot, geboren op zondag 18-10-1891 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XIII-ad.
XII-m Alida Maria van Riemsbergen is geboren omstreeks 1835 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot (zie XI-n). Alida is overleden.
Beroep:
dienstbode
Alida trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 16-05-1860 in Gouda,ZH,NLD met Gerrit Ijsselstijn, ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1837 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Gerrit Ijsselstijn en Tona de Gruijl. Gerrit is overleden.
Beroep:
fabriekswerker
XIII-a Aaltje Post is geboren op maandag 11-03-1861 in Ijlst,FR,NLD, dochter van Jetze Post en Henderika Boot (zie XII-a). Aaltje is overleden op woensdag 24-12-1884 in Ijlst,FR,NLD, 23 jaar oud. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 01-04-1884 in Ijlst,FR,NLD met Pieter Sloot, 26 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 14-09-1857 in Vinkega,FR,NLD, zoon van Jan Berend Sloot en Maria Pieters Lepping. Pieter is overleden op zondag 19-02-1911 in Sneek,FR,NLD, 53 jaar oud.
Beroep:
werkman
Kind van Aaltje en Pieter:
1 N.N., levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 02-05-1884.
XIII-b Rients Post is geboren op donderdag 21-05-1863 in Ijlst,FR,NLD, zoon van Jetze Post en Henderika Boot (zie XII-a). Rients is overleden op vrijdag 16-09-1938 in Sneek,FR,NLD, 75 jaar oud.
Beroep:
machinist, opzichter nederlandse tram maatschapij
Rients:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 03-06-1888 in Ijlst,FR,NLD met Aukje Schregardus, 28 jaar oud. Aukje is geboren op dinsdag 11-10-1859 in Dokkum,FR,NLD, dochter van Frederik Machiels Schregardus en Sipkje Pieters Prins. Aukje is overleden op vrijdag 16-05-1890, 30 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 22-11-1891 in Dokkum,FR,NLD met Maaike van der Mey, 27 jaar oud. Maaike is geboren op woensdag 27-04-1864 in Dokkum,FR,NLD, dochter van Ulbe van der Mey en Antje Wassenaar. Maaike is overleden.
XIII-c Leendert Post is geboren op donderdag 28-09-1865 in Ijlst,FR,NLD, zoon van Jetze Post en Henderika Boot (zie XII-a). Leendert is overleden op zaterdag 03-03-1945 in Sneek,FR,NLD, 79 jaar oud. Leendert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zondag 29-01-1888 in Ijlst,FR,NLD met Geeske de Jong.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op donderdag 29-09-1921 met Ymkje Aukema, 55 jaar oud. Ymkje is geboren op zaterdag 05-05-1866 in Burgwerd,FR,NLD, dochter van Murk Aukes Aukema en Jeltje Wiarda. Ymkje is overleden. Ymkje is weduwe van Jelle Stoffelsma (1862-1913), met wie zij trouwde op zaterdag 04-04-1891.
Kind van Leendert en Geeske:
1 Henderika Post, geboren op maandag 18-02-1895 in Leeuwarden,FR,NLD. Henderika is overleden.
XIII-d Sijbe Post is geboren op maandag 27-12-1869 in Ijlst,FR,NLD, zoon van Jetze Post en Henderika Boot (zie XII-a). Sijbe is overleden.
Beroep:
schoenmaker
Sijbe trouwde, 25 jaar oud, op zondag 19-05-1895 in Ijlst,FR,NLD met Hiske van der Zee, 23 jaar oud. Hiske is geboren op vrijdag 10-11-1871 in Uitwellingerga,FR,NLD, dochter van Johannes Eeuwes van der Zee en Nantje Jans Hamersma. Hiske is overleden.
Beroep:
dienstbode
Kind van Sijbe en Hiske:
1 Antje Post, geboren op zaterdag 04-09-1897. Volgt XIV-a.
XIII-e Leendert Sipkes is geboren op zondag 13-11-1859 in Sneek,FR,NLD, zoon van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Leendert is overleden op vrijdag 11-04-1919 in Zutphen,GE,NLD, 59 jaar oud. Leendert trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 26-06-1889 in Zutphen,GE,NLD met Anna Scheepvaart, 31 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 13-02-1858 in Sneek,FR,NLD, dochter van Kornelis Klazes Scheepvaart en Sebilla Nonhof. Anna is overleden op dinsdag 19-02-1935 in Zutphen,GE,NLD, 77 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Leendert en Anna:
1 Sibilla Clasina Sipkes, geboren op zondag 18-05-1890 in Zutphen,GE,NLD. Sibilla is overleden op dinsdag 24-12-1935 in Amsterdam,NH,NLD, 45 jaar oud.
2 Anna Helena Sipkes, geboren op zondag 28-02-1892 in Zutphen,GE,NLD. Anna is overleden op zondag 23-10-1966 in Den Haag, 74 jaar oud.
3 Kornelis Sipkes, geboren op woensdag 24-10-1894 in Zwolle. Kornelis is overleden in 09-1952 in Zutphen,GE,NLD, 57 jaar oud.
4 Klaas Sipkes, geboren op woensdag 26-08-1896 in Zwolle. Klaas is overleden op maandag 15-09-1958 in Zutphen,GE,NLD, 62 jaar oud.
XIII-f Henderikus Sipkes is geboren op dinsdag 12-04-1864 in Sneek,FR,NLD, zoon van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Henderikus is overleden op maandag 01-03-1937 in Assen,DR,NLD, 72 jaar oud.
Beroep:
stucadoor
Henderikus trouwde, 25 jaar oud, op zondag 30-06-1889 in Sneek,FR,NLD met Joosje Langiers, 24 jaar oud. Joosje is geboren op maandag 12-06-1865 in Sneek,FR,NLD, dochter van Sybe Langiers en Tietje de Boer. Joosje is overleden op donderdag 19-09-1940 in Gorredijk,FR,NLD, 75 jaar oud.
Kinderen van Henderikus en Joosje:
1 Eelke Sipkes, geboren op zondag 09-03-1890 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-b.
2 Tietje Sipkes, geboren op maandag 18-05-1891 in Sneek,FR,NLD. Tietje is overleden.
3 Siebe Sipkes, geboren op vrijdag 09-02-1894 in Joure,FR,NLD. Siebe is overleden.
Notitie bij Siebe: Siebe is op 13 maart 1926 opgenomen in het krankzinnigengesticht te Franeker.
Beroep:
stucadoor
4 Hendrikus Sipkes, geboren op woensdag 20-02-1901 in Drachten,FR,NLD. Volgt XIV-c.
5 Klaaske Sipkes, geboren op zondag 14-10-1906 in Drachten,FR,NLD. Klaaske is overleden.
6 Trijntje Sipkes, geboren op woensdag 21-07-1909 in Gorredijk,FR,NLD. Trijntje is overleden.
Beroep:
winkeljuffrouw
7 Jeltje Sipkes, geboren op maandag 10-08-1914 in Drachten,FR,NLD.
Notitie bij Jeltje: Opgenomen in het krankzinnigengesticht te Franeker (13-3-1926).
XIII-g Klaaske Sipkes is geboren op zaterdag 14-07-1866 in Sneek,FR,NLD, dochter van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Klaaske is overleden. Klaaske trouwde, 20 jaar oud, op zondag 01-08-1886 in Sneek,FR,NLD met Hendrik Wilhelm Herman Selgert, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 18-12-1859 in Zutphen,GE,NLD, zoon van Hendrik Wilhelm Herman Selgert en Maria Angenieta. Hendrik is overleden.
Beroep:
koopmansknecht
Kind van Klaaske en Hendrik:
1 Maria Agnietha Selgert, geboren op zaterdag 25-09-1886 in Sneek,FR,NLD. Maria is overleden.
XIII-h Trijntje Sipkes is geboren op maandag 18-07-1870 in Sneek,FR,NLD, dochter van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 30-07-1893 in Sneek,FR,NLD met Reinder Kalksma, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Reinder: Adres op 6 mei 1903 : Apeldoorn
Reinder is geboren op zondag 05-06-1870 in Sneek,FR,NLD, zoon van Symon Kalksma en Berber Dijkstra. Reinder is overleden.
Beroep:
metaalbewerker
Kinderen van Trijntje en Reinder:
1 Reinder Kalksma, geboren op vrijdag 18-07-1890 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-d.
2 Eelke Kalksma, geboren op maandag 11-12-1893 in Sneek,FR,NLD. Eelke is overleden.
3 Simon Kalksma, geboren op woensdag 29-01-1896 in Sneek,FR,NLD. Simon is overleden.
4 Jentje Kalksma, geboren op dinsdag 14-03-1899 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-e.
5 Johanna Kalksma, geboren op woensdag 27-02-1901 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-f.
XIII-i Aaltje Sipkes is geboren op dinsdag 26-01-1875 in Sneek,FR,NLD, dochter van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Aaltje is overleden.
Notitie bij Aaltje: Johanna is op 21 Dec 1903 vertrokken naar Smallingerland
Aaltje trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 04-11-1920 in Rheden,GE,NLD met Abraham Mol, ongeveer 43 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1877 in Nieuwenhoorn,ZH,NLD, zoon van Cornelis Mol en Maartje Kleijburg. Abraham is overleden.
XIII-j Aaltje Boot is geboren op vrijdag 08-11-1861 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jasper Boot (zie XII-c) en Attje Westerbaan. Aaltje is overleden op maandag 13-03-1944 in Sneek,FR,NLD, 82 jaar oud. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 20-08-1882 in Sneek,FR,NLD met Keimpe Ringma, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Keimpe: gewettigd bij hun huwelijk.
Keimpe is geboren op vrijdag 27-11-1857 in Franeker,FR,NLD, zoon van Marten Keimpes Ringma en Durkje Harmen Hoekstra. Keimpe is overleden op maandag 10-02-1941 in Sneek,FR,NLD, 83 jaar oud.
Notitie bij Keimpe: Keimpe is getrouwd met toestemming "van het 1 regiment Infanterie getekend de Kolonel bij
afwezigheid van de Luitenant-Kolonel".
Beroep:
arbeider, koopmansknecht
Kinderen van Aaltje en Keimpe:
1 Dirkje Ringma, geboren op woensdag 26-09-1883 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-g.
2 Attje Ringma, geboren op vrijdag 22-08-1884 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-h.
3 Marten Ringma, geboren op vrijdag 30-10-1885 in Sneek,FR,NLD. Marten is overleden op vrijdag 07-01-1887 in Sneek,FR,NLD, 1 jaar oud.
4 Trijntje Ringma, geboren op woensdag 01-06-1887 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-i.
5 IJsbrand Ringma, geboren op donderdag 20-02-1890 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-j.
6 Hendrika Ringma, geboren op dinsdag 29-09-1891 in Sneek,FR,NLD. Hendrika is overleden op vrijdag 28-04-1893 in Sneek,FR,NLD, 1 jaar oud.
7 Marten Ringma, geboren op donderdag 19-10-1893. Marten is overleden op maandag 08-01-1894, 2 maanden oud.
8 Hendrika Ringma, geboren op dinsdag 11-12-1894 in Sneek,FR,NLD. Hendrika is overleden.
9 Marten Ringma, geboren op dinsdag 07-04-1896 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-k.
10 Leendert Ringma, geboren op donderdag 14-10-1897 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-l.
11 Harmen Ringma, geboren op zaterdag 29-09-1900 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-m.
12 Rinske Ringma, geboren op woensdag 23-04-1902 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-n.
13 Ritske Ringma, geboren op maandag 27-06-1904 in Sneek,FR,NLD. Ritske is overleden op vrijdag 10-02-1905 in Sneek,FR,NLD, 7 maanden oud.
XIII-k Rinskje Boot is geboren op donderdag 25-01-1866 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jasper Boot (zie XII-c) en Attje Westerbaan. Rinskje is overleden op zondag 18-05-1924 in Sneek,FR,NLD, 58 jaar oud. Rinskje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 30-12-1888 in Sneek,FR,NLD met Jan van der Horst, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 10-05-1863 in Sneek,FR,NLD, zoon van Pieter van der Horst en Martje Koster. Jan is overleden op zaterdag 08-04-1944 in Sneek,FR,NLD, 80 jaar oud. Jan trouwde later op zaterdag 15-05-1926 in Sneek,FR,NLD met Attje Steigena (1868-1947).
Beroep:
timmerman, visboer
Kinderen van Rinskje en Jan:
1 Bonne van der Horst, geboren op donderdag 30-08-1883 in Sneek,FR,NLD. Bonne is overleden op woensdag 23-01-1884 in Sneek,FR,NLD, 4 maanden oud.
2 Martje van der Horst, geboren op vrijdag 14-06-1889 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-o.
3 Pieter van der Horst, geboren op maandag 03-03-1890 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-p.
4 Leendert van der Horst, geboren op zaterdag 10-10-1891 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-q.
5 Atje van der Horst, geboren op zondag 20-08-1893 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-r.
6 Theunis van der Horst, geboren op zondag 11-08-1895 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-s.
7 Arnoldina van der Horst, geboren op dinsdag 27-04-1897 in Sneek,FR,NLD. Arnoldina is overleden op donderdag 22-07-1909 in Sneek,FR,NLD, 12 jaar oud.
8 Henderika van der Horst, geboren op maandag 27-05-1901 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-t.
XIII-l Henderika Boot is geboren op dinsdag 09-05-1871 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jasper Boot (zie XII-c) en Attje Westerbaan. Henderika is overleden op dinsdag 18-12-1962 in Sneek,FR,NLD, 91 jaar oud. Henderika trouwde, 24 jaar oud, op zondag 15-03-1896 in Sneek,FR,NLD met Meine de Boer, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henderika en Meine: Aanwezig bij het huwelijk van Meine en Henderika was zijn grootvader Meine-Jan de Boer wonende te
Wolvega, daar zijn ouders waren overleden, en hij was het die toestemming gaf tot dit huwlijk.
Meine is geboren op woensdag 03-02-1869 in Tjerkgaast,FR,NLD, zoon van Jan Meines de Boer en Jeltje Annes Tromp. Meine is overleden op maandag 04-03-1957 in Sneek,FR,NLD, 88 jaar oud.
Beroep:
scheepstimmermansknecht
Kinderen van Henderika en Meine:
1 Jeltje de Boer, geboren op dinsdag 08-01-1895 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-u.
2 Anna de Boer, geboren op vrijdag 12-06-1896 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-v.
3 Atje de Boer, geboren op dinsdag 11-01-1898 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-w.
4 Tjitske de Boer, geboren op woensdag 22-02-1905 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-x.
5 Jan de Boer, geboren op zondag 01-09-1907 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-y.
XIII-m Kornelis Boot is geboren op dinsdag 29-08-1876 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jasper Boot (zie XII-c) en Attje Westerbaan. Kornelis is overleden op vrijdag 08-02-1963 in Sneek,FR,NLD, 86 jaar oud.
Beroep:
scheepstimmerman
Kornelis trouwde, 21 jaar oud, op zondag 24-10-1897 in Sneek,FR,NLD met Baatje Brantsma, 23 jaar oud. Baatje is geboren op zondag 02-08-1874 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jelte Brantsma en Trijntje Baukes van Driesten. Baatje is overleden op zondag 18-10-1970 in Sneek,FR,NLD, 96 jaar oud.
Kinderen van Kornelis en Baatje:
1 Jasper Boot, geboren op zaterdag 03-11-1894 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-z.
2 Jelte Boot, geboren op maandag 16-05-1898 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-aa.
3 Cornelis Boot, geboren op vrijdag 18-11-1904 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ab.
4 Trijntje Boot, geboren op maandag 25-10-1915 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ac.
XIII-n Auke Boot is geboren op dinsdag 23-05-1865 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg. Auke is overleden op dinsdag 04-06-1929 in Sneek,FR,NLD, 64 jaar oud.
Notitie bij Auke: Sneek, 11 sept. 1903. De beroepsvisscher A. Boot alhier had hedenmorgeneen aardig buitenkansje,
dat om zijne bijzonderheid vermelding verdient.Zijn dobbers ophalende in de Witte Brekken, ving
hij aan een daarvan eensnoek van 7 kilogram zwaarte. Een wonder is het dat het dunnedobbergaren
(gewoon katoengaren) niet door de vele scherpe tanden vanhet dier is stukgebeten of
stukgeschuurd. De oudste visschers alhierherrinneren zich niet een dergelijk geval. Wel vingen
zij aan den dobberveel kleinere snoeken, doch nooit van dit kolossale gewicht.
Beroep:
beroepsvisscher
Auke trouwde, 24 jaar oud, op zondag 17-11-1889 in Sneek,FR,NLD met Harmke Pasma, 22 jaar oud. Harmke is geboren op donderdag 08-08-1867 in Sneek,FR,NLD, dochter van Thys Pasma en Wijtske Fortuin. Harmke is overleden op vrijdag 08-03-1957 in Sneek,FR,NLD, 89 jaar oud.
Kinderen van Auke en Harmke:
1 Aaltje Boot, geboren op dinsdag 24-06-1890 in Sneek,FR,NLD. Aaltje is overleden op woensdag 10-12-1902 in Sneek,FR,NLD, 12 jaar oud.
2 Wietske Boot, geboren op woensdag 29-06-1892 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ad.
3 Durk Boot, geboren op dinsdag 24-07-1894 in Sneek,FR,NLD. Durk is overleden op zaterdag 29-07-1916 in Sneek,FR,NLD, 22 jaar oud.
4 Ruurd Boot, geboren op donderdag 14-01-1897 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ae.
5 Geertruida Boot, geboren op maandag 19-09-1898 in Sneek,FR,NLD. Geertruida is overleden op woensdag 05-10-1898 in Sneek,FR,NLD, 16 dagen oud.
6 Jeltje Boot, geboren op zondag 12-11-1899 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-af.
7 Jasper Boot, geboren op zaterdag 14-06-1902 in Sneek,FR,NLD. Jasper is overleden.
Beroep:
pakhuisknecht
8 Aaltje Boot, geboren op woensdag 16-11-1904 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ag.
9 Thijs Boot, geboren op zaterdag 10-08-1907 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ah.
10 Elizabeth Boot, geboren op zaterdag 11-12-1909 in Sneek,FR,NLD. Elizabeth is overleden op donderdag 12-01-1911 in Sneek,FR,NLD, 1 jaar oud.
11 Auke Boot, geboren op dinsdag 25-11-1913 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ai.
XIII-o Aaltje Boot is geboren op zaterdag 01-01-1870 in Sneek,FR,NLD, dochter van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg. Aaltje is overleden.
Notitie bij Aaltje: Op 16 Nov.1910 is Aaltje Boot, met kinderen terug gekomen uitPelkem-Kreisham (D), toen was ze
weduwe. Op 19 Maart 1923 vertrokkennaar A-dam.
Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op zondag 30-10-1887 in Sneek,FR,NLD met Berend Bakker, 21 jaar oud. Berend is geboren op maandag 14-05-1866 in Sneek,FR,NLD, zoon van Harmen Bakker en Sytses Antje Terpstra. Berend is overleden.
Notitie bij Berend: Op 19 Sept. 1907 is de fam. vertrokken naar Alten-Bogge (Duitsland) waarBerend mijnwerker werd.
Beroep:
werkman, pakhuisknecht, koopmansknecht
Kinderen van Aaltje en Berend:
1 Anna Bakker, geboren op zondag 19-02-1888 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-aj.
2 Aaltje Bakker, geboren op zondag 29-06-1890 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ak.
3 Harmen Bakker, geboren op zaterdag 14-05-1892 in Sneek,FR,NLD. Harmen is overleden op maandag 19-06-1893 in Sneek,FR,NLD, 1 jaar oud.
4 Geertruida Bakker, geboren op zondag 29-07-1894 in Sneek,FR,NLD. Geertruida is overleden.
5 Harmke Bakker, geboren op maandag 29-03-1897 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-al.
6 Harmen Bakker, geboren op woensdag 06-12-1899 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-am.
7 Durkje Bakker, geboren op woensdag 26-03-1902 in Sneek,FR,NLD. Durkje is overleden.
8 Dedje Bakker, geboren op maandag 23-11-1903 in Sneek,FR,NLD. Dedje is overleden.
9 Auke Bakker, geboren op maandag 10-04-1905 in Sneek,FR,NLD. Auke is overleden op dinsdag 05-12-1905 in Sneek,FR,NLD, 7 maanden oud.
10 Auke Bakker, geboren op dinsdag 05-03-1907 in Sneek,FR,NLD. Auke is overleden.
11 Bernhardt Bakker, geboren op vrijdag 24-12-1909. Bernhardt is overleden.
Notitie bij Bernhardt: vertrokken op 22 Sept. naar Hoenderlo.
XIII-p Jasper Boot is geboren op maandag 10-07-1876 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg. Jasper is overleden op zondag 14-11-1954 in Sneek,FR,NLD, 78 jaar oud.
Notitie bij Jasper: Veroordeeld voor het " visschen in verboden tijd "in het jaar 1888 zo ook in 1889. "Kantongerecht
Sneek 1838-1929 rolno: 156 en 262"
Beroep:
visscher
Jasper trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 06-04-1901 in Sneek,FR,NLD met Geertje de Wolf, 25 jaar oud. Geertje is geboren op donderdag 24-02-1876 in Sneek,FR,NLD, dochter van Philippus de Wolf en Oentje Terpstra. Geertje is overleden op maandag 02-11-1964 in Sneek,FR,NLD, 88 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Jasper en Geertje:
1 Durk Boot, geboren op donderdag 24-10-1901 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-an.
2 Oentje Boot, geboren op vrijdag 21-11-1902 in Sneek,FR,NLD. Oentje is overleden op zaterdag 11-07-1903 in Sneek,FR,NLD, 7 maanden oud.
3 Philippus Boot, geboren op dinsdag 17-11-1903 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ao.
4 Oentje Boot, geboren op zaterdag 24-12-1904 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ap.
5 Auke Boot, geboren op maandag 17-12-1906 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-aq.
6 Aaltje Boot, geboren op woensdag 01-04-1908 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ar.
7 Wytse Boot, geboren op zaterdag 05-03-1910 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-as.
8 Aagje Boot, geboren op donderdag 07-03-1912 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-at.
9 Elizabeth Boot, geboren op woensdag 07-02-1917 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-au.
XIII-q Johanna Boot is geboren op dinsdag 30-03-1880 in Sneek,FR,NLD, dochter van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg. Johanna is overleden op woensdag 09-02-1949 in Sneek,FR,NLD, 68 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op maandag 04-06-1900 in Sneek,FR,NLD met Jitze Jongsma, 24 jaar oud. Jitze is geboren op dinsdag 08-02-1876 in Oosterzee,FR,NLD, zoon van Jacob Jans Jongsma en Wibbigje Rinkes van der Kooy. Jitze is overleden op maandag 11-07-1955 in Sneek,FR,NLD, 79 jaar oud.
Beroep:
bankwerker, visser
Kinderen van Johanna en Jitze:
1 Wibbigje Jongsma, geboren op maandag 22-10-1900 in Sneek,FR,NLD. Wibbigje is overleden.
2 Durk Jongsma, geboren op maandag 11-08-1902 in Sneek,FR,NLD. Durk is overleden op donderdag 03-02-1949 in Sneek,FR,NLD, 46 jaar oud.
3 Jacob Jongsma, geboren op maandag 11-07-1904 in Sneek,FR,NLD. Jacob is overleden op maandag 09-04-1945, 40 jaar oud.
4 Aaltje Jongsma, geboren op dinsdag 17-07-1906 in Sneek,FR,NLD. Aaltje is overleden op dinsdag 12-01-1937, 30 jaar oud.
5 Jan Jongsma, geboren op vrijdag 11-12-1908 in Sneek,FR,NLD. Jan is overleden.
6 Auke Jongsma, geboren op dinsdag 25-10-1910 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-av.
7 Rinke Jongsma, geboren op dinsdag 29-04-1913 in Sneek,FR,NLD. Rinke is overleden.
8 Jelle Jongsma, geboren op woensdag 02-12-1914 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-aw.
9 Elizabeth Jongsma, geboren op vrijdag 15-03-1918 in Sneek,FR,NLD.
10 Martje Jongsma, geboren op maandag 10-01-1921 in Sneek,FR,NLD.
11 Geertruida Jongsma, geboren op zaterdag 15-03-1924 in Sneek,FR,NLD.
XIII-r Leendert Boot is geboren op vrijdag 15-09-1882 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg. Leendert is overleden op dinsdag 20-06-1950 in Sneek,FR,NLD, 67 jaar oud.
Notitie bij Leendert: Leendert Boot was van 14 Aug. 1882 tot ?, en van 6 April 1897 tot 7 Juni1897 werkzaam bij de firma
Lankhorst, touwslagerij op de Lijnbaansbuurtno: 225 te Sneek.
Beroep:
touwslager, visscher
Leendert trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14-05-1904 in Sneek,FR,NLD met Maike Bakker, 26 jaar oud. Maike is geboren op woensdag 19-12-1877 in Sneek,FR,NLD, dochter van Thomas Bakker en Fjaltje de Bruin. Maike is overleden op zondag 01-05-1955 in Sneek,FR,NLD, 77 jaar oud.
Kinderen van Leendert en Maike:
1 Aaltje Boot, geboren op vrijdag 05-08-1904 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ax.
2 Fjaltje Boot, geboren op donderdag 25-01-1906 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ay.
3 Durk Boot, geboren op donderdag 11-04-1907 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-az.
4 Jetske Boot, geboren op vrijdag 16-07-1909 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-ba.
5 Maike Boot, geboren op woensdag 06-06-1917 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-bb.
XIII-s Cornelis Boot is geboren op maandag 01-06-1885 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg. Cornelis is overleden op zondag 05-02-1956 in Sneek,FR,NLD, 70 jaar oud.
Beroep:
visser
Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 10-02-1906 in Sneek,FR,NLD met Attje Venema, 21 jaar oud. Attje is geboren op vrijdag 02-05-1884 in Sneek,FR,NLD, dochter van Wijtse Venema en Yda Bakkerus. Attje is overleden op woensdag 29-01-1958 in Sneek,FR,NLD, 73 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Attje:
1 Durk Boot, geboren op zondag 26-08-1906 in Sneek,FR,NLD.
Notitie bij de geboorte van Durk: Is erkent door Cornelis.
Durk is overleden op woensdag 28-12-1966 in Sneek,FR,NLD, 60 jaar oud.
Beroep:
visser
2 Wijtze Boot, geboren op maandag 23-09-1907 in Sneek,FR,NLD. Wijtze is overleden op donderdag 07-11-1907 in Sneek,FR,NLD, 1 maand oud.
3 Wijtze Boot, geboren op woensdag 30-06-1909 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-bc.
4 Yda Aaltje Boot, geboren op woensdag 21-02-1912 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-bd.
5 Aaltje Boot, geboren op donderdag 15-10-1914 in Sneek,FR,NLD. Aaltje is overleden op dinsdag 08-06-1915 in Sneek,FR,NLD, 7 maanden oud.
6 Aaltje Boot, geboren op maandag 29-05-1916 in Sneek,FR,NLD. Aaltje is overleden op zondag 30-05-1920 in Sneek,FR,NLD, 4 jaar oud.
7 Aaltje Boot, geboren op zaterdag 05-06-1920 in Sneek,FR,NLD. Volgt XIV-be.
XIII-t Paulus Schuil is geboren op dinsdag 20-02-1877 in Sneek,FR,NLD, zoon van Harmen Schuil en Elizabeth Boot (zie XII-e). Paulus is overleden.
Beroep:
smidknecht, concirge
Paulus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 31-05-1902 in Bolsward,FR,NLD met Alida Johanna Grenerus, 26 jaar oud. Alida is geboren op woensdag 20-10-1875 in Bolsward,FR,NLD, dochter van Aaltje Grenerus. Alida is overleden op woensdag 12-04-1905 in Bolsward,FR,NLD, 29 jaar oud.
Notitie bij Alida: Alida-Johanna is de meerderjarige natuurlijke niet erkende dochter vanAaltje Grenerus.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 15-04-1916 in Sneek,FR,NLD met Jantje Mulder, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Paulus en Jantje: Bij hun huwlijk was geen fam. aanwezig.
Jantje is geboren op zaterdag 08-05-1875 in Drogeham,FR,NLD, dochter van Jacob Jelles Mulder en Trijntje Goitzen de Boer. Jantje is overleden. Jantje trouwde voorheen op maandag 13-11-1899 in Sneek,FR,NLD met Jorrit Kuipers.
Kind van Paulus en Alida:
1 Elizabeth Schuil, geboren op donderdag 20-11-1902 in Bolsward,FR,NLD. Elizabeth is overleden op zondag 01-01-1911 in Bolsward,FR,NLD, 8 jaar oud.
XIII-u Willem Schuil is geboren op zaterdag 05-11-1881 in Sneek,FR,NLD, zoon van Harmen Schuil en Elizabeth Boot (zie XII-e). Willem is overleden. Willem trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27-07-1907 in Apeldoorn,GE,NLD met Johanna Dekker, 19 of 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1887, dochter van Hendrik Dekker en Hendrikje Egthuizen. Johanna is overleden.
XIII-v Leendert Schuil is geboren op donderdag 01-05-1884 in Sneek,FR,NLD, zoon van Harmen Schuil en Elizabeth Boot (zie XII-e). Leendert is overleden.
Beroep:
magazijnknecht
Leendert trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 09-07-1904 in Sneek,FR,NLD met Doetje Nauta, 19 jaar oud. Doetje is geboren op woensdag 21-01-1885 in Sneek,FR,NLD, dochter van Wiebren Nauta en Janneke Tapernon. Doetje is overleden op zaterdag 05-11-1921, 36 jaar oud.
Kinderen van Leendert en Doetje:
1 Wiebren Schuil, geboren op zondag 29-03-1903 in Sneek,FR,NLD. Wiebren is overleden.
Notitie bij Wiebren: gewettigd
2 Harmen Schuil, geboren op zaterdag 17-12-1904 in Sneek,FR,NLD. Harmen is overleden op donderdag 09-07-1925 in Eindhoven,NB,NLD, 20 jaar oud.
3 Janneke Schuil, geboren op woensdag 10-01-1906 in Sneek,FR,NLD. Janneke is overleden.
4 Trijntje Schuil, geboren op zaterdag 24-08-1907 in Sneek,FR,NLD. Trijntje is overleden op maandag 10-06-1940 in Appelscha,FR,NLD, 32 jaar oud.
5 Geertruida Schuil, geboren op vrijdag 25-12-1908 in Leeuwarden,FR,NLD. Volgt XIV-bf.
6 Albertus Schuil, geboren op donderdag 20-07-1911 in Sneek,FR,NLD. Albertus is overleden.
7 Lena Schuil, geboren op zondag 16-12-1917 in Sneek,FR,NLD.
8 Elizabeth Schuil, geboren op donderdag 15-05-1919 in Sneek,FR,NLD.
XIII-w Johanna Schuil is geboren op woensdag 28-08-1889 in Sneek,FR,NLD, dochter van Harmen Schuil en Elizabeth Boot (zie XII-e). Johanna is overleden.
Beroep:
dienstbode
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op maandag 23-09-1912 in Sneek,FR,NLD met Nanning Barends, 26 of 27 jaar oud. Nanning is geboren in 1885 in Enkhuizen,NH,NLD, zoon van Hendrik Cornelis Barends en Hendrika de Boer. Nanning is overleden.
Beroep:
schoenmaker
XIII-x Leendert Johannes Boot is geboren op dinsdag 04-10-1859 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Pieter Boot (zie XII-i) en Geertruida van der Kemp. Leendert is overleden. Leendert trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 04-07-1883 met Petronella Sophia Spruit, 24 of 25 jaar oud. Petronella is geboren in 1858, dochter van Daniel Spruit en Josefina van Loon. Petronella is overleden.
Kinderen van Leendert en Petronella:
1 Pieter Daniel Boot, geboren op vrijdag 02-11-1883. Volgt XIV-bg.
2 Daniel Pieter Boot, geboren op zondag 15-02-1885 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XIV-bh.
XIII-y Geertruy Boot is geboren op zaterdag 27-04-1861 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Pieter Boot (zie XII-i) en Geertruida van der Kemp. Geertruy is overleden. Geertruy trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22-12-1880 in Gouda,ZH,NLD met Martinus Wiltenburg, ongeveer 19 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1861, zoon van Daniel Wiltenburg en Elizabeth van Houten. Martinus is overleden.
Beroep:
metselaar
XIII-z Johannes Petrus Boot is geboren op donderdag 18-12-1862, zoon van Leendert Boot (zie XII-j) en Christina Dullemeijer.
Notitie bij de geboorte van Johannes: (RK)
Johannes is overleden op maandag 08-01-1945 in Den Haag, 82 jaar oud.
Notitie bij Johannes: [[<gdpdossier> ROOT=C:\
johannes petrus boot.bmp@<dositemtekst>johannes petrus boot</dositemtekst> </gdpdossier>]]
Beroep:
timmerman
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 25-06-1884 in Gouda,ZH,NLD met Petronella Dongelmans, 22 jaar oud. Petronella is geboren op donderdag 15-08-1861 in Haasdrecht, dochter van Johannes Dongelmans en Johanna Forrer. Petronella is overleden op vrijdag 07-12-1934 in Den Haag, 73 jaar oud.
Notitie bij Petronella: [[<gdpdossier> ROOT=C:\
petronella dongelmans.bmp@<dositemtekst>petronella dongelmans</dositemtekst> </gdpdossier>]]
Kinderen van Johannes en Petronella:
1 Johanna Boot, geboren op dinsdag 29-07-1884 in Gouda,ZH,NLD. Johanna is overleden.
2 Johannes Boot, geboren op woensdag 08-06-1887 in Den Haag. Volgt XIV-bi.
3 Leendert Boot, geboren op vrijdag 10-02-1893 in Den Haag. Leendert is overleden.
4 Elisabeth Boot, geboren op zondag 07-03-1897. Volgt XIV-bj.
5 Catharina Boot, geboren op woensdag 30-10-1901 in Den Haag. Catharina is overleden.
XIII-aa Leonardus Boot is geboren op woensdag 03-04-1872 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Leendert Boot (zie XII-j) en Christina Dullemeijer.
Notitie bij de geboorte van Leonardus: (RK)
Leonardus is overleden. Leonardus:
(1) trouwde met Maria Frederika Helena Barterom.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 22-02-1905 in Gouda,ZH,NLD met Maria Zuijderveld. Maria is een dochter van Nicolaas Zuijderveld en Maria Alida Frijnsburg.
XIII-ab Elisabeth Boot is geboren op donderdag 20-08-1874 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Leendert Boot (zie XII-j) en Christina Dullemeijer.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: (RK)
Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1893 in Gouda,ZH,NLD met Machiel van Gogh, ongeveer 22 jaar oud. Machiel is geboren op donderdag 21-12-1871 in Gouda,ZH,NLD.
Notitie bij de geboorte van Machiel: (RK)
Machiel is overleden.
Kind van Elisabeth en Machiel:
1 Christina Johanna van Gogh, geboren op woensdag 01-11-1893 in Gouda,ZH,NLD. Christina is overleden op maandag 07-01-1980 in Gouda,ZH,NLD, 86 jaar oud.
XIII-ac Johannes Boot is geboren op vrijdag 04-12-1874 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Johannes Bartholomeus Boot (zie XII-l) en Dina Donk. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 23-05-1906 in Gouda,ZH,NLD met Apolonia Hendrika van der Starren, 42 jaar oud. Apolonia is geboren op zaterdag 26-03-1864 in Waddinxveen,ZH,NLD, dochter van Cornelis van der Starren en Elizabeth Otte. Apolonia is overleden op donderdag 03-12-1925 in Gouda,ZH,NLD, 61 jaar oud.
XIII-ad Leendert Boot is geboren op zondag 18-10-1891 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Johannes Bartholomeus Boot (zie XII-l) en Dina Donk. Leendert is overleden. Leendert trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 05-10-1910 in Gouda,ZH,NLD met Elizabeth Verblaauw, 18 jaar oud. Elizabeth is geboren op maandag 19-09-1892 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Hendrik Johannes Verblaauw en Hendrika Diebrink. Elizabeth is overleden.
Kinderen van Leendert en Elizabeth:
1 Everdina Boot. Volgt XIV-bk.
2 Hendrika Boot. Volgt XIV-bl.
3 Maria Boot. Volgt XIV-bm.
4 Johannes Bartolomeus Boot, geboren op maandag 30-01-1911 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XIV-bn.
XIV-a Antje Post is geboren op zaterdag 04-09-1897, dochter van Sijbe Post (zie XIII-d) en Hiske van der Zee. Antje is overleden op woensdag 21-03-1962 in Sneek,FR,NLD, 64 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12-05-1921 in Ijlst,FR,NLD met Albert Alofs Canrinus, 27 jaar oud. Albert is geboren op woensdag 10-01-1894 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Canrinus en Berber de Vries. Albert is overleden.
XIV-b Eelke Sipkes is geboren op zondag 09-03-1890 in Sneek,FR,NLD, zoon van Henderikus Sipkes (zie XIII-f) en Joosje Langiers. Eelke is overleden.
Beroep:
stucadoor
Eelke trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22-03-1917 in Beetsterzwaag,FR,NLD met Antje van der Wijk, 22 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 07-03-1895. Antje is overleden.
XIV-c Hendrikus Sipkes is geboren op woensdag 20-02-1901 in Drachten,FR,NLD, zoon van Henderikus Sipkes (zie XIII-f) en Joosje Langiers. Hendrikus is overleden.
Beroep:
stucadoor
Hendrikus trouwde met Anna Koopmans. Anna is geboren op zaterdag 29-08-1903. Anna is overleden.
XIV-d Reinder Kalksma is geboren op vrijdag 18-07-1890 in Sneek,FR,NLD, zoon van Reinder Kalksma en Trijntje Sipkes (zie XIII-h). Reinder is overleden. Reinder trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 30-05-1914 met Trijntje Vels, 18 of 19 jaar oud. Trijntje is geboren in 1895 in Apeldoorn,GE,NLD, dochter van Jan Vels en Leida Spekking. Trijntje is overleden.
XIV-e Jentje Kalksma is geboren op dinsdag 14-03-1899 in Sneek,FR,NLD, zoon van Reinder Kalksma en Trijntje Sipkes (zie XIII-h). Jentje is overleden.
Jentje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 23-05-1922 met Jacoba Ilbrink, 24 jaar oud. Jacoba is geboren op maandag 17-01-1898 in Apeldoorn,GE,NLD, dochter van Gerrit Jan Ilbrink en Hendrika Brink. Jacoba is overleden.
XIV-f Johanna Kalksma is geboren op woensdag 27-02-1901 in Sneek,FR,NLD, dochter van Reinder Kalksma en Trijntje Sipkes (zie XIII-h). Johanna is overleden.
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 07-09-1922 met Hendrik Alberts, 26 of 27 jaar oud. Hendrik is geboren in 1895 in Olst,OV,NLD, zoon van Derk Alberts en Gerritje van Bremen. Hendrik is overleden.
XIV-g Dirkje Ringma is geboren op woensdag 26-09-1883 in Sneek,FR,NLD, dochter van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (zie XIII-j).
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Bij de geboorte van Dirkje was Keimpe: "thans als militair onder de wapenen" te Harlingen.
Dirkje is overleden.
Beroep:
dienstbode
Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 27-08-1910 in Sneek,FR,NLD met Pieter Vellinga, 24 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 18-05-1886 in Bolsward,FR,NLD, zoon van Minnes Vellinga en Cornelia Ferwerda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Op de geboorteakte staat de moeder vermeld met de naam Willemke Ferwerda.
Pieter is overleden.
Beroep:
huisschilder
XIV-h Attje Ringma is geboren op vrijdag 22-08-1884 in Sneek,FR,NLD, dochter van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (zie XIII-j). Attje is overleden. Attje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 01-06-1912 in Sneek,FR,NLD met Gerrit van der Spoel, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 03-12-1885 in Bolsward,FR,NLD, zoon van Gabriel van der Spoel en Dieuwke Bijlsma. Gerrit is overleden.
Beroep:
steenhouwer
Kind van Attje en Gerrit:
1 Pier Ringma, geboren op zondag 18-02-1906 in Sneek,FR,NLD. Pier is overleden op maandag 18-03-1907 in Sneek,FR,NLD, 1 jaar oud.
XIV-i Trijntje Ringma is geboren op woensdag 01-06-1887 in Sneek,FR,NLD, dochter van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (zie XIII-j). Trijntje is overleden op zaterdag 12-12-1959 in Sneek,FR,NLD, 72 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 22-02-1908 in Sneek,FR,NLD met Wiebe Veenema, 10 jaar oud. Wiebe is geboren op vrijdag 24-12-1897 in Bovenknijpe,FR,NLD, zoon van Hendrik Veenema en Trijntje Boersma. Wiebe is overleden op zondag 29-10-1950 in Sneek,FR,NLD, 52 jaar oud.
Beroep:
schipper
Kinderen van Trijntje en Wiebe:
1 Hendrik Veenema, geboren op vrijdag 18-12-1908 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-a.
2 Keimpe Veenema, geboren op zondag 11-05-1913 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-b.
XIV-j IJsbrand Ringma is geboren op donderdag 20-02-1890 in Sneek,FR,NLD, zoon van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (zie XIII-j). IJsbrand is overleden.
Beroep:
draaier
IJsbrand:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 31-10-1914 met Wilhelmina Jongstra, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zondag 09-07-1893 in Heeg,FR,NLD, dochter van Dirk Jongstra en Pietje Steenbeek. Wilhelmina is overleden.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 05-08-1921 met Anna Elisabeth Haanraats. Anna is geboren in Nieuwstadt,LI,NLD, dochter van Theodoor Haanraats en Maria Catharina Floraks.
Kinderen van IJsbrand en Wilhelmina:
1 Pietje Ringma, geboren op donderdag 08-04-1915 in Drachten,FR,NLD.
2 Aaltje Ringma, geboren op dinsdag 18-07-1916 in Drachten,FR,NLD.
3 Janna Ringma, geboren op vrijdag 02-11-1917 in Sneek,FR,NLD.
XIV-k Marten Ringma is geboren op dinsdag 07-04-1896 in Sneek,FR,NLD, zoon van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (zie XIII-j). Marten is overleden.
Beroep:
touwslager
Marten trouwde, 27 jaar oud, op zondag 13-05-1923 in Sneek,FR,NLD met Henderica Tecla Monkel, 27 jaar oud. Henderica is geboren op dinsdag 22-10-1895, dochter van Martinus Monkel en Berbera Huber. Henderica is overleden.
Beroep:
strijkster
Kinderen van Marten en Henderica:
1 Keimpe Ringma, geboren op zaterdag 11-07-1925 in Sneek,FR,NLD. Keimpe is overleden op woensdag 13-06-1990 in Sneek,FR,NLD, 64 jaar oud.
Notitie bij Keimpe: Keime is gehuwd met Aukje-Geertruida Wester, de fam. heeft tweekinderen.
2 Berbera Ringma, geboren op zondag 12-04-1931 in Sneek,FR,NLD.
XIV-l Leendert Ringma is geboren op donderdag 14-10-1897 in Sneek,FR,NLD, zoon van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (zie XIII-j). Leendert is overleden.
Beroep:
veemelker
Leendert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 18-07-1925 in Sneek,FR,NLD met Willemke molenaar, 26 jaar oud. Willemke is geboren op donderdag 27-10-1898 in Sneek,FR,NLD, dochter van Pier molenaar en Mettje Huisman. Willemke is overleden op woensdag 16-09-1992 in Sneek,FR,NLD, 93 jaar oud.
Beroep:
naaister
Kinderen van Leendert en Willemke:
1 Pier Ringma, geboren op zondag 13-03-1927 in Sneek,FR,NLD.
2 Aaltje Ringma, geboren op zondag 16-09-1928 in Sneek,FR,NLD.
XIV-m Harmen Ringma is geboren op zaterdag 29-09-1900 in Sneek,FR,NLD, zoon van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (zie XIII-j). Harmen is overleden op donderdag 31-05-1990, 89 jaar oud.
Beroep:
gasfitter
Harmen trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12-04-1924 in Sneek,FR,NLD met Grietje Tuinstra, 27 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 02-10-1896 in Sneek,FR,NLD, dochter van Steven Tuinstra en Hendrikje Jaasma. Grietje is overleden.
Kinderen van Harmen en Grietje:
1 Keimpe Ringma, geboren op zaterdag 07-03-1925 in Sneek,FR,NLD.
2 Hendrikje Ringma, geboren op zaterdag 16-05-1931 in Sneek,FR,NLD.
XIV-n Rinske Ringma is geboren op woensdag 23-04-1902 in Sneek,FR,NLD, dochter van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (zie XIII-j). Rinske is overleden.
Rinske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 06-08-1927 in Sneek,FR,NLD met Fokke Huisman de Jong, 24 jaar oud. Fokke is geboren op vrijdag 03-04-1903 in Sneek,FR,NLD, zoon van Sijtse Huisman de Jong en Geertje Bijsterbosch. Fokke is overleden.
Kind van Rinske en Fokke:
1 Sietse Fokke de Jong, geboren op zondag 29-07-1928 in Sneek,FR,NLD.
XIV-o Martje van der Horst is geboren op vrijdag 14-06-1889 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Martje is overleden op maandag 20-08-1979 in Sneek,FR,NLD, 90 jaar oud. Martje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12-11-1910 in Sneek,FR,NLD met Geert Verf, 25 jaar oud. Geert is geboren op zaterdag 31-01-1885 in Oudehaske,FR,NLD, zoon van Fedde Verf en Aaltje Bles. Geert is overleden op vrijdag 04-05-1928 in Groningen,GR,NLD, 43 jaar oud.
Beroep:
trambeambte
Kinderen van Martje en Geert:
1 Jan Verf, geboren op dinsdag 30-07-1912 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-c.
2 Fedde Verf, geboren op maandag 12-10-1914 in Sneek,FR,NLD.
3 Rinskje Verf, geboren op vrijdag 10-08-1917 in Sneek,FR,NLD.
4 Aaltje Verf, geboren op vrijdag 04-07-1919 in Sneek,FR,NLD.
5 Atje Verf, geboren op donderdag 13-01-1921 in Sneek,FR,NLD.
6 Jacob Verf, geboren op maandag 29-01-1923 in Sneek,FR,NLD.
7 Arnoldina Verf, geboren op woensdag 11-06-1924 in Sneek,FR,NLD.
8 Margje Verf, geboren op dinsdag 11-05-1926 in Sneek,FR,NLD.
9 Geertje Hendriks Verf, geboren op donderdag 31-05-1928 in Sneek,FR,NLD.
Notitie bij Geertje: Hendriksd. ?
XIV-p Pieter van der Horst is geboren op maandag 03-03-1890 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Pieter is overleden op vrijdag 17-05-1957 in Sneek,FR,NLD, 67 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Werkzaam bij houthandel van der Werf.
Beroep:
klompenverwer, schipper
Pieter trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 16-08-1919 in Sneek,FR,NLD met Katrina Hanzen, 27 jaar oud. Katrina is geboren op maandag 04-07-1892 in Snikzwaag,FR,NLD, dochter van Wybe Andries Hanzen en Djoeke Bouwer. Katrina is overleden.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Pieter en Katrina:
1 Theodora van der Horst, geboren op zondag 10-01-1926 in Sneek,FR,NLD.
2 Jan Pieter van der Horst, geboren op vrijdag 30-11-1928 in Sneek,FR,NLD.
XIV-q Leendert van der Horst is geboren op zaterdag 10-10-1891 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Leendert is overleden op dinsdag 24-07-1990 in Sneek,FR,NLD, 98 jaar oud.
Beroep:
visscher, handelaaar
Leendert trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 22-11-1924 in Sneek,FR,NLD met Rigtje Visser, 31 jaar oud. Rigtje is geboren op dinsdag 18-07-1893 in Sneek,FR,NLD, dochter van Hendrik Visser en Aaltje molenaar. Rigtje is overleden.
XIV-r Atje van der Horst is geboren op zondag 20-08-1893 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Atje is overleden. Atje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 06-08-1921 in Sneek,FR,NLD met Ulbe Groeneveld, 25 jaar oud. Ulbe is geboren op zaterdag 25-07-1896 in Sneek,FR,NLD, zoon van Herre Groeneveld en Klaaske de Wit. Ulbe is overleden.
Kind van Atje en Ulbe:
1 Rinske Groeneveld, geboren op vrijdag 29-06-1923 in Sneek,FR,NLD.
XIV-s Theunis van der Horst is geboren op zondag 11-08-1895 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Theunis is overleden.
Notitie bij Theunis: Adres: Van der Horstbuurt, IJlsterkade 37.
Adres:
Sneek (Fri)
Beroep:
houthandelaarsknecht
Theunis trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16-06-1923 in Sneek,FR,NLD met Catharina de Boer, 26 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 25-11-1896 in Sneek,FR,NLD, dochter van Sjoerd de Boer en Catharina Laagland. Catharina is overleden.
Kinderen van Theunis en Catharina:
1 Jan van der Horst, geboren op woensdag 19-08-1925 in Sneek,FR,NLD.
2 Sjoerd van der Horst, geboren op vrijdag 07-02-1930 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-d.
XIV-t Henderika van der Horst is geboren op maandag 27-05-1901 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Henderika is overleden.
Beroep:
visscher, koopman
Henderika trouwde, 23 jaar oud, op maandag 17-11-1924 in Sneek,FR,NLD met Eemke Kanon, 23 jaar oud. Eemke is geboren op donderdag 16-05-1901 in Sneek,FR,NLD, zoon van Hendrik Kanon en Rinske Venema. Eemke is overleden.
Beroep:
visscher, koopman
Kinderen van Henderika en Eemke:
1 Hendrik Kanon, geboren op donderdag 14-05-1925 in Sneek,FR,NLD.
2 Anna Kanon, geboren op maandag 12-01-1931 in Sneek,FR,NLD.
3 Rinskje Kanon, geboren op vrijdag 16-12-1932 in Sneek,FR,NLD.
XIV-u Jeltje de Boer is geboren op dinsdag 08-01-1895 in Sneek,FR,NLD, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l). Jeltje is overleden.
Notitie bij Jeltje: gewettigd
Jeltje trouwde, 21 jaar oud, op maandag 11-09-1916 in Sneek,FR,NLD met Louwrens Eygelaar. Louwrens is geboren in Leeuwarden,FR,NLD, zoon van Gerrit Eygelaar en Hebelina Jantina Mast.
Beroep:
fruithandelaar
XIV-v Anna de Boer is geboren op vrijdag 12-06-1896 in Sneek,FR,NLD, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l). Anna is overleden.
Anna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 08-06-1918 in Sneek,FR,NLD met Jelle Munniks, 25 jaar oud. Jelle is geboren op dinsdag 16-05-1893 in Wolsum,FR,NLD, zoon van Jochum Munniks en Mentje van der Veen. Jelle is overleden.
Beroep:
rijwielhersteller
XIV-w Atje de Boer is geboren op dinsdag 11-01-1898 in Sneek,FR,NLD, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l). Atje is overleden.
Atje trouwde, 25 jaar oud, op maandag 07-05-1923 in Sneek,FR,NLD met Romke Berger, 26 jaar oud. Romke is geboren op donderdag 24-12-1896 in Oudehaske,FR,NLD, zoon van Berend Gerrits Berger en Doike Kooiman. Romke is overleden op zondag 10-05-1970 in Sneek,FR,NLD, 73 jaar oud.
Beroep:
rijwielhandelaar
Kinderen van Atje en Romke:
1 Berend Berger, geboren op woensdag 28-01-1925 in Sneek,FR,NLD.
2 Meine Berger, geboren op zaterdag 12-11-1932 in Sneek,FR,NLD.
XIV-x Tjitske de Boer is geboren op woensdag 22-02-1905 in Sneek,FR,NLD, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l). Tjitske is overleden.
Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22-08-1931 in Sneek,FR,NLD met Marten Bokma, 29 jaar oud. Marten is geboren op woensdag 05-03-1902 in Sneek,FR,NLD, zoon van Freerk Bokma en Grietje Zijlstra. Marten is overleden.
Beroep:
kantoorbediende
Kind van Tjitske en Marten:
1 Henderika Bokma, geboren op zaterdag 28-04-1934 in Sneek,FR,NLD.
XIV-y Jan de Boer is geboren op zondag 01-09-1907 in Sneek,FR,NLD, zoon van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l). Jan is overleden.
Beroep:
belastingadviseur
Jan trouwde, 29 jaar oud, op maandag 12-04-1937 in Sneek,FR,NLD met Dirkje Bruinsma, 26 jaar oud. Dirkje is geboren op donderdag 06-04-1911 in Scharnegoutum,FR,NLD, dochter van Siek Bruinsma en Antje Bruinsma. Dirkje is overleden.
Kind van Jan en Dirkje:
1 Antje Maria de Boer, geboren op zaterdag 30-09-1939 in Sneek,FR,NLD.
XIV-z Jasper Boot is geboren op zaterdag 03-11-1894 in Sneek,FR,NLD, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-m) en Baatje Brantsma. Jasper is overleden op maandag 13-11-1967 in Sneek,FR,NLD, 73 jaar oud.
Notitie bij Jasper: gewettigd. Jasper Boot was werkzaam bij Johannes Volkers en Zoon Koperslagerij op het Grootzand
no; 23 te Sneek. Van 24 Juli 1908 tot ? . Werktijden van 1-5 1/2 en van 6-7 uur
Beroep:
koperslager
Jasper trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 31-03-1923 in Sneek,FR,NLD met Rinske Post, 25 jaar oud. Rinske is geboren op dinsdag 01-03-1898 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jan Post en Rints Poelman. Rinske is overleden op vrijdag 14-12-1984 in Sneek,FR,NLD, 86 jaar oud.
Kinderen van Jasper en Rinske:
1 Kornelis Boot, geboren op dinsdag 19-06-1923 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-e.
2 Jan Boot, geboren op zondag 21-01-1934 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-f.
XIV-aa Jelte Boot is geboren op maandag 16-05-1898 in Sneek,FR,NLD, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-m) en Baatje Brantsma. Jelte is overleden op woensdag 25-04-1979 in Sneek,FR,NLD, 80 jaar oud.
Notitie bij Jelte: Jelte Boot was van 8 Juli 1911 tot 2 Dec. 1911 werkzaam bij Johannes Schijfsma Goud en
Zilversmederij te Sneek.
Beroep:
dekknecht stoomboot, brugwachter, werkman bij de gemeente
Jelte trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 30-04-1921 in Sneek,FR,NLD met Hoitske Hospes, 19 jaar oud. Hoitske is geboren op woensdag 27-11-1901, dochter van Klaas Hospes en Trijntje Jans Klompmaker. Hoitske is overleden op zaterdag 27-05-1967 in Sneek,FR,NLD, 65 jaar oud.
Notitie bij Hoitske: Zie voor verdere gegevens "het Schoterlandse fam. Hospes" door G.Hospesen J.Hospes.
Kinderen van Jelte en Hoitske:
1 Kornelis Boot, geboren op donderdag 11-05-1922 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-g.
2 Trijntje Boot, geboren op dinsdag 06-11-1923 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-h.
3 Baatje Boot, geboren op vrijdag 11-10-1929 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-i.
XIV-ab Cornelis Boot is geboren op vrijdag 18-11-1904 in Sneek,FR,NLD, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-m) en Baatje Brantsma. Cornelis is overleden in 03-1954, 49 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is in 1924 als avonturier vertrokken naar Cannada, daar is hij veroordeelt tot 5 maanden
cel te Fargo " omreden zy de grens waren overkomen zonder pasport" (brief van R.E. Werkman,
advocaat en President van Wheeler land & Loan Company, aan zijn ouders verstuurt op 24 juli1924)
danworden zij weer naar Nederland terug gezonden, waarschijnlijk in nov. weer in Nederland
aangekomen. Op 5 oct. 1925 met financiele steun van zijnouders naar Amerika vertrokken en kwam
terecht in chicago waar hij ook getrouwd is. Een stukje uit een van de vele brieven die hij aan
zijn ouders schreef: Chicago 3/16/33 Eergister uwen brief ontvangen. Ik zou al veel eerder
geschreven hebben moeten maar ik kon geen tijd vinden Celia isbevallen de 20 febriari. Het is
weer een meisje we wouen graag een jongen hebben. Daarom ging het ook nogal vlug maar het gaat
hier in USA altijd vlug Ik zal nu mijn gereedschap maar opbergen We hebben er nu genoeg van. Het
zijn allemaal meisjes Celia was in het hospitaal. Ik heb Celiaer naar toe gebracht maar we
verlieten ons huis te laat. De baby was inde auto onderweg geboren. We waren 1 1/2km van het
hospitaal vandaan. Ikreed soo vlug als ik kon maar alles is nog goed afgelopen Celia en de baby
maken het erg goed. De baby weegde 8 pond.
Beroep:
machinebankwerker
Cornelis trouwde met Celia Bound. Celia is geboren omstreeks 1908. Celia is overleden op vrijdag 07-04-1995, ongeveer 87 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Celia:
1 Anna Boot.
2 Monica Boot.
3 Dolores Veronika Boot, geboren op maandag 20-02-1933.
Notitie bij de geboorte van Dolores: in de auto
XIV-ac Trijntje Boot is geboren op maandag 25-10-1915 in Sneek,FR,NLD, dochter van Kornelis Boot (zie XIII-m) en Baatje Brantsma.
Beroep:
dienstbode
Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 04-05-1940 met Edjer de Jong, 24 jaar oud. Edjer is geboren op donderdag 19-08-1915 in Balk,FR,NLD, zoon van Wiebe de Jong en Heerkjen Bootsma.
Kind van Trijntje en Edjer:
1 Baatje Hetty de Jong, geboren op maandag 04-01-1943 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-j.
XIV-ad Wietske Boot is geboren op woensdag 29-06-1892 in Sneek,FR,NLD, dochter van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Wietske is overleden op zaterdag 23-11-1968 in Leeuwarden,FR,NLD, 76 jaar oud. Wietske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10-02-1917 in Sneek,FR,NLD met Hendrik Dijkstra, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 22-06-1892, zoon van Lammert Klazen Dijkstra en Albertje den Ham. Hendrik is overleden op vrijdag 13-05-1966, 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: "overlegd is een afschrift van de tusschenkomst des Katonrechter teSneekwaaruit blijkt dat de
ouders des bruidegom niet voor dienKatonrechter zijn verschenen", zij wonen in Bolsward.
Beroep:
slagersknecht
Kinderen van Wietske en Hendrik:
1 Auke Dijkstra, geboren op woensdag 27-06-1917 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-k.
2 Lammert Klaas Dijkstra, geboren op woensdag 28-08-1918 in Leeuwarden,FR,NLD. Volgt XV-l.
3 Harmke Dijkstra, geboren op maandag 08-12-1919 in Sneek,FR,NLD.
4 Roelf Klaas Dijkstra, geboren op maandag 11-04-1921 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-m.
5 Dirk Albert Dijkstra, geboren op zondag 30-11-1924 in Leeuwarden,FR,NLD.
XIV-ae Ruurd Boot is geboren op donderdag 14-01-1897 in Sneek,FR,NLD, zoon van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Ruurd is overleden op dinsdag 25-02-1986 in Sneek,FR,NLD, 89 jaar oud.
Beroep:
loopknecht
Ruurd trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17-11-1921 in Sneek,FR,NLD met Korneliske Johannes Cnossen, 25 jaar oud. Korneliske is geboren op zaterdag 18-07-1896 in Sneek,FR,NLD, dochter van Johannes Piers Cnossen en Gelkje Lanting. Korneliske is overleden op zondag 21-11-1982 in Sneek,FR,NLD, 86 jaar oud.
Notitie bij Korneliske: Knossen is een terp/buurtschap onder de klokslag van Bolsward. zie voor verdere gegevens" de
genalogie Cnossen/Knossen geschiedenis van een Friese fam" door de fam.vereniging C(K)nossen.
Kind van Ruurd en Korneliske:
1 Auke Dirk Boot, geboren op zondag 14-10-1923 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-n.
XIV-af Jeltje Boot is geboren op zondag 12-11-1899 in Sneek,FR,NLD, dochter van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Jeltje is overleden.
Beroep:
plakster
Jeltje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 10-12-1927 in Sneek,FR,NLD met Willem Modderman, 26 jaar oud. Willem is geboren op woensdag 06-03-1901 in Sneek,FR,NLD, zoon van Kornelis Modderman en Romkje Smit. Willem is overleden op maandag 16-04-1979 in Amstelveen,NH,NLD, 78 jaar oud.
Beroep:
pakhuisknecht
XIV-ag Aaltje Boot is geboren op woensdag 16-11-1904 in Sneek,FR,NLD, dochter van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Aaltje is overleden op zaterdag 22-04-1989 in Sneek,FR,NLD, 84 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Aaltje trouwde, 32 jaar oud, op maandag 03-05-1937 in Sneek,FR,NLD met Harm Cannegieter, 29 jaar oud. Harm is geboren op zaterdag 01-02-1908 in Scheemda,GR,NLD. Harm is overleden.
Beroep:
loswerkman
Kinderen van Aaltje en Harm:
1 Harmke Wietschke Cannegieter, geboren op zaterdag 26-02-1938 in Toornwerd,GR,NLD.
2 Janny Aaltje Cannegieter, geboren in 1948 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-o.
XIV-ah Thijs Boot is geboren op zaterdag 10-08-1907 in Sneek,FR,NLD, zoon van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Thijs is overleden op vrijdag 11-01-1974 in Sneek,FR,NLD, 66 jaar oud.
Beroep:
aardappelkoopman, melkvaarder
Thijs trouwde, 29 jaar oud, op maandag 07-06-1937 in Sneek,FR,NLD met Catharina Tigchelaar, 25 jaar oud. Catharina is geboren op zondag 18-06-1911 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jacob Tigchelaar en Wimke van der Veer. Catharina is overleden op zaterdag 03-09-1994 in Sneek,FR,NLD, 83 jaar oud.
Notitie bij Catharina: des Morgens om 5 uur werd tweeling broer Jan geboren een 1/2 uur eerderdan Catharina.
Kinderen van Thijs en Catharina:
1 Jan Boot, geboren in Sneek,FR,NLD.
2 Wimke Boot, geboren op dinsdag 18-04-1939 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-p.
3 Harmke Boot, geboren op dinsdag 18-06-1940 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-q.
4 Auke Ruurd Boot, geboren op donderdag 30-05-1946 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-r.
XIV-ai Auke Boot is geboren op dinsdag 25-11-1913 in Sneek,FR,NLD, zoon van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Auke is overleden vr 2004, ten hoogste 91 jaar oud.
Beroep:
cafhouder
Auke trouwde, 22 jaar oud, op maandag 08-06-1936 in Sneek,FR,NLD met Maria de Vries, 22 jaar oud. Maria is geboren op maandag 12-01-1914 in Paterson (USA),USA, dochter van Jan de Vries en Hiske Boomsma. Maria is overleden op donderdag 18-11-2004 in Sneek,FR,NLD, 90 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 23-11-2004.
Notitie bij overlijden van Maria: te Goutum
Kinderen van Auke en Maria:
1 Auke Boot, geboren op vrijdag 04-06-1937 in Sneek,FR,NLD.
2 Jan Lodewijk Boot, geboren in 1945 in Sneek,FR,NLD.
3 Rurd Boot, geboren in 08-1950 in Sneek,FR,NLD.
XIV-aj Anna Bakker is geboren op zondag 19-02-1888 in Sneek,FR,NLD, dochter van Berend Bakker en Aaltje Boot (zie XIII-o). Anna is overleden.
Kind van Anna uit onbekende relatie:
1 Berend Bakker, geboren op zaterdag 20-02-1904. Berend is overleden.
XIV-ak Aaltje Bakker is geboren op zondag 29-06-1890 in Sneek,FR,NLD, dochter van Berend Bakker en Aaltje Boot (zie XIII-o). Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 22-07-1911 in Sneek,FR,NLD met Jan Hottinga, 22 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 22-02-1889 in Sneek,FR,NLD, zoon van Idske Hottinga en Geertje de Haan. Jan is overleden.
Kind van Aaltje en Jan:
1 Ids Hottinga, geboren op zaterdag 08-01-1910 in Sneek,FR,NLD. Ids is overleden.
Notitie bij Ids: gewettigd
XIV-al Harmke Bakker is geboren op maandag 29-03-1897 in Sneek,FR,NLD, dochter van Berend Bakker en Aaltje Boot (zie XIII-o). Harmke is overleden op donderdag 10-12-1992 in Sneek,FR,NLD, 95 jaar oud. Harmke trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 27-11-1915 in Sneek,FR,NLD met Tjitze Spitse, 22 jaar oud. Tjitze is geboren op zaterdag 18-03-1893, zoon van Jacob Spitse en Pietje Efde. Tjitze is overleden.
Kinderen van Harmke en Tjitze:
1 Jacob Spitse, geboren op dinsdag 21-09-1920 in Sneek,FR,NLD. Jacob is overleden op woensdag 07-04-1993 in Sneek,FR,NLD, 72 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob is gehuwd met Pieternella Hoekstra de fam. heeft twee kinderen.
2 Berend Spitse, geboren op zaterdag 09-09-1922 in Sneek,FR,NLD. Berend is overleden op zaterdag 15-09-1990 in Sneek,FR,NLD, 68 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend is gehuwd met Jansje Koster de fam. heeft zes kinderen.
XIV-am Harmen Bakker is geboren op woensdag 06-12-1899 in Sneek,FR,NLD, zoon van Berend Bakker en Aaltje Boot (zie XIII-o). Harmen is overleden.
Harmen trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 24-07-1919 in Heerlen,LI,NLD met Josefine Kelleter. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 21-03-1932 in Amsterdam,NH,NLD.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Josefine: scheiding type: uitgesproken
Josefine is een dochter van Hubert Joseph Kelleter en Maria Christina Eck.
XIV-an Durk Boot is geboren op donderdag 24-10-1901 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jasper Boot (zie XIII-p) en Geertje de Wolf. Durk is overleden op dinsdag 02-07-1929 in Sneek,FR,NLD, 27 jaar oud.
Beroep:
loswerkman, werkman veevoederfabriek
Durk trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18-07-1925 in Sneek,FR,NLD met Trijntje Steensma, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 03-05-1904 in Ijlst,FR,NLD, dochter van Sjoerd Steensma en Neeltje de Vries. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde later in 1954 met Dirk Spreeuwers.
Beroep:
schoonmaakster
Kind van Durk en Trijntje:
1 Jasper Boot, geboren op zaterdag 04-09-1926 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-s.
XIV-ao Philippus Boot is geboren op dinsdag 17-11-1903 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jasper Boot (zie XIII-p) en Geertje de Wolf. Philippus is overleden op maandag 03-01-1983 in Sneek,FR,NLD, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Philippus: Overleden in het ziekenhuis.
Notitie bij Philippus: Ph.Boot "Lichting 1923 lotingno:42, Stamboekno: 6928. Matroos 3e klas der zeemilicien gelegerd den
Helder.
Beroep:
visscher (in de oorlog), fabrieksarbeider bij Tonnema {Kingfabriek te Sneek) (sjouwerman bij Wouda’s meelfabriek te Sneek)
Philippus trouwde, 26 jaar oud, op zondag 29-12-1929 in Lemmer,FR,NLD met Angenietje Visser, 21 jaar oud. Angenietje is geboren op maandag 03-08-1908 in Lemmer,FR,NLD, dochter van Klaas Visser en Klaaske Dijkstra. Angenietje is overleden.
Kinderen van Philippus en Angenietje:
1 Klaas Boot, geboren op donderdag 09-07-1931 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-t.
2 Geertje Boot, geboren op donderdag 18-05-1933 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-u.
3 Jasper Boot, geboren op woensdag 05-10-1938 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-v.
XIV-ap Oentje Boot is geboren op zaterdag 24-12-1904 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jasper Boot (zie XIII-p) en Geertje de Wolf. Oentje is overleden op zaterdag 30-12-1972 in Sneek,FR,NLD, 68 jaar oud.
Beroep:
tabakskerwer
Oentje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 10-11-1928 in Sneek,FR,NLD met Tjerk Postma. Tjerk is een zoon van Sybren Postma en Johanne molenaar. Tjerk is overleden op woensdag 13-06-1962 in Sneek,FR,NLD.
Kinderen van Oentje en Tjerk:
1 Geertje Johanna Postma, geboren op donderdag 31-10-1929 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-w.
2 Siebren Hendrik Postma, geboren op donderdag 31-10-1929 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-x.
XIV-aq Auke Boot is geboren op maandag 17-12-1906 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jasper Boot (zie XIII-p) en Geertje de Wolf. Auke is overleden op zondag 01-08-1982 in Sneek,FR,NLD, 75 jaar oud.
Beroep:
tabakskerwer
Auke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 09-11-1929 in Workum,FR,NLD met Albertje Sietske Bijlsma, 21 jaar oud. Albertje is geboren op zondag 20-09-1908 in Workum,FR,NLD. Albertje is overleden.
Kinderen van Auke en Albertje:
1 Jasper Boot, geboren op zaterdag 22-03-1930 in Sneek,FR,NLD.
2 Johanna Ali Boot, geboren op zaterdag 06-05-1933 in Sneek,FR,NLD.
3 Geertje Boot, geboren op maandag 29-07-1935 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-y.
XIV-ar Aaltje Boot is geboren op woensdag 01-04-1908 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jasper Boot (zie XIII-p) en Geertje de Wolf. Aaltje is overleden op dinsdag 10-07-1979 in Rotterdam,ZH,NLD, 71 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 10-07-1935 in Rotterdam,ZH,NLD met Hendrikus Jacobus van Rijnberk, 33 jaar oud. Hendrikus is geboren op zondag 04-05-1902 in Rotterdam,ZH,NLD, zoon van Matheus van Rijnberk en Anna Vriens. Hendrikus is overleden op zondag 14-10-1979 in Rotterdam,ZH,NLD, 77 jaar oud.
Beroep:
winkelier
Kind van Aaltje en Hendrikus:
1 Anna Maria Elizabeth van Rijnsberk, geboren op dinsdag 02-06-1942 in Rotterdam,ZH,NLD.
XIV-as Wytse Boot is geboren op zaterdag 05-03-1910 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jasper Boot (zie XIII-p) en Geertje de Wolf. Wytse is overleden op vrijdag 28-12-1984 in Sneek,FR,NLD, 74 jaar oud.
Beroep:
loswerkman
Wytse trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 19-01-1933 in Sneek,FR,NLD met Gerritje Keuning, 20 jaar oud. Gerritje is geboren op dinsdag 26-03-1912 in Joure,FR,NLD, dochter van Marten Keuning en Hibbeltje de Vries. Gerritje is overleden op donderdag 18-10-2001 in Sneek,FR,NLD, 89 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 23-10-2001.
Notitie bij overlijden van Gerritje: te Heerenveen
Kinderen van Wytse en Gerritje:
1 Jasper Boot, geboren op zondag 09-07-1933 in Sneek,FR,NLD.
2 Ybeltje Boot, geboren op donderdag 01-01-1942 in Sneek,FR,NLD.
XIV-at Aagje Boot is geboren op donderdag 07-03-1912 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jasper Boot (zie XIII-p) en Geertje de Wolf. Aagje is overleden.
Aagje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 16-09-1933 in Sneek,FR,NLD met Peter Ottema, 28 jaar oud. Peter is geboren op vrijdag 13-01-1905, zoon van Hendrik Ottema en Trijntje van der Werf. Peter is overleden op woensdag 31-10-1984 in Sneek,FR,NLD, 79 jaar oud.
Beroep:
spinner
Kinderen van Aagje en Peter:
1 Geertje Trijntje Ottema, geboren op dinsdag 16-07-1935 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-z.
2 Hendrika Ottema, geboren op maandag 11-05-1942 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-aa.
XIV-au Elizabeth Boot is geboren op woensdag 07-02-1917 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jasper Boot (zie XIII-p) en Geertje de Wolf.
Elizabeth trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 10-08-1946 in Sneek,FR,NLD met Lieuwe de Haan, 42 jaar oud. Lieuwe is geboren op vrijdag 14-08-1903 in Sneek,FR,NLD, zoon van Ekke de Haan en Afke Sangers. Lieuwe is overleden op zaterdag 21-12-1963 in Sneek,FR,NLD, 60 jaar oud. Lieuwe is weduwnaar van Grietje Westbroek (geb. 1906), met wie hij trouwde op zaterdag 04-12-1926 in Bolsward,FR,NLD.
Beroep:
vishandelaar
Kinderen van Elizabeth en Lieuwe:
1 Liesje de Haan, geboren op woensdag 14-01-1948 in Sneek,FR,NLD.
2 Ekke de Haan, geboren op maandag 24-04-1950 in Sneek,FR,NLD.
XIV-av Auke Jongsma is geboren op dinsdag 25-10-1910 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jitze Jongsma en Johanna Boot (zie XIII-q). Auke is overleden op vrijdag 27-09-1996 in Sneek,FR,NLD, 85 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Auke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 19-12-1936 met Klaske van der Veer, 21 jaar oud. Klaske is geboren op vrijdag 15-10-1915 in Oosthem,FR,NLD, dochter van Abraham van der Veer en Imkje de Haan.
Kinderen van Auke en Klaske:
1 Jitze Jongsma, geboren op maandag 07-06-1937 in Sneek,FR,NLD.
2 Imkje Jongsma, geboren op maandag 08-08-1938 in Sneek,FR,NLD.
3 Abraham Jongsma, geboren op donderdag 05-06-1941 in Sneek,FR,NLD.
4 Johan Jongsma, geboren op zondag 19-05-1946 in Sneek,FR,NLD.
5 Wibbigje Jongsma, geboren op zondag 21-12-1952 in Sneek,FR,NLD.
6 Auke Jongsma, geboren op maandag 28-11-1955 in Sneek,FR,NLD.
XIV-aw Jelle Jongsma is geboren op woensdag 02-12-1914 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jitze Jongsma en Johanna Boot (zie XIII-q).
Beroep:
loswerkman
Jelle trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 06-04-1940 in Sneek,FR,NLD met Hylkje Nyenhuis, 20 jaar oud. Hylkje is geboren op donderdag 18-12-1919, dochter van Wiebe Nyenhuis en Christina Drayer.
XIV-ax Aaltje Boot is geboren op vrijdag 05-08-1904 in Sneek,FR,NLD, dochter van Leendert Boot (zie XIII-r) en Maike Bakker. Aaltje is overleden op dinsdag 17-10-1978 in Sneek,FR,NLD, 74 jaar oud. Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 26-10-1935 in Sneek,FR,NLD met Jacob Veltman, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jacob: Kinderloos.
Jacob is geboren op donderdag 26-06-1913 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jan Veltman en Johanna Brandsma. Jacob is overleden.
Beroep:
kleermaker
XIV-ay Fjaltje Boot is geboren op donderdag 25-01-1906 in Sneek,FR,NLD, dochter van Leendert Boot (zie XIII-r) en Maike Bakker. Fjaltje is overleden op dinsdag 21-10-1958 in Sneek,FR,NLD, 52 jaar oud.
Beroep:
strijkster
Fjaltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25-08-1928 in Sneek,FR,NLD met Wiebe de Vries, 26 jaar oud. Wiebe is geboren op dinsdag 17-06-1902 in Sneek,FR,NLD, zoon van Roelof Wiebes de Vries en Vogeltje Rijpsma. Wiebe is overleden op zondag 02-04-1961 in Sneek,FR,NLD, 58 jaar oud. Wiebe trouwde voorheen met Trijntje den Ham.
Beroep:
suikerwerker, incasseerder
XIV-az Durk Boot is geboren op donderdag 11-04-1907 in Sneek,FR,NLD, zoon van Leendert Boot (zie XIII-r) en Maike Bakker. Durk is overleden op zondag 25-07-1993 in Sneek,FR,NLD, 86 jaar oud.
Beroep:
fabr. arbeider, oppermanstraatmaker
Durk trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 19-11-1938 in Sneek,FR,NLD met Cristina Adema, 24 jaar oud. Cristina is geboren op dinsdag 14-04-1914 in Westhem,FR,NLD, dochter van Simon Adema en Tietje van Spannum. Cristina is overleden op vrijdag 06-06-1975, 61 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Durk en Cristina:
1 Leendert Boot, geboren op zondag 26-02-1939 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-ab.
2 Tieti Boot, geboren op donderdag 23-07-1942 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-ac.
3 Simon Boot, geboren op woensdag 30-08-1944 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-ad.
4 Maike Boot, geboren op vrijdag 11-04-1947 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-ae.
5 Alie Boot, geboren op zaterdag 14-01-1950 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-af.
6 Maria Boot, geboren op zaterdag 11-05-1957 in Sneek,FR,NLD.
XIV-ba Jetske Boot is geboren op vrijdag 16-07-1909 in Sneek,FR,NLD, dochter van Leendert Boot (zie XIII-r) en Maike Bakker. Jetske is overleden op vrijdag 18-01-1963, 53 jaar oud.
Beroep:
strijkster
Jetske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18-05-1935 in Sneek,FR,NLD met Berend Kampen.
Beroep:
slagersknecht
XIV-bb Maike Boot is geboren op woensdag 06-06-1917 in Sneek,FR,NLD, dochter van Leendert Boot (zie XIII-r) en Maike Bakker.
Maike trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 22-12-1934 in Sneek,FR,NLD met Durk Hoekstra, 22 jaar oud. Durk is geboren op dinsdag 14-05-1912 in Oudega,FR,NLD, zoon van Ype Hoekstra en Wiepkje Hoekstra. Durk is overleden op zondag 26-08-1962, 50 jaar oud.
Beroep:
loswerkman
Kinderen van Maike en Durk:
1 Ype Hoekstra, geboren op dinsdag 14-05-1935 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-ag.
2 Leendert Hoekstra, geboren op zondag 04-07-1937 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-ah.
3 Wiebe Hoekstra, geboren op woensdag 17-07-1940 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-ai.
XIV-bc Wijtze Boot is geboren op woensdag 30-06-1909 in Sneek,FR,NLD, zoon van Cornelis Boot (zie XIII-s) en Attje Venema. Wijtze is overleden.
Beroep:
stoker, chauffeur
Wijtze trouwde met J. van Muijnen.
XIV-bd Yda Aaltje Boot is geboren op woensdag 21-02-1912 in Sneek,FR,NLD, dochter van Cornelis Boot (zie XIII-s) en Attje Venema. Yda is overleden op donderdag 31-03-1983, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Yda: Nieuw Toutenburg.
Beroep:
dienstbode
Yda trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 06-05-1933 in Sneek,FR,NLD met Bauke Westra, 26 jaar oud. Bauke is geboren op dinsdag 08-05-1906 in Leeuwarden,FR,NLD, zoon van Gosse Westra en Fjaltje Kiestra. Bauke is overleden op maandag 19-06-1961 in Sneek,FR,NLD, 55 jaar oud. Bauke trouwde voorheen met Margaretha Ringnetha Schagen.
Beroep:
reiziger, glasbewerker
Kind van Yda en Bauke:
1 Cobie Yda Westra, geboren op donderdag 09-05-1946 in Sneek,FR,NLD. Volgt XV-aj.
XIV-be Aaltje Boot is geboren op zaterdag 05-06-1920 in Sneek,FR,NLD, dochter van Cornelis Boot (zie XIII-s) en Attje Venema.
Aaltje trouwde met Gerben Akkerman.
Kind van Aaltje en Gerben:
1 Attje Ali Akkerman, geboren op maandag 24-08-1942 in Sneek,FR,NLD.
XIV-bf Geertruida Schuil is geboren op vrijdag 25-12-1908 in Leeuwarden,FR,NLD, dochter van Leendert Schuil (zie XIII-v) en Doetje Nauta. Geertruida is overleden op vrijdag 17-02-1984 in Lelystad,FL,NLD, 75 jaar oud. Geertruida:
(1) trouwde, ten hoogste 21 jaar oud, vr 1929 met Philippus Schoffelmeer, ten hoogste 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1934 in Leeuwarden,FR,NLD. Philippus is geboren op donderdag 24-02-1910 in Leeuwarden,FR,NLD. Philippus is overleden.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25-04-1934 in Amsterdam,NH,NLD met Dirk Adolf van Luin, 33 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 27-02-1901 in Amsterdam,NH,NLD, zoon van Fas van Luin en Martha Vlietman. Dirk is overleden op maandag 05-11-1962 in Amsterdam,NH,NLD, 61 jaar oud.
Kind van Geertruida en Philippus:
1 Doetje Heiltje Schoffelmeer, geboren op donderdag 05-09-1929 in Leeuwarden,FR,NLD.
XIV-bg Pieter Daniel Boot is geboren op vrijdag 02-11-1883, zoon van Leendert Johannes Boot (zie XIII-x) en Petronella Sophia Spruit. Pieter is overleden.
Beroep:
koffiehuishouder in den Haag
Pieter:
(1) trouwde in Gouda,ZH,NLD met Wilhelmina Pieternella Cornelia van den Berg. Wilhelmina is overleden vr 1921.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 23-02-1921 in Den Haag met Peternella Margaretha van Velzen.
XIV-bh Daniel Pieter Boot is geboren op zondag 15-02-1885 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Leendert Johannes Boot (zie XIII-x) en Petronella Sophia Spruit. Daniel is overleden.
Beroep:
loopknecht
Daniel trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 26-12-1907 in Gouda,ZH,NLD met Elizabeth Maria Catharina Hassar, 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op zondag 23-08-1885 in Breda,NB,NLD, dochter van Gerardus Fransiscus Hassar en Geertruida Yzerhout. Elizabeth is overleden.
Kinderen van Daniel en Elizabeth:
1 Leendert Johannes Boot, geboren op woensdag 15-07-1908. Volgt XV-ak.
2 Geertruida Cornelia Boot, geboren op maandag 01-11-1909 in Gouda,ZH,NLD. Geertruida is overleden.
3 Petronella Sophia Boot, geboren op woensdag 15-11-1911 in Gouda,ZH,NLD. Petronella is overleden.
4 Gerardus Fransiscus Boot, geboren op maandag 30-11-1914.
5 Pieter Daniel Boot, geboren op dinsdag 04-09-1917 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XV-al.
6 Cornelia Boot, geboren op maandag 17-09-1923 in Gouda,ZH,NLD.
XIV-bi Johannes Boot is geboren op woensdag 08-06-1887 in Den Haag, zoon van Johannes Petrus Boot (zie XIII-z) en Petronella Dongelmans. Johannes is overleden.
Beroep:
arbeider
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26-07-1911 in Den Haag met Catharina Urgert, ongeveer 26 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1885. Catharina is overleden.
Kind van Johannes en Catharina:
1 Johannes Petrus Boot, geboren op zaterdag 02-10-1909 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Johannes: wordt erkent bij het huwelijk
Johannes is overleden.
XIV-bj Elisabeth Boot is geboren op zondag 07-03-1897, dochter van Johannes Petrus Boot (zie XIII-z) en Petronella Dongelmans. Elisabeth is overleden op vrijdag 11-02-1977, 79 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: [[<gdpdossier> ROOT=C:\
elizabeth boot.bmp@<dositemtekst>elizabeth boot</dositemtekst> </gdpdossier>]]
Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 24-12-1919 in Den Haag met Leendert van Beek, 23 jaar oud. Leendert is geboren op woensdag 01-04-1896, zoon van Martinus Johannes van Beek en Margaretha Brants. Leendert is overleden op maandag 02-04-1956, 60 jaar oud. Hij is begraven in 04-1956.
Notitie bij overlijden van Leendert: begraven op Nieuw Eykenduynen.
Notitie bij Leendert: [[<gdpdossier> ROOT=C:\
leendert van beek.bmp@<dositemtekst>leendert van beek</dositemtekst> </gdpdossier>]]
Beroep:
Stoffeerder
Kinderen van Elisabeth en Leendert:
1 Leendert van Beek, geboren op vrijdag 29-04-1921. Leendert is overleden op vrijdag 06-08-1999, 78 jaar oud.
Beroep:
chauffeur
2 Petronella van Beek, geboren op dinsdag 09-09-1924. Volgt XV-am.
3 Martinus Johannes van Beek, geboren op vrijdag 15-09-1933. Volgt XV-an.
4 Johanna van Beek, geboren op dinsdag 16-03-1937. Johanna is overleden op donderdag 19-09-1957, 20 jaar oud.
XIV-bk Everdina Boot, dochter van Leendert Boot (zie XIII-ad) en Elizabeth Verblaauw. Everdina trouwde met Simon Luitjes.
Beroep:
plateelbakker
Kind van Everdina en Simon:
1 Johannes Luitjes.
XIV-bl Hendrika Boot, dochter van Leendert Boot (zie XIII-ad) en Elizabeth Verblaauw. Hendrika trouwde met Paul de Zeeuw.
Beroep:
bouwvakker
Kinderen van Hendrika en Paul:
1 Elisabeth de Zeeuw.
2 Hendrik de Zeeuw.
3 Leo de Zeeuw.
4 Roeland de Zeeuw.
XIV-bm Maria Boot, dochter van Leendert Boot (zie XIII-ad) en Elizabeth Verblaauw. Maria trouwde met Albert van Os.
Beroep:
fietsen-reparateur
XIV-bn Johannes Bartolomeus Boot is geboren op maandag 30-01-1911 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Leendert Boot (zie XIII-ad) en Elizabeth Verblaauw. Johannes is overleden in 06-1981 in Gouda,ZH,NLD, 70 jaar oud.
Beroep:
Woningstoffeerder
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 07-07-1937 in Gouda,ZH,NLD met Theodora Overkamp, 27 jaar oud. Theodora is geboren op donderdag 28-10-1909 in Gouda,ZH,NLD. Theodora is overleden.
Kind van Johannes en Theodora:
1 Carla Dorita Boot, geboren op dinsdag 23-01-1945 in Gouda,ZH,NLD. Volgt XV-ao.
XV-a Hendrik Veenema is geboren op vrijdag 18-12-1908 in Sneek,FR,NLD, zoon van Wiebe Veenema en Trijntje Ringma (zie XIV-i). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29-04-1933 met Aafke Corbier, 25 jaar oud. Aafke is geboren op zaterdag 14-12-1907 in Sneek,FR,NLD. Aafke is overleden.
XV-b Keimpe Veenema is geboren op zondag 11-05-1913 in Sneek,FR,NLD, zoon van Wiebe Veenema en Trijntje Ringma (zie XIV-i). Keimpe is overleden op zaterdag 29-03-1997 in Sneek,FR,NLD, 83 jaar oud. Keimpe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 16-11-1939 met Dieuwke Hoekstra, 21 jaar oud. Dieuwke is geboren op vrijdag 01-11-1918 in Leeuwarden,FR,NLD.
XV-c Jan Verf is geboren op dinsdag 30-07-1912 in Sneek,FR,NLD, zoon van Geert Verf en Martje van der Horst (zie XIV-o). Jan is overleden.
Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 23-03-1940 met Jantje Riestra.
XV-d Sjoerd van der Horst is geboren op vrijdag 07-02-1930 in Sneek,FR,NLD, zoon van Theunis van der Horst (zie XIV-s) en Catharina de Boer. Sjoerd is overleden op maandag 08-09-1997 in Sneek,FR,NLD, 67 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: Adres: Van der Horstbuurt, IJlsterkade 104.
Adres:
Sneek (Fri)
Beroep:
medewerker scheeps- en jachtbouw
Sjoerd trouwde met N. Monsma.
XV-e Kornelis Boot is geboren op dinsdag 19-06-1923 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jasper Boot (zie XIV-z) en Rinske Post.
Kornelis trouwde met Harmanna.H de Vries.
Notitie bij het huwelijk van Kornelis en Harmanna.H: Adres : Tollenkade 21 Voorburg 2274LT NL
Kinderen van Kornelis en Harmanna.H:
1 Jasper Boot.
2 Hilda Boot, geboren op dinsdag 25-10-1955 in Sneek,FR,NLD.
XV-f Jan Boot is geboren op zondag 21-01-1934 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jasper Boot (zie XIV-z) en Rinske Post. Jan is overleden op donderdag 05-01-2006 in Zwanenburg,NH,NLD, 71 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 10-01-2006.
Notitie bij overlijden van Jan: te Zwanenburg
Jan trouwde met Grietje Dijkstra.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: Adres : Zwanenburg
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Richtje Boot, geboren op woensdag 17-05-1961 in Leens,GR,NLD.
2 Rinske Boot, geboren op dinsdag 07-08-1962 in Leens,GR,NLD.
3 Joke Boot, geboren op woensdag 15-12-1965 in Zwanenburg,NH,NLD.
XV-g Kornelis Boot is geboren op donderdag 11-05-1922 in Sneek,FR,NLD, zoon van Jelte Boot (zie XIV-aa) en Hoitske Hospes. Kornelis is overleden op zondag 28-11-1982 in Franeker,FR,NLD, 60 jaar oud.
Beroep:
politieman
Kornelis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1945 met Tinneke Terpstra. Tinneke is overleden op donderdag 09-12-2004 in Leeuwarden,FR,NLD. Zij is begraven op dinsdag 14-12-2004.
Notitie bij overlijden van Tinneke: te Goutum
Kinderen van Kornelis en Tinneke:
1 Pieter Boot, geboren in Franeker,FR,NLD.
2 Jelte Cornelis Boot, geboren op woensdag 12-02-1947 in Franeker,FR,NLD. Volgt XVI-a.
3 Carla Boot, geboren op woensdag 27-06-1956 in Franeker,FR,NLD.
XV-h Trijntje Boot is geboren op dinsdag 06-11-1923 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jelte Boot (zie XIV-aa) en Hoitske Hospes.
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, in 12-1946 met Pieter de Beer.
Kind van Trijntje en Pieter:
1 Jelte de Beer, geboren in 10-1948.
XV-i Baatje Boot is geboren op vrijdag 11-10-1929 in Sneek,FR,NLD, dochter van Jelte Boot (zie XIV-aa) en Hoitske Hospes. Baatje is overleden op dinsdag 06-10-1998 in Groningen,GR,NLD, 68 jaar oud. Baatje trouwde met H.F. Visser.
Kind van Baatje en H.F.:
1 Hettie Visser. Volgt XVI-b.
XV-j Baatje Hetty de Jong is geboren op maandag 04-01-1943 in Sneek,FR,NLD, dochter van Edjer de Jong en Trijntje Boot (zie XIV-ac).
Baatje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14-01-1965 in Sneek,FR,NLD met Fokke Zwerver, 22 jaar oud. Fokke is geboren op maandag 20-04-1942 in Leeuwarden,FR,NLD, zoon van Jacob Zwerver en Roelofje de Jong.
Kinderen van Baatje en Fokke:
1 Nyenko Romkje Zwerver, geboren op zaterdag 15-01-1966 in Sneek,FR,NLD. Volgt XVI-c.
2 Rudolf Zwerver, geboren op woensdag 18-09-1968 in Sneek,FR,NLD.
XV-k Auke Dijkstra is geboren op woensdag 27-06-1917 in Sneek,FR,NLD, zoon van Hendrik Dijkstra en Wietske Boot (zie XIV-ad).
Beroep:
commies
Auke trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 20-05-1941 in Steenwijk,OV,NLD met Frensina Heinen, 20 jaar oud. Frensina is geboren op donderdag 05-05-1921 in Steenwijk,OV,NLD.
XV-l Lammert Klaas Dijkstra is geboren op woensdag 28-08-1918 in Leeuwarden,FR,NLD, zoon van Hendrik Dijkstra en Wietske Boot (zie XIV-ad).
Beroep:
militair
Lammert:
(1) trouwde met Antje de Vries. Antje is geboren op zondag 24-10-1926 in Franeker,FR,NLD. Antje is overleden in Leeuwarden,FR,NLD.
Beroep:
filiaal houdster
(2) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16-02-1946 met Barbara Joan Chapman, 17 jaar oud. Barbara is geboren op zaterdag 16-02-1929. Barbara is overleden op zondag 29-08-1948, 19 jaar oud.
XV-m Roelf Klaas Dijkstra is geboren op maandag 11-04-1921 in Sneek,FR,NLD, zoon van Hendrik Dijkstra en Wietske Boot (zie XIV-ad).
Beroep:
tech. adm. ambtenaar
Roelf trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 31-10-1947 in Leeuwarden,FR,NLD met Tjitske Arendshorst, 28 jaar oud. Tjitske is geboren op woensdag 29-10-1919 in Leeuwarden,FR,NLD.
Beroep:
verkoopster
XV-n Auke Dirk Boot is geboren op zondag 14-10-1923 in Sneek,FR,NLD, zoon van Ruurd Boot (zie XIV-ae) en Korneliske Johannes Cnossen.
Auke trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 09-10-1946 in Sneek,FR,NLD met Aaltje de Jong, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 09-10-1924 in Irnsum,FR,NLD.
Kinderen van Auke en Aaltje:
1 Cornelia Boot, geboren op zondag 26-10-1947 in Sneek,FR,NLD.
Notitie bij Cornelia: Ongehuwd, heeft 5 kinderen
2 Ruurd Boot, geboren op maandag 22-08-1949 in Sneek,FR,NLD.
3 Hotske Boot, geboren op vrijdag 03-11-1950 in Sneek,FR,NLD. Volgt XVI-d.
4 Tjitske Anna Boot, geboren op zondag 06-04-1952 in Sneek,FR,NLD. Volgt XVI-e.
5 Annelies Boot, geboren op woensdag 08-09-1954. Volgt XVI-f.
6 Evelyn Boot, geboren op woensdag 24-06-1964.
XV-o Janny Aaltje Cannegieter is geboren in 1948 in Sneek,FR,NLD, dochter van Harm Cannegieter en Aaltje Boot (zie XIV-ag). Janny trouwde met Louis Wissing.
XV-p Wimke Boot is geboren op dinsdag 18-04-1939 in Sneek,FR,NLD, dochter van Thijs Boot (zie XIV-ah) en Catharina Tigchelaar.
Wimke trouwde met Jaap Bakker.
XV-q Harmke Boot is geboren op dinsdag 18-06-1940 in Sneek,FR,NLD, dochter van Thijs Boot (zie XIV-ah) en Catharina Tigchelaar.
Harmke trouwde met Bert van Meggelen.
XV-r Auke Ruurd Boot is geboren op donderdag 30-05-1946 in Sneek,FR,NLD, zoon van Thijs Boot (zie XIV-ah) en Catharina Tigchelaar. Auke is overleden op zaterdag 16-01-1999, 52 jaar oud. Auke trouwde met Hilda Vos.
Kinderen van Auke en Hilda:
1 Bernadette Boot. Volgt XVI-g.
2 Matthijs Boot. Volgt XVI-h.
XV-s Jasper Boot is geboren op zaterdag 04-09-1926 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Boot (zie XIV-an) en Trijntje Steensma. Jasper is overleden op maandag 30-04-1990 in Heerenveen,FR,NLD, 63 jaar oud. Jasper trouwde met R. A. Bosch.
Kinderen van Jasper en R.:
1 C. H. Boot. Volgt XVI-i.
2 Hinke Greet Boot. Volgt XVI-j.
3 W. A. P Boot. Volgt XVI-k.
XV-t Klaas Boot is geboren op donderdag 09-07-1931 in Sneek,FR,NLD, zoon van Philippus Boot (zie XIV-ao) en Angenietje Visser.
Beroep:
monteur
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 18-08-1954 in Sneek,FR,NLD met Theresia Strouken, 20 jaar oud. Theresia is geboren op vrijdag 20-07-1934 in Utrecht,UT,NLD, dochter van Leonardus Hubertus Strouken en Ottilie Panitz.
Kinderen van Klaas en Theresia:
1 Philippus Boot, geboren op dinsdag 27-07-1954 in Sneek,FR,NLD. Volgt XVI-l.
2 Leo Boot, geboren op donderdag 29-08-1957 in Sneek,FR,NLD. Volgt XVI-m.
3 Ottilie Boot, geboren op zaterdag 27-06-1964 in Sneek,FR,NLD. Volgt XVI-n.
XV-u Geertje Boot is geboren op donderdag 18-05-1933 in Sneek,FR,NLD, dochter van Philippus Boot (zie XIV-ao) en Angenietje Visser. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 06-06-1953 in Sneek,FR,NLD met Lambertus Klaas ter Heide, 24 jaar oud. Lambertus is geboren op woensdag 26-09-1928 in Ijlst,FR,NLD, zoon van Lammert ter Heide en Akke Visser. Lambertus is overleden op woensdag 13-01-2010 om 13:00 in Drachten,FR,NLD, 81 jaar oud (oorzaak: Hartfalen). Hij is gecremeerd op maandag 18-01-2010 in Opeinde,FR,NLD.
Beroep:
militair ( Luchtmacht )
Kinderen van Geertje en Lambertus:
1 Lammert ter Heide, geboren op donderdag 20-05-1954 in Ijlst,FR,NLD. Volgt XVI-o.
2 Philippus ter Heide, geboren op vrijdag 20-07-1956 in Stiens,FR,NLD. Volgt XVI-p.
3 Angenietje Akke ter Heide, geboren op vrijdag 02-09-1960 in Stiens,FR,NLD. Volgt XVI-q.
4 Lambertus ter Heide, geboren op zaterdag 15-10-1966 in Stiens,FR,NLD. Volgt XVI-r.
5 Akke Klaske ter Heide, geboren op zondag 27-10-1968 in Stiens,FR,NLD. Volgt XVI-s.
XV-v Jasper Boot is geboren op woensdag 05-10-1938 in Sneek,FR,NLD, zoon van Philippus Boot (zie XIV-ao) en Angenietje Visser.
Beroep:
werktuigbouwkundige
Jasper trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25-10-1963 in Sneek,FR,NLD met Dieuwke Hinke van der Heide, 21 jaar oud. Dieuwke is geboren op zaterdag 18-04-1942, dochter van Auke van der Heide en Siertje Heinsma.
Kind van Jasper en Dieuwke:
1 Lisette Boot, geboren op zondag 16-04-1967 in Utrecht,UT,NLD.
XV-w Geertje Johanna Postma is geboren op donderdag 31-10-1929 in Sneek,FR,NLD, dochter van Tjerk Postma en Oentje Boot (zie XIV-ap).
Geertje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21-03-1957 met Jan Wagener.
XV-x Siebren Hendrik Postma is geboren op donderdag 31-10-1929 in Sneek,FR,NLD, zoon van Tjerk Postma en Oentje Boot (zie XIV-ap).
Siebren trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 26-09-1957 met Jannie van der Bosch.
XV-y Geertje Boot is geboren op maandag 29-07-1935 in Sneek,FR,NLD, dochter van Auke Boot (zie XIV-aq) en Albertje Sietske Bijlsma.
Geertje trouwde met de Boer.
Beroep:
kapper
XV-z Geertje Trijntje Ottema is geboren op dinsdag 16-07-1935 in Sneek,FR,NLD, dochter van Peter Ottema en Aagje Boot (zie XIV-at). Geertje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22-06-1955 met Sjoerd de Haan.
XV-aa Hendrika Ottema is geboren op maandag 11-05-1942 in Sneek,FR,NLD, dochter van Peter Ottema en Aagje Boot (zie XIV-at).
Beroep:
winkelier
Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 22-05-1964 met Wybe Zijlstra. Wybe is overleden in 1995.
Kinderen van Hendrika en Wybe:
1 Ageet Jenny Zijlstra.
Notitie bij Ageet: Ageet is gehuwd met Arnolde van der Veer.
2 Geert Pieter Zijlstra.
Notitie bij Geert: Geert is gehuwd met Lolkje Andringa.
XV-ab Leendert Boot is geboren op zondag 26-02-1939 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Boot (zie XIV-az) en Cristina Adema.
Leendert trouwde met Hermien Konst.
XV-ac Tieti Boot is geboren op donderdag 23-07-1942 in Sneek,FR,NLD, dochter van Durk Boot (zie XIV-az) en Cristina Adema.
Tieti trouwde met Nono Blondeau.
XV-ad Simon Boot is geboren op woensdag 30-08-1944 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Boot (zie XIV-az) en Cristina Adema.
Simon trouwde met Sietie Gorter.
XV-ae Maike Boot is geboren op vrijdag 11-04-1947 in Sneek,FR,NLD, dochter van Durk Boot (zie XIV-az) en Cristina Adema.
Maike trouwde met Johan van der Werf.
Kind van Maike en Johan:
1 Petra Karin van der Werf, geboren omstreeks 05-1970.
XV-af Alie Boot is geboren op zaterdag 14-01-1950 in Sneek,FR,NLD, dochter van Durk Boot (zie XIV-az) en Cristina Adema.
Alie trouwde met Salvatore Serpie.
XV-ag Ype Hoekstra is geboren op dinsdag 14-05-1935 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Hoekstra en Maike Boot (zie XIV-bb).
Ype trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20-12-1958 met Johanna Bijlsma, 18 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 16-03-1940.
Kinderen van Ype en Johanna:
1 Deborah Hoekstra, geboren op donderdag 30-12-1965.
2 Mark Hoekstra, geboren op zondag 12-02-1967.
Notitie bij Mark: Gehuwd met Robyn ? de fam heeft twee kinderen.
XV-ah Leendert Hoekstra is geboren op zondag 04-07-1937 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Hoekstra en Maike Boot (zie XIV-bb).
Leendert trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 08-11-1958 met Molly Crockford.
Kinderen van Leendert en Molly:
1 Melinda Hoekstra, geboren op zaterdag 25-04-1964.
2 Roseanne Hoekstra, geboren op maandag 26-09-1966.
Notitie bij Roseanne: Is gehuwd en heeft drie kinderen.
XV-ai Wiebe Hoekstra is geboren op woensdag 17-07-1940 in Sneek,FR,NLD, zoon van Durk Hoekstra en Maike Boot (zie XIV-bb). Wiebe is overleden op dinsdag 18-03-1975, 34 jaar oud. Wiebe trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1964 met Margo Brackensiek.
Kinderen van Wiebe en Margo:
1 Tracy Hoekstra, geboren op maandag 12-07-1965.
Notitie bij Tracy: Is gehuwd en heeft drie kinderen.
2 Michelle Hoekstra, geboren op vrijdag 23-09-1966.
XV-aj Cobie Yda Westra is geboren op donderdag 09-05-1946 in Sneek,FR,NLD, dochter van Bauke Westra en Yda Aaltje Boot (zie XIV-bd).
Cobie trouwde met Bas van Toor.
Kinderen van Cobie en Bas:
1 Cindy van Toor.
2 Ilona van Toor.
3 Liesbeth van Toor.
XV-ak Leendert Johannes Boot is geboren op woensdag 15-07-1908, zoon van Daniel Pieter Boot (zie XIV-bh) en Elizabeth Maria Catharina Hassar. Leendert is overleden. Leendert trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 21-10-1942 in Gouda,ZH,NLD met Aaltje van het Ende.
XV-al Pieter Daniel Boot is geboren op dinsdag 04-09-1917 in Gouda,ZH,NLD, zoon van Daniel Pieter Boot (zie XIV-bh) en Elizabeth Maria Catharina Hassar. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 30-08-1944 in Gouda,ZH,NLD met Geertruida van der Beek.
XV-am Petronella van Beek is geboren op dinsdag 09-09-1924, dochter van Leendert van Beek en Elisabeth Boot (zie XIV-bj).
Beroep:
Huisvrouw
Petronella trouwde met Joop de Graaf.
Kinderen van Petronella en Joop:
1 Bea de Graaf. Volgt XVI-t.
2 Joop de Graaf, geboren op vrijdag 04-05-1956. Volgt XVI-u.
XV-an Martinus Johannes van Beek is geboren op vrijdag 15-09-1933, zoon van Leendert van Beek en Elisabeth Boot (zie XIV-bj). Martinus is overleden in 2002, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Martinus: [[<gdpdossier> ROOT=C:\
martinus johannes van beek.bmp@<dositemtekst>martinus johannes van beek</dositemtekst>
</gdpdossier>]]
Beroep:
Woningstoffeerder
Martinus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 25-07-1956 met Margaretha Hoek, 22 jaar oud. Margaretha is geboren op donderdag 27-07-1933, dochter van Marinus Hoek en Margaretha Lindeloo.
Notitie bij Margaretha: [[<gdpdossier> ROOT=C:\
margaretha hoek.bmp@<dositemtekst>margaretha hoek</dositemtekst> </gdpdossier>]]
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Martinus en Margaretha:
1 Martinus Johannes van Beek, geboren op dinsdag 08-01-1957.
2 Johanna van Beek, geboren op woensdag 09-07-1958. Volgt XVI-v.
3 Johannes van Beek, geboren op donderdag 08-02-1973.
Beroep:
Logistiek medewerker
XV-ao Carla Dorita Boot is geboren op dinsdag 23-01-1945 in Gouda,ZH,NLD, dochter van Johannes Bartolomeus Boot (zie XIV-bn) en Theodora Overkamp.
Carla trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10-08-1972 in Amsterdam,NH,NLD met Sadik Ogretir.
Kind van Carla en Sadik:
1 Deniz Ogretir.
XVI-a Jelte Cornelis Boot is geboren op woensdag 12-02-1947 in Franeker,FR,NLD, zoon van Kornelis Boot (zie XV-g) en Tinneke Terpstra.
Jelte trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 09-12-1969 in Franeker,FR,NLD met van der Vecht.
XVI-b Hettie Visser, dochter van H.F. Visser en Baatje Boot (zie XV-i). Hettie trouwde met Jaap.
XVI-c Nyenko Romkje Zwerver is geboren op zaterdag 15-01-1966 in Sneek,FR,NLD, dochter van Fokke Zwerver en Baatje Hetty de Jong (zie XV-j).
Nyenko trouwde met Hedrik Seerden.
XVI-d Hotske Boot is geboren op vrijdag 03-11-1950 in Sneek,FR,NLD, dochter van Auke Dirk Boot (zie XV-n) en Aaltje de Jong.
Hotske trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1984 met M. A. T. van der Eerdwegh.
XVI-e Tjitske Anna Boot is geboren op zondag 06-04-1952 in Sneek,FR,NLD, dochter van Auke Dirk Boot (zie XV-n) en Aaltje de Jong.
Tjitske trouwde, 41 of 42 jaar oud, in 1994 met Frans van Dorp.
Notitie bij het huwelijk van Tjitske en Frans: gehuwd in L.A. Amerika.
XVI-f Annelies Boot is geboren op woensdag 08-09-1954, dochter van Auke Dirk Boot (zie XV-n) en Aaltje de Jong.
Annelies trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1974 met Paul Hildreth.
Notitie bij het huwelijk van Annelies en Paul: #woont in Engeland Brigg.#Heeft 3 kinderen
XVI-g Bernadette Boot, dochter van Auke Ruurd Boot (zie XV-r) en Hilda Vos. Bernadette trouwde met Machiel.
XVI-h Matthijs Boot, zoon van Auke Ruurd Boot (zie XV-r) en Hilda Vos. Matthijs trouwde met Jolanda.
XVI-i C. H. Boot, dochter van Jasper Boot (zie XV-s) en R. A. Bosch.
C. trouwde met R. H. J Burema.
Kind van C. en R.:
1 Joost Burema.
XVI-j Hinke Greet Boot, zoon van Jasper Boot (zie XV-s) en R. A. Bosch.
Hinke trouwde met P. A. J. Leegwater.
Notitie bij het huwelijk van Hinke en P.: Woont in Nairobi
Kind van Hinke en P.:
1 Tim Boot.
XVI-k W. A. P Boot, dochter van Jasper Boot (zie XV-s) en R. A. Bosch.
W. trouwde op zaterdag 05-05-1979 in Heerenveen,FR,NLD met C. M. Booth.
Notitie bij het huwelijk van W. en C.: Woont in Engeland
Kinderen van W. en C.:
1 Sybo Booth.
2 Tineke Booth.
XVI-l Philippus Boot is geboren op dinsdag 27-07-1954 in Sneek,FR,NLD, zoon van Klaas Boot (zie XV-t) en Theresia Strouken.
Philippus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 06-02-1981 in Sneek,FR,NLD met Marianne Woudstra, 25 jaar oud. Marianne is geboren op maandag 17-10-1955 in Amsterdam,NH,NLD, dochter van Maximiliaan Victor Woudstra en Annie Veenstra.
Kinderen van Philippus en Marianne:
1 Maarten Klaas Boot, geboren op zondag 21-06-1981 in Sneek,FR,NLD.
2 Antje Marianne Boot, geboren op donderdag 17-06-1982 in Sneek,FR,NLD.
3 Rene Maximiliaan Boot, geboren op woensdag 25-04-1984 in Sneek,FR,NLD.
XVI-m Leo Boot is geboren op donderdag 29-08-1957 in Sneek,FR,NLD, zoon van Klaas Boot (zie XV-t) en Theresia Strouken.
Leo trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 07-07-1983 in Sneek,FR,NLD met Jelly Bron, 21 of 22 jaar oud. Jelly is geboren in 1961 in Sneek,FR,NLD, dochter van Anne Bron en Sijtske Hallema.
Kinderen van Leo en Jelly:
1 Thea Sietske Boot, geboren op maandag 30-07-1984 in Sneek,FR,NLD.
2 Anton Robert Boot, geboren op vrijdag 17-04-1987 in Sneek,FR,NLD.
3 Leonie Sandra Boot, geboren op maandag 29-04-1991 in Sneek,FR,NLD.
4 Esmee Ottili Boot, geboren op donderdag 29-10-1992 in Sneek,FR,NLD.
XVI-n Ottilie Boot is geboren op zaterdag 27-06-1964 in Sneek,FR,NLD, dochter van Klaas Boot (zie XV-t) en Theresia Strouken.
Ottilie trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 29-03-1985 in Sneek,FR,NLD met Herman Hendrik Eduward Ostendorf, 35 jaar oud. Herman is geboren op zondag 14-08-1949 in Rotterdam,ZH,NLD, zoon van Herman Hendrik Eduward Ostendorf en Cornelis Elizabeth Snoey.
Kinderen van Ottilie en Herman:
1 Herman Hendrik Eduward Ostendorf, geboren op woensdag 25-09-1985 in Sneek,FR,NLD.
2 Zino Dannel Ostendorf, geboren op maandag 08-08-1988 in Sneek,FR,NLD.
XVI-o Lammert ter Heide is geboren op donderdag 20-05-1954 in Ijlst,FR,NLD, zoon van Lambertus Klaas ter Heide en Geertje Boot (zie XV-u).
Lammert trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 21-12-1979 in Drachten,FR,NLD met Niesje de Vries, 25 jaar oud. Niesje is geboren op maandag 04-01-1954 in Heerlen,LI,NLD, dochter van Pieter de Vries en Henderkien Ensing.
Kinderen van Lammert en Niesje:
1 Hendrike Gerda ter Heide, geboren op dinsdag 14-04-1981 in Drachten,FR,NLD. Volgt XVII.
2 Nicolette ter Heide, geboren op dinsdag 22-03-1983 in Drachten,FR,NLD.
3 Anita Christina ter Heide, geboren op vrijdag 12-10-1984 in Drachten,FR,NLD.
4 Lambertus Klaas ter Heide, geboren op zaterdag 26-11-1988 in Eindhoven,NB,NLD.
XVI-p Philippus ter Heide is geboren op vrijdag 20-07-1956 in Stiens,FR,NLD, zoon van Lambertus Klaas ter Heide en Geertje Boot (zie XV-u).
Philippus trouwde met Henny Zijlstra. Henny is geboren op zaterdag 10-12-1960.
XVI-q Angenietje Akke ter Heide is geboren op vrijdag 02-09-1960 in Stiens,FR,NLD, dochter van Lambertus Klaas ter Heide en Geertje Boot (zie XV-u).
Angenietje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 30-12-1983 in Beetsterzwaag,FR,NLD met Koeno Speelman, 28 jaar oud. Koeno is geboren op dinsdag 25-01-1955 in Groningen,GR,NLD, zoon van Hindrico Speelman en Tetje Heidema.
Kinderen van Angenietje en Koeno:
1 Tessa Speelman, geboren op vrijdag 01-03-1985 in Drachten,FR,NLD.
2 Wouter Speelman, geboren op woensdag 18-05-1994 in Drachten,FR,NLD.
XVI-r Lambertus ter Heide is geboren op zaterdag 15-10-1966 in Stiens,FR,NLD, zoon van Lambertus Klaas ter Heide en Geertje Boot (zie XV-u).
Lambertus trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 16-03-1990 in Drachten,FR,NLD met Tietje Woudman, 22 jaar oud. Tietje is geboren op zondag 21-01-1968 in Drachten,FR,NLD, dochter van Gerben Woudman en Pietje Bosgraaf.
Kinderen van Lambertus en Tietje:
1 Tamara ter Heide, geboren op vrijdag 21-09-1990 in Drachten,FR,NLD.
2 Myrna ter Heide, geboren op woensdag 28-04-1993 in Drachten,FR,NLD.
XVI-s Akke Klaske ter Heide is geboren op zondag 27-10-1968 in Stiens,FR,NLD, dochter van Lambertus Klaas ter Heide en Geertje Boot (zie XV-u).
Akke trouwde, 25 jaar oud, op maandag 18-07-1994 in Beetsterzwaag,FR,NLD met Jelle Hendrik van der Veen, 39 jaar oud. Jelle is geboren op dinsdag 28-12-1954 in Heerenveen,FR,NLD, zoon van Hendrik van der Veen en Renske Meinema.
Beroep:
postbesteller
Kinderen van Akke en Jelle:
1 Niels van der Veen, geboren op maandag 08-07-1996 in Surhuisterveen,FR,NLD.
2 Annemarie van der Veen, geboren op zaterdag 20-12-1997 in Surhuisterveen,FR,NLD.
XVI-t Bea de Graaf, dochter van Joop de Graaf en Petronella van Beek (zie XV-am). Bea trouwde met Bernard Bongertman.
XVI-u Joop de Graaf is geboren op vrijdag 04-05-1956, zoon van Joop de Graaf en Petronella van Beek (zie XV-am). Joop trouwde met Gerda van der Hammen. Gerda is geboren op dinsdag 19-03-1957.
Kinderen van Joop en Gerda:
1 Stefan de Graaf, geboren op zaterdag 27-11-1982.
2 Saskia de Graaf, geboren op maandag 02-09-1985.
3 Linda de Graaf, geboren op zaterdag 03-09-1988.
XVI-v Johanna van Beek is geboren op woensdag 09-07-1958, dochter van Martinus Johannes van Beek (zie XV-an) en Margaretha Hoek.
Beroep:
Huisvrouw/Receptioniste
Johanna trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 12-05-1977 met Jacobus Pieter Outshoorn, 26 jaar oud. Jacobus is geboren op woensdag 28-06-1950, zoon van Johannes Jacobus Pieter Outshoorn en Trijntje Valstar.
Beroep:
Logistiek Planner
Kinderen van Johanna en Jacobus:
1 Johannes Martinus Outshoorn, geboren op zaterdag 27-10-1979.
Beroep:
Schoolgaand(Opticien)
2 Jacobus Pieter Outshoorn, geboren op vrijdag 20-03-1981.
Beroep:
Schoolgaand (PABO)
3 Elisabeth Cornelia Outshoorn, geboren op vrijdag 23-01-1987.
Beroep:
Schoolgaand (MAVO/HAVO)
XVII Hendrike Gerda ter Heide is geboren op dinsdag 14-04-1981 in Drachten,FR,NLD, dochter van Lammert ter Heide (zie XVI-o) en Niesje de Vries.
Hendrike trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 09-09-2005 in Eindhoven,NB,NLD met Yuri Versteeg, 30 jaar oud, nadat zij op zaterdag 23-10-2004 in Eindhoven,NB,NLD in ondertrouw zijn gegaan. Yuri is geboren op woensdag 25-12-1974 in Spijkenisse,ZH,NLD, zoon van Cornelis Versteeg en Cornelia de Jong.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.0 op 25-02-2015 19:50:22